Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


4. BULGULAR
Çalışmaya alınan toplam 100 hastanın 23ü erkek (%23), 77si bayan (%77) idi (Grafik 1). Grafik 1: Hastalarda cinsiyet dağılımı.

Hastaların yaşları 28 ile 75 arasında değişmekte olup ortalama 50.95 idi. Yaş ortalaması kadın hastalarda 50.43 (sınır değerler: 1577), erkek hastalarda 52.70 (sınır değerler: 2875) olarak saptandı (Tablo 3).

Tablo 3: Yaş Ve Cinsiyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

CİNSİYET Ortalama Standard sapma

Erkek Kadın

52,70 50,43

12,70 14,80

Total

50,95

14,32

2320. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Diffüz büyük b hücreli lenfomalarda sitogenetik olarak alt tiplerin ve bunların prognostik özelliklerinin araştırılması - Sayfa 43
BULGULAR: Çalışmaya alınan 50 olgunun 22‘si kadın (%44), 28‘i (%56) ise erkekti. Erkek olguların yaş aralıkları 18 ile 77 arasında değişmekte iken ortalama yaş aralığı: 55.96 idi. Kadınların yaş aralığı ise 19 ile 78 arasında değişmekte iken ortalama yaş aralığı: 55.86 idi. Tüm olgularda ise ortalama yaş aralığı 55.92 idi. Literatürdeki verilere göre hasta yaşı; IPI skoru belirlenirken kullanıla...
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda anemi ve inflamasyon ilişkisi - Sayfa 45
Çalışmaya dahil edilen KOAH tanılı, anemisi olan 19 hastanın yaş ortancası 68.0 yıl (minimum;41, maksimum ;77) ve kontrol grubundaki 19 hastanın yaş ortancası 58.0 yıl (minimum;43, maksimum; 77) idi (Tablo3). İki grup arasında, yaş dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.181). 4.2.CİNSİYET Tüm hastaların 370’i (%71.5) erkek, 147’si (28.5) kadın idi. Tüm nedenlere bağlı ane...
Mediastinal lenfadenopati tanısında elektromanyetik navigasyon bronkoskopi ve konvansiyonel transbronşiyal iğne aspirasyonunun karşılaştırılması - Sayfa 48
4. BULGULAR Çalışmaya alınan 94 hastanın 45’i kadın, 49’u erkekti. Yaş ortalamaları 53.68±15.42 (22-80), median değeri 56’ydı. Hastaların 44’üne (%46.8) ENB, 50’sine (%53.2) konvansiyonel TBİA uygulandı. ENB yapılanların 22’si (%50) erkek, 22’si (%50) kadındı. Konvansiyonel TBİA yapılanların ise 27’si (%54) erkek, 23’ü (%46) kadındı. ENB yapılan grupta yaş ortalaması 51.75±13.18 (23-75), median d...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kadın
erkek
ortalama
hastaların
cinsiyet
bulgular


20. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR
Çalışmaya alınan toplam 100 hastanın 23ü erkek (%23), 77si bayan (%77) idi (Grafik 1). Grafik 1: Hastalarda cinsiyet dağılımı.

Hastaların yaşları 28 ile 75 arasında değişmekte olup ortalama 50.95 idi. Yaş ortalaması kadın hastalarda 50.43 (sınır değerler: 1577), erkek hastalarda 52.70 (sınır değerler: 2875) olarak saptandı (Tablo 3).

Tablo 3: Yaş Ve Cinsiyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

CİNSİYET Ortalama Standard sapma

Erkek Kadın

52,70 50,43

12,70 14,80

Total

50,95

14,32

23single.php