Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


22
3. GEREÇ VE YÖNTEMLER
3.1. Gereçler
3.1.1. Doku Örnekleri ve Kimyasallar Bileşikler
Plasenta dokusu, doğumun hemen ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği’nden sağlandı. Dokular hem sağlıklı ve hem de gestasyonel diyabetli annelerden alındı.
Tavşan kası aldolazı ve D-fructose 1,6 BP, Sigma, ABDden, Amonyum sülfat ((NH4)2SO4), sodyum hidroksit (NaOH), n-butanol (CH3(CH2)3OH), asetik asit (CH3COOH), Merck, Almanyadan; sığır serum albumini, mutlak etanol (C2H5OH), hidroklorik asit (HCl), British Drug Houses Ltd., İngiltereden; Coomassie Brilliant Blue G-250 Serva Almanyadan, Trietanolamin (TEA), Hidrazin sülfat , Trikloroasetik asit (TCA), Dinitrofenilhidrazin (DNPH), Fruktoz 1,6 bisfosfat (FBP2), Sefadeks G-25, Pharmacia’dan sağlandı.
3.1.2. Aletler
Santrifügasyon için, Sorwal RC-5B marka soğutmalı ultrasantrifüjü; homojenizasyon için teflon başlıklı homojenizatör; pH ölçümlerinde Orion 420 (ABD) pH metre cihazı; manyetik karıştırıcı olarak IKAMAG; saflaştırmada Isco peristaltik pompası ile Isco fraksiyon kollektörü; enzim aktivite, protein tayinleri ve A280 taramaları için, Shimadzu UV-1601 UV-Visible marka spektrofotometre; inkübasyon ortamı için Nüve BM 402 marka sıcak su banyosu; elektroforetik incelemelerde Mini protean II Biorad sistemi (ABD) elektroforez cihazı; görüntülemede Fujifilm Fine-Pix S602 Zoom dijital kamerası; tartımda Mettler hassas terazisi kullanıldı.
3.2. Yöntemler 3.2.1. Doku ekstraktının hazırlanması
Taze plasenta, buz içinde laboratuvara getirilerek 50 mM Tris-HCl, 5 mM EDTA, 4mM -merkaptoetanol tamponunda (pH 7,5) +4 0Cde soğutuldu. Plasentalar, tampon ve serum fizyolojik ile yıkanarak amniyotik zar ve bağ31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tavşan karaciğer paraoksonaz enziminin saflaştırılarak kinetik özellikleri, endojen substratları ve antioksidan özelliklerinin araştırılması. - Sayfa 33
3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 3.1 Gereçler 3.1.1. Kullanılan Kimyasal Bileúikler Paraokson, fenilasetat, eserin, homosistein tiyolakton, Tris–HCl, NaCl, kalsiyum klorür, sükroz, etilendiamintetraasetik asit (EDTA), sı÷ır serum albumini (BSA), Triton X-100, N,N,N’,N’ tetrametilendiamin (TEMED), akrilamid/ bisakrilamid, E-merkaptoetanol, sodyum dodesil sülfat (SDS), metanol, asetik asit, amonyum persülfat,...
Muşmula (Mespilus germanica L. ) meyvelerinin olgunlaşması sırasındaki polifenol oksidazın karakterizasyonu - Sayfa 29
19 2. YAPILAN ÇALIŞMALAR 2.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Cihazlar Bu çalışmada kullanılan, TritonX-114 (TX-114), fenilmetilsülfonilflorür (PMSF), 4-metil katekol (4-MK), katekol, L-3,4-dihidroksifenilalanin (L-DOPA), tirosin, 3-(4-hidroksifenil)-propionik asit (PHPPA), 3-metil-2-benzotiyazolinon hidrazon (MBTH), bovine serum albumin (BSA), sodyumdodesil sülfat (SDS) ve folin kimyasalları S...
Sığır lensi glukoz-6-fosfat dehidrogenazının saflaştırılması moleküler ve kinetik özelliklerinin saptanması - Sayfa 30
18 GEREÇ VE YÖNTEMLER 3.1. Gereçler Taze sığır gözü Ankara Et ve Balık Kurumu Mezbahasından alındı. G-6-P, NADP+, NADPH, 6-PGA, Hekzokinaz, DEAE-Sepharose Past Plow, Sephadex G-200, Tris [Tris (hidroksimetil) aminomethane ], Sigma Chemical Company, ABD'den; 2', 5'-ADP-Sepharose 4B, PBE (polybuffer exchanger) 94 ve Polybuffer 74, Blue Dextran 2000, Pharmacia Pine Chemicals, Uppsala, İsveç'den; ...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sigma
metre
elektroforez
serum
sodyum
asit


31. SAYFA ICERIGI

22
3. GEREÇ VE YÖNTEMLER
3.1. Gereçler
3.1.1. Doku Örnekleri ve Kimyasallar Bileşikler
Plasenta dokusu, doğumun hemen ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği’nden sağlandı. Dokular hem sağlıklı ve hem de gestasyonel diyabetli annelerden alındı.
Tavşan kası aldolazı ve D-fructose 1,6 BP, Sigma, ABDden, Amonyum sülfat ((NH4)2SO4), sodyum hidroksit (NaOH), n-butanol (CH3(CH2)3OH), asetik asit (CH3COOH), Merck, Almanyadan; sığır serum albumini, mutlak etanol (C2H5OH), hidroklorik asit (HCl), British Drug Houses Ltd., İngiltereden; Coomassie Brilliant Blue G-250 Serva Almanyadan, Trietanolamin (TEA), Hidrazin sülfat , Trikloroasetik asit (TCA), Dinitrofenilhidrazin (DNPH), Fruktoz 1,6 bisfosfat (FBP2), Sefadeks G-25, Pharmacia’dan sağlandı.
3.1.2. Aletler
Santrifügasyon için, Sorwal RC-5B marka soğutmalı ultrasantrifüjü; homojenizasyon için teflon başlıklı homojenizatör; pH ölçümlerinde Orion 420 (ABD) pH metre cihazı; manyetik karıştırıcı olarak IKAMAG; saflaştırmada Isco peristaltik pompası ile Isco fraksiyon kollektörü; enzim aktivite, protein tayinleri ve A280 taramaları için, Shimadzu UV-1601 UV-Visible marka spektrofotometre; inkübasyon ortamı için Nüve BM 402 marka sıcak su banyosu; elektroforetik incelemelerde Mini protean II Biorad sistemi (ABD) elektroforez cihazı; görüntülemede Fujifilm Fine-Pix S602 Zoom dijital kamerası; tartımda Mettler hassas terazisi kullanıldı.
3.2. Yöntemler 3.2.1. Doku ekstraktının hazırlanması
Taze plasenta, buz içinde laboratuvara getirilerek 50 mM Tris-HCl, 5 mM EDTA, 4mM -merkaptoetanol tamponunda (pH 7,5) +4 0Cde soğutuldu. Plasentalar, tampon ve serum fizyolojik ile yıkanarak amniyotik zar ve bağ

İlgili Kaynaklarsingle.php