T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜN VERS TES
TIP FAKÜLTES ANESTEZ YOLOJ VE REAN MASYON ANAB

M DALI

GENEL ANESTEZ ALTINDA T RO DEKTOM LERDE PRE NS ZYONEL YÜZEYEL B LATERAL SERV KAL PLEKSUS BLOKAJINDA %5
LEVOBUP VAKA N NTRAOPERAT F VE POSTOPERAT F A RI ÜZER NE ETK LER

Dr. Serap BARTIN UZMANLIK TEZ
TEZ DANI MANI Yrd. Doç. Dr. U ur GÖKTA
VAN-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Lokal anesteziyle yapılan katarakt ameliyatı sonrası ptozis insidansı ve gelişimini etkileyen faktörlerin araştırılması - Sayfa 1
T.C. iNONU DNiVERSiTESi TIP FAKULTESi LOK.AL ANESTEZiYLE YAPILAN KATARAKT AMELiYATI SONRASI PTOZiS iNSiDANSlVE GELiSiMiNi ETKiLEYEN FAKTORLERiN ARASTIRILMASI UZMANLIK TEZi . Dr. Ugur Can KESKiN GOZ HASTALIKLARI ANABiLiM DALI TEZ DANISMANI Do~. Dr. ibrahim F. HEPSEN MALATYA-2004 ...
Anestezi polikliniğine başvuran hastaların anestezi ve anestezi uzmanı ile ilgili bilgi ve görüşleri - Sayfa 1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Alkin ÇOLAK ANESTEZİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN ANESTEZİ VE ANESTEZİ UZMANI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Gülender GÖKTEN AYAN EDİRNE - 2012 ...
İntravenöz parasetamol ve lidokainin rokuronyumun neden olduğu enjeksiyon ağrısı üzerine etkisi - Sayfa 3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ii Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı uzmanlık programı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: 18.10.2012 Prof. Dr. Alpaslan Apan Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon AD Jüri Başkanı Prof. Dr. ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anestez
vers
anab
dalı
uzmanlık
rean


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜN VERS TES
TIP FAKÜLTES ANESTEZ YOLOJ VE REAN MASYON ANAB

M DALI

GENEL ANESTEZ ALTINDA T RO DEKTOM LERDE PRE NS ZYONEL YÜZEYEL B LATERAL SERV KAL PLEKSUS BLOKAJINDA %5
LEVOBUP VAKA N NTRAOPERAT F VE POSTOPERAT F A RI ÜZER NE ETK LER

Dr. Serap BARTIN UZMANLIK TEZ
TEZ DANI MANI Yrd. Doç. Dr. U ur GÖKTA
VAN-2010

İlgili Kaynaklarsingle.php