T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EGİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANADİLİM DALI
EGİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMENİN KÜLTÜREL TEMELLERİ VE ÖGRETİM AÇISINDAN ÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
FuatTANHAN
VAN-20001. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen EYTEPE yüksek lisans programının e-öğrenme açısından değerlendirilmesi ve ekonomik analizi - Sayfa 21
7 3837 say1h yasa ile 2809 say1h Yasa'da degi~iklik yapilarak, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Saghk Bilimleri Enstitiilerine ek olarak, Egitim Bilimleri Enstitiileri kurulmu~tur. Bu enstitiiler; Ankara, Dokuz Eyliil, Gazi, Marmara ve Anadolu Universitelerinin bilnyesinde yer almaktadir. Egitim Bilimleri Enstitiileri kurulana kadar egitim bilimleri alanmda lisansilstil ogrenim gorenlerin gerekl...
Eğitim bilimleri alanında yapılan yayınların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi - Sayfa 8
Tablo 10: "Hacettepe Universitesi Egitim Bilimleri" Dergisi'nde yay1mlanan makalelerin tiirO dag1hm1 ...................................................................47 Tablo 11: Egitim bilimleri alamnda yay1mlanan makalelerin tiirO dag1hm1...47 Tablo 12: Egitim bilimleri alanlarmda yay1mlanan siireli yaymlardaki makalelerin yaym dili dag1hm1. .................................................
Eğitim bilimleri alanında yapılan yayınların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi - Sayfa 17
bilim dalmm Egitim Bilimlerinde do9entlik bilim dab olmasma karar vermi~tir. Bu kararlara bagh olarak Universitelerimiz bUnyesinde Egitim Bilimleri Alanlarmm ~ekillendigi gorUlmektedir. Bu on alt1 alanm yaygmla~mas1 ve geli~mesi siiresi devam ederken ihtiya9lar dahilinde yeni egitim bilimleri alanlan da ortaya 91kacak ve zamanla geli~me ve yaygmla~ma gosterecektir. Universiteler Aras1 Kurul Kara...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimler
egitim
bilimleri
program
lisans
sosyal


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EGİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANADİLİM DALI
EGİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMENİN KÜLTÜREL TEMELLERİ VE ÖGRETİM AÇISINDAN ÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
FuatTANHAN
VAN-2000

İlgili Kaynaklarsingle.php