İdari yargı yönünden adil yargılanma hakkı esaslarıİÇİNDEKİLER KISALTMALAR. v ÖZET. vi SUMMARY. vii
İDARİ YARGI YÖNÜNDEN ADİL YARGILANMA HAKKI ESASLARI
GİRİŞ. 1 BÖLÜM 1: ADİL YARGILANMA HAKKI ve İDARİ YARGI. 4 1.1 Kavram Olarak Adil Yargılanma. 4 1.2 Adil Yargılanma İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Boyutu.5
1.2.1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ( İHEB ). 5 1.2.2 Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi. 6 1.2.3 Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. 8 1.2.4 İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (AİHS). 8 1.3 Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı. 11 1.3.1 1982 Anayasası. 11 1.3.2 Adil yargılanma Hakkı ve İç hukuktaki Diğer Mevzuat. 12 1.4 Türk Hukukunda İdari Yargı. 13 1.4.1 Yüksek Mahkeme Olarak Danıştay. 13
1.4.1.1 Bölge İdare Mahkemeleri. 15 1.4.1.2 Genel Görevli Mahkeme Olarak İdare Mahkemeleri. 16 1.4.1.3 Vergi Mahkemeleri. 16 1.4.2 İdari Yargının Çalışma Sistemi. 16 1.4.3 AİHM Kararları İdari Yargıyı Nasıl Etkiliyor. 17 1.5 AİHSnde Kavram Olarak Adil Yargılanma. 18 1.5.1 Medeni Hak Ve Yükümlülükler. 211. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Adil yargılanma hakkı çerçevesinde Türk idari yargı sistemi - Sayfa 4
iii ÖZET Adil Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) gibi birçok uluslararası sözleşme veya beyannamede yer alan, hukuk sistemimizde de Anayasal düzeyde kabul edilmiş temel bir haktır. Adil yargılanma hakkı hukuk devletinin en önemli ilkelerinden biridir. Bu hak yargılama faaliyetlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken esasları belirleyen ve yargılama süreci ile birlikt...
Adil yargılanma ve idari yargıda görünümü - Sayfa 15
BİRİNCİ BÖLÜM ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR I. ADİL YARGILANMA HAKKI A. Kavram ve Tanım İnsan hakları, insan değerini korumayı ve insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesini amaçlayan üstün kurallar bütünüdür2. Bu nedenle de, çağdaş hukuk sistemlerinde, insan hak ve özgürlüklerinin kurumsal olarak koruma altına alınmış olması, hukuk devletinin bir gereğidir3. Ancak, insan hak...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hakları
yargı
sözleşme
adil
yargılanma
hakkı


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR. v ÖZET. vi SUMMARY. vii
İDARİ YARGI YÖNÜNDEN ADİL YARGILANMA HAKKI ESASLARI
GİRİŞ. 1 BÖLÜM 1: ADİL YARGILANMA HAKKI ve İDARİ YARGI. 4 1.1 Kavram Olarak Adil Yargılanma. 4 1.2 Adil Yargılanma İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Boyutu.5
1.2.1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ( İHEB ). 5 1.2.2 Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi. 6 1.2.3 Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. 8 1.2.4 İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (AİHS). 8 1.3 Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı. 11 1.3.1 1982 Anayasası. 11 1.3.2 Adil yargılanma Hakkı ve İç hukuktaki Diğer Mevzuat. 12 1.4 Türk Hukukunda İdari Yargı. 13 1.4.1 Yüksek Mahkeme Olarak Danıştay. 13
1.4.1.1 Bölge İdare Mahkemeleri. 15 1.4.1.2 Genel Görevli Mahkeme Olarak İdare Mahkemeleri. 16 1.4.1.3 Vergi Mahkemeleri. 16 1.4.2 İdari Yargının Çalışma Sistemi. 16 1.4.3 AİHM Kararları İdari Yargıyı Nasıl Etkiliyor. 17 1.5 AİHSnde Kavram Olarak Adil Yargılanma. 18 1.5.1 Medeni Hak Ve Yükümlülükler. 21

İlgili Kaynaklar
single.php