Geliştirilmiş izmir kekiği (Origanum onites L.) klonlarının farklı ekolojik koşullarda bazı agronomik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi

EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ )
GEL T R LM ZM R KEK (Origanum onites L.) KLONLARININ FARKLI EKOLOJ K KO ULLARDA
BAZI AGRONOM K VE TEKNOLOJ K ÖZELL KLER N N BEL RLENMES Ay e Betül AVCI Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 501.12.00 Sunu Tarihi: 01.05.2006
Tez Danı manı: Prof. Dr. Emine BAYRAM
Bornova- ZM R1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İzmir ili meyve-sebze işleme sanayiinin rekabetçilik analizi - Sayfa 1
EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) ZM R L MEYVE–SEBZE LEME SANAY N N REKABETÇ L K ANAL Z Gözde ÖZDEN Tez Danı manı: Prof. Dr. Nevin DEM RBA Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 501.07.00 Sunu Tarihi: 24.06.2011 Bornova- ZM R 2011 ...
İzmir yöresindeki bal arısı populasyonlarında davranış özellikleri ve verim performanslarına ilişkin genetik parametre tahminleri ve seleksiyon verimliliğinin değerlendirilmesi - Sayfa 1
EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) ZM R YÖRES NDEK BAL ARISI POPULASYONLARINDA DAVRANI ÖZELL KLER VE VER M PERFORMANSINA L K N GENET K PARAMETRE TAHM NLER VE SELEKS YON VER ML L N N DE ERLEND R LMES . Ömür UYGUR Tez Danı manı: Doç. Dr. Banu YÜCEL Zootekni Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 501.14.00 Sunu Tarihi : 05.07.2012 Bornova- ZM R 2012 ...
İzmir ili Bornova ilçesinde tıbbi bitkilere ilişkin tüketici davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma - Sayfa 1
EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) ZM R L BORNOVA LÇES NDE TIBBI B TK LERE L K N TÜKET C DAVRANI LARININ BEL RLENMES ÜZER NE B R ARA TIRMA Mehmet D CLE Ziraat Mühendisli i Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 501.06.00 Sunu Tarihi: 26.07.2010 Tez Danı manı: Prof. Dr. Bülent M RAN Bornova- ZM R ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vers
mler
enst
tüsü
bilim
danı


1. SAYFA ICERIGI

EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ )
GEL T R LM ZM R KEK (Origanum onites L.) KLONLARININ FARKLI EKOLOJ K KO ULLARDA
BAZI AGRONOM K VE TEKNOLOJ K ÖZELL KLER N N BEL RLENMES Ay e Betül AVCI Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 501.12.00 Sunu Tarihi: 01.05.2006
Tez Danı manı: Prof. Dr. Emine BAYRAM
Bornova- ZM R

İlgili Kaynaklar
single.php