Ebû Hanîfe’nin kader, insan fiilleri ve büyük günah hakkındaki görüşleri

Bunların dışında kaynaklarda Eb Hanfeye nisbet edilen Mücadele li-ehadiddehriyyin, Risale fil-feraiz, el-Maksd fis sarf, er-Red alel Kaderiyye, Marifetülmezhib gibi çoğu akaid alanında birçok eserden söz edilmekte ise de bu eserlerin Eb Hanfeye aidiyeti kesin değildir.
D- EB HANFENİN HAYATI VE GÖRÜŞLERİYLE İLGİLİ BAZI KAYNAKLAR
1. Hayatı ve Görüşleriyle İlgili Yazma ve Basılmış Kaynaklar – el-Bbert, en-Nüketüz- zarfe f terchi mezhebi Eb Hanfe (diğer adı erRısletün Nadıre), (Süleymaniye ktp., Esad Efendi nr.3613). – el- Beyd, İşartul Merm min İbrtil İmm,(Süleymaniye ktp., Şehid Ali Paşa nr.1568). – el-Beyd, el-Uslul Münfe lil İmm Eb Hanfe, (Süleymaniye ktp., Şehid Ali Paşa nr. 1705/1). – Bezzz, Menkıbül- İmmil- Azam Eb Hanfe, Haydarabad 1321, Beyrut 1981. – el-Buhr, Risle f tahtı etil- İmmil- Gazal Eb Hanfe, (Süleymaniye ktp., İbrahim Efendi nr.860). – Debbağzde Mehmed efendi, Risletun f Beyni Kavli Eb Hanfe. – ed-Demenhur, Ahmed b. Abdilmünim, İhtilaful- Muhtedn bi Menakıbı Eimmetid-Dn. – ed-Deynur, Ebul Hasen, Menakıbu Eb Hanfe ve Ahbru Ashbih. – ed-Dnever, Menkıbu Eb Hanfe ve ashbih. – Eb Zehr, Muhammed, Eb Hanfe, Khire, 1976. – el-Hrisi, Abdullah b. Muhammed, el-Buhr(Ö.345/956), Keşful Estr. – Hatb el-Bağdd, Menkıbül- İmmil-Azam. – el-Heytem, el-Hayrtül hisn f menkıbil-İmmil-Azam Eb Hanfe enNumn, Beyrut, 1983.
918. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ez-Zâhidî'nin El-Müctebâ adlı eserinin Kitabü'n-nikâh bölümünün edisyon kritiği ve değerlendirmesi - Sayfa 20
8 Mevcut bilgiler birbirinin tekrarı mahiyetinde idi. El-Kudûrî hakkındaki bilgilerin çoğunun Muhammed Ahmed Sirâc ve Ali Cum‘a Muhammed’in tahkîkiyle 12 cilt halinde yayımlanmış olan et-Tecrid’in mukaddimesinde,21 Abdülfettah Muhammed el-Hulv’ün 5 cilt halinde neşrettiği Kuraşî’nin el-Cevâhiru’l-Mudiyye’sinde ve Sâid Bekdaş’ın 6 cilt olarak tahkîk ettiği el-Lübâb fî Şerhi’l-kitâb’da me’hazle...
Ekmelüddîn Bâbertî ve kelâm ilmindeki yeri Akmal al-Din - Sayfa 177
BÂBERTÎ, Şerhu’l-Maksad fî ‘İlmi’l-Kelâm, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, no: 1717. BÂBERTÎ, Şerhu’l-Maksad fî Usûli’d-Dîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya no: 1384. BAĞDÂDÎ Ebû Mansûr Abdülkâhir b. Tâhir, Usûlü’d-Dîn, Matbaatü’d-Devle, İstanbul, 1928. BAĞDATLI İSMAİL PAŞA, Hediyyetü’l-‘arifîn, C. II, İstanbul, 1955. BÂKILLÂNÎ Kâdî Ebû Bekir Muhammed b. Tayyib, Kitâbu Temhîdü’l-Evâil...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

muhammed
süleymaniye
şehid
paşa
ahmed
efendi


18. SAYFA ICERIGI

Bunların dışında kaynaklarda Eb Hanfeye nisbet edilen Mücadele li-ehadiddehriyyin, Risale fil-feraiz, el-Maksd fis sarf, er-Red alel Kaderiyye, Marifetülmezhib gibi çoğu akaid alanında birçok eserden söz edilmekte ise de bu eserlerin Eb Hanfeye aidiyeti kesin değildir.
D- EB HANFENİN HAYATI VE GÖRÜŞLERİYLE İLGİLİ BAZI KAYNAKLAR
1. Hayatı ve Görüşleriyle İlgili Yazma ve Basılmış Kaynaklar – el-Bbert, en-Nüketüz- zarfe f terchi mezhebi Eb Hanfe (diğer adı erRısletün Nadıre), (Süleymaniye ktp., Esad Efendi nr.3613). – el- Beyd, İşartul Merm min İbrtil İmm,(Süleymaniye ktp., Şehid Ali Paşa nr.1568). – el-Beyd, el-Uslul Münfe lil İmm Eb Hanfe, (Süleymaniye ktp., Şehid Ali Paşa nr. 1705/1). – Bezzz, Menkıbül- İmmil- Azam Eb Hanfe, Haydarabad 1321, Beyrut 1981. – el-Buhr, Risle f tahtı etil- İmmil- Gazal Eb Hanfe, (Süleymaniye ktp., İbrahim Efendi nr.860). – Debbağzde Mehmed efendi, Risletun f Beyni Kavli Eb Hanfe. – ed-Demenhur, Ahmed b. Abdilmünim, İhtilaful- Muhtedn bi Menakıbı Eimmetid-Dn. – ed-Deynur, Ebul Hasen, Menakıbu Eb Hanfe ve Ahbru Ashbih. – ed-Dnever, Menkıbu Eb Hanfe ve ashbih. – Eb Zehr, Muhammed, Eb Hanfe, Khire, 1976. – el-Hrisi, Abdullah b. Muhammed, el-Buhr(Ö.345/956), Keşful Estr. – Hatb el-Bağdd, Menkıbül- İmmil-Azam. – el-Heytem, el-Hayrtül hisn f menkıbil-İmmil-Azam Eb Hanfe enNumn, Beyrut, 1983.
9

İlgili Kaynaklarsingle.php