Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


İnflamasyon gelişiminde hem belirlenmiş risk faktörleri (diabet, hipertansiyon gibi) hem de kişinin yapısal özellikleri ve beslenme alışkanlıkları (obesite, hiperlipidemi, sigara gibi) önemli etkenlerdir. Risk faktörlerinin kontrol altına alınması, inflamasyon gelişimini önlemek açısından gereklidir.
Yeterince kontrol edilememiş risk faktörleri, hücresel aracılı immun sistem aktivasyonunun rol aldığı inflamasyonun yıllar içerisinde artarak devam etmesine yol açar (56).
İnflamasyonun şiddeti ile aterosklerozun ilerlemesi arasında bir ilişki mevcuttur. İnflamasyonun iki önemli patolojik sonucu vardır. Bunlar aterom plağı gelişimi ve endotel disfonksiyonudur (56).
Sigara: Aterosklerotik damar hastalığı için önlenebilir ve önemli bir risk faktörüdür (57-61)
Diabet: Arterosklerotik damar hastalığı ve ateroskleroz gelişiminde etkili bir risk faktörüdür. Ateroskleroz oluşumunda diabet ve hiperkolesterolemi etkileşim gösterir. Diabet oluşturduğu mikroanjiopati ve makroanjiopati nedeni ile ateroskleroz gelişiminde etkili bir risk faktörüdür (62-63).
Hipertansiyon: Hipertansiyon ateroskleroz oluşumunda hem direkt olarak kan basıncı artışına hem de eşlik eden hormonal değişikliklere (anjiotensinII gibi) bağlı olarak etkide bulunur (64-65)
Yaş: Aterosklerotik arter hastalığı riski yaşla beraber yükselir (66) Cinsiyet: Menapoz öncesi dönemde arter hastalığı kadınlarda erkeklerden daha az rastlanmaktayken, menapoz sonrası dönemde 60 yaş ve üzerinde, erkek ve kadın arasındaki risk eşitlenmektedir (67)
1818. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İskemik serberovasküler hastalık geçiren genç hastaların etyolojilerinin radyolojik bulgular ışığında değerlendirilmesi - Sayfa 76
64 diğer nedenler iken, ikinci sıklıkta büyük arter aterosklerozu ve küçük damar hastalığı eşit oranda saptandı. Neto ve ark. (58) yaptıkları çalışmada kadınlarda en sık olarak sebebi belirlenen diğer nedenler, ikinci sıklıkta ise kardioembolizm grubunu saptamışlardır. Bu çalışmada diğer nedeni saptanabilen grubunun kadınlarda erkeklerden daha sık olması, nadir görülen etyolojik faktörlerin kadın...
Açlık kan trigliserit düzeyleri ile karotis intima-media kalınlığı ve aortik propasyon velositesi arasındaki ilişkinin araştırılması - Sayfa 19
epidomiyolojik çalışmada sigaranın ölüm75cül koroner olayları artırdığı gösterilmiştir (26,27). 3) Yaş ve Cinsiyet: Koroner arter hastalığı insidansı ve prevalansı için yaş güçlü bir risk faktörüdür. Her iki cinste major kardiyovasküler risk faktörlerinin aynı olmasına karşı ilerlemiş aterosklerotik damar hastalığının erkeklerde kadınlardan 10–20 yıl daha erken geliştiği bilinmektedir. Erkek cins...
PCSK9 ve HMG KoA redüktaz gen polimorfizmlerinin koroner kalp hastalarında serum lipid profiline etkilerinin incelenmesi - Sayfa 22
7 Şekil 2-2. Aterosklerotik plağın histolojik preparat görüntüsü (104) Hipertansiyon, plazma kolesterol düzeylerinde artış, diabet, obezite, sigara kullanımı, yaş, erkek cinsiyeti ve koroner arter hastalığı mevcudiyeti aterosklerozda risk faktörleri arasında sayılmaktadır (26). Risk faktörü, kişide hastalığın gelişimine zemin hazırlayabilecek herhangi bir özellik yada alışkanlık olarak tanımlanma...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aterosklerotik
arter
risk
faktörleri
hipertansiyon
ateroskleroz


18. SAYFA ICERIGI

İnflamasyon gelişiminde hem belirlenmiş risk faktörleri (diabet, hipertansiyon gibi) hem de kişinin yapısal özellikleri ve beslenme alışkanlıkları (obesite, hiperlipidemi, sigara gibi) önemli etkenlerdir. Risk faktörlerinin kontrol altına alınması, inflamasyon gelişimini önlemek açısından gereklidir.
Yeterince kontrol edilememiş risk faktörleri, hücresel aracılı immun sistem aktivasyonunun rol aldığı inflamasyonun yıllar içerisinde artarak devam etmesine yol açar (56).
İnflamasyonun şiddeti ile aterosklerozun ilerlemesi arasında bir ilişki mevcuttur. İnflamasyonun iki önemli patolojik sonucu vardır. Bunlar aterom plağı gelişimi ve endotel disfonksiyonudur (56).
Sigara: Aterosklerotik damar hastalığı için önlenebilir ve önemli bir risk faktörüdür (57-61)
Diabet: Arterosklerotik damar hastalığı ve ateroskleroz gelişiminde etkili bir risk faktörüdür. Ateroskleroz oluşumunda diabet ve hiperkolesterolemi etkileşim gösterir. Diabet oluşturduğu mikroanjiopati ve makroanjiopati nedeni ile ateroskleroz gelişiminde etkili bir risk faktörüdür (62-63).
Hipertansiyon: Hipertansiyon ateroskleroz oluşumunda hem direkt olarak kan basıncı artışına hem de eşlik eden hormonal değişikliklere (anjiotensinII gibi) bağlı olarak etkide bulunur (64-65)
Yaş: Aterosklerotik arter hastalığı riski yaşla beraber yükselir (66) Cinsiyet: Menapoz öncesi dönemde arter hastalığı kadınlarda erkeklerden daha az rastlanmaktayken, menapoz sonrası dönemde 60 yaş ve üzerinde, erkek ve kadın arasındaki risk eşitlenmektedir (67)
18single.php