Halka-zincir-halka dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılması

11

c) H ve S değerlerinin bağımsız olduğu seriler: Bu davranışı gösteren iki reaksiyon tipi vardır. Bunlardan biri standart bir reaksiyon olan ve elektron çekici grup içeren benzoik asitin ayrışmasıdır.

Reaksiyon sabitlerinin çözücüye göre değişimi için ise Kilpatrick tarafından şu eşitlik ileri sürülmüştür:

log (K/K0) = log (K/K0)D- + L/D
Burada L, Sübtitüentin özelliğini, D, Çözücünün dielektrik sabitini, ifade eder.

(2.1.2.5)

Reaksiyon sabitlerinin çözücüler için karşılaştırılması ile de,

A = 0 + (L’/DA)

(2.1.2.6)

şeklindeki eşitlik elde edilir. Reaksiyon ortamına etki eden değişkenlerin sayısı fazla olsa da bazı basit reaksiyonlar için Eşitlik 2.1.2.6 reaksiyon sabitlerinin hesaplanmasında doğru sonuç vermektedir. Ayrıca aromatik halkaya bağlı yan zincirlerin reaksiyon merkezine olan etkilerini moleküler orbital teorisi kullanarak açıklamak (Jaffe H.H. 1953) ve bu sayede Rho değerlerini hesaplamak için ortaya atılan teoriler ise deneysel sonuçlarla tam bir uyum sergileyememektedir.

2.1.3 Taft Eşitliği Hammett Eşitliği birçok reaksiyonda para- ve meta- sübstitüe bileşikleri için doğru sonuç verirken, orto- yapılardaki sterik etki dolayısıyla çoğunlukla yanılmaktadır. Taft eşitliği ise reaksiyon türlerinin esterleşme ve ester hidrolizi ile sınırlandırılması şartı ile alifatik ve orto- sübstitüe yapılar için de doğrusal sonuç vermektedir.

log (k/ko) = f.A

(2.1.3.1)

Burada k, Reaksiyon serisindeki esterin hız sabitini,24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Esterleşme reaksiyon mekanizmalarında kinetik, katalitik ve termodinamik parametrelerin deneysel yöntemlerle izlenmesi ve irdelenmesi - Sayfa 55
39 yapısıyla verilebilmektedir. Eşitlik (1. 61)’ deki büyüklükler, esterin ve estere ilişkin benzoik asidin sübstitüe olmadığı (R=H) durumuna karşılık gelen k0 ve K0 büyüklüklerine oranlanırsa, son eşitlik; log k i = ρlog Ki k0 K0 (1. 62) yapısına dönüşmektedir. ki ve Ki sırasıyla meta veya para sübstitüe esterin hidroliz hız sabiti ve bu estere karşılık gelen sübstitüe benzoik asidin ...
3,4,5-trisübstitüe-4,5-dihidro-1,2,4,5-oksadiazaborol bileşiklerinin sentezi ve yapısal özelliklerinin spektroskopik yöntemlerle incelenmesi - Sayfa 26
olarak tan mlam r (E itlik 2.6) , ise reaksiyon sabitidir yani reaksiyonun sübstitüente kar olan hassasiyetinin bir ölçüsüdür. log(K / K0 ) = log( K / K0 ) (2.5) log( K / K0 ) = (2.6) log( K / K0 ) = (2.7) Hammett sabitinin baz reaksiyonlara kar k vermemesi üzerine yap lan çal malar sonucu yeni sabitleri; + ve - belirlenmi tir. +, reaksiyon merkezinde elektron eksikli i oldu u...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sübstitüe
etki
hammett
reaksiyon
olan
ileri


24. SAYFA ICERIGI

11

c) H ve S değerlerinin bağımsız olduğu seriler: Bu davranışı gösteren iki reaksiyon tipi vardır. Bunlardan biri standart bir reaksiyon olan ve elektron çekici grup içeren benzoik asitin ayrışmasıdır.

Reaksiyon sabitlerinin çözücüye göre değişimi için ise Kilpatrick tarafından şu eşitlik ileri sürülmüştür:

log (K/K0) = log (K/K0)D- + L/D
Burada L, Sübtitüentin özelliğini, D, Çözücünün dielektrik sabitini, ifade eder.

(2.1.2.5)

Reaksiyon sabitlerinin çözücüler için karşılaştırılması ile de,

A = 0 + (L’/DA)

(2.1.2.6)

şeklindeki eşitlik elde edilir. Reaksiyon ortamına etki eden değişkenlerin sayısı fazla olsa da bazı basit reaksiyonlar için Eşitlik 2.1.2.6 reaksiyon sabitlerinin hesaplanmasında doğru sonuç vermektedir. Ayrıca aromatik halkaya bağlı yan zincirlerin reaksiyon merkezine olan etkilerini moleküler orbital teorisi kullanarak açıklamak (Jaffe H.H. 1953) ve bu sayede Rho değerlerini hesaplamak için ortaya atılan teoriler ise deneysel sonuçlarla tam bir uyum sergileyememektedir.

2.1.3 Taft Eşitliği Hammett Eşitliği birçok reaksiyonda para- ve meta- sübstitüe bileşikleri için doğru sonuç verirken, orto- yapılardaki sterik etki dolayısıyla çoğunlukla yanılmaktadır. Taft eşitliği ise reaksiyon türlerinin esterleşme ve ester hidrolizi ile sınırlandırılması şartı ile alifatik ve orto- sübstitüe yapılar için de doğrusal sonuç vermektedir.

log (k/ko) = f.A

(2.1.3.1)

Burada k, Reaksiyon serisindeki esterin hız sabitini,

İlgili Kaynaklarsingle.php