İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

/1(01-

YÜKSEK LİSANS TEZİ

FARKLI KONAKÇI AGAÇLAR ÜZERİNDE YAŞAYAN ÖKSEOTU (Viscum album) BİTKİSİNDE
BİYOKİMYASAL ANALİZLER
u.riaD.öCRl’l1M KIJRIJLD
DOKÜllANTAS\’ON MUKr1J Evren ÖNAY
Biyoloji-Anabilim Dalı (Moleküler Biyoloji Programı)
Danışman: Doç. Dr. Nazlı ARDA
Haziran-2002
İSTANBUL
~oc.-Dr. )\\aılı AıJll ])cuuşırıan
~1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Metal stresindeki Populus tremula L. (Titrek Kavak) X Populus alba L. (Akkavak) 717-1b4 de ekofizyolojik araştırmalar Ecophysiological investigations in metal stressed Populus tremula L. (Tremelous Poplar)X Populus alba L. (White poplar) 717-1b4 - Sayfa 3
2601100217 ogrenci numarah Tug<;:e AGBA tarafmdan haz1rlanan bu <;:ah~ma 22.05.2013 tarihinde a~ag1daki jtiri tarafmdan Biyoloji Anabilim Dah Botanik Programmda Ytiksek Lisans Tezi olarak kabul edilmi~tir. Tez JUrisi Doy~<;:U KAHYAOGLU (Dant$man) istanbul Oniversitesi Fen FakUltesi Biyoloji BolUmU Doi;:. Dr. Domenico MORABITO (2 . Dant$man) Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes C...
Düşük basınçta kanola (Brassica napus L.) bitkisinde gen anlatımının araştırılması - Sayfa 3
Bu çalışma 18/07/2011 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Jürisi Doç. Dr. Ercan ARICAN(Danışman) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Keriman Günaydın İstanbul Üniversitesi Fen Fak...
Antiepileptiklerin (Lamotrijin ve Okskarbazepin) Sıçan Prostat Kanser Hücreleri (Mat-LyLu) Üzerine Etkileri: Proliferasyon ve Migrasyon - Sayfa 3
Bu çalışma 05 / 07 / 2011 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Biyoloji Anabilim Dalı Genel Biyoloji programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Jürisi Prof. Dr. Seyhan ALTUN(Danışman) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Doç. Dr. Ömür BULAN İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Doç. Dr. Gül ÖZCAN ARICAN İstanbul...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
biyoloji
tezi
üniversitesi
lisans
dalı


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

/1(01-

YÜKSEK LİSANS TEZİ

FARKLI KONAKÇI AGAÇLAR ÜZERİNDE YAŞAYAN ÖKSEOTU (Viscum album) BİTKİSİNDE
BİYOKİMYASAL ANALİZLER
u.riaD.öCRl’l1M KIJRIJLD
DOKÜllANTAS\’ON MUKr1J Evren ÖNAY
Biyoloji-Anabilim Dalı (Moleküler Biyoloji Programı)
Danışman: Doç. Dr. Nazlı ARDA
Haziran-2002
İSTANBUL
~oc.-Dr. )\\aılı AıJll ])cuuşırıan
~

İlgili Kaynaklarsingle.php