İzmir ili hava ölçüm sisteminin uygunluğunun araştırılmasıI EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ
(YÜKSEK L SANS TEZ )
ZM R L HAVA ÖLÇÜM S STEM N N UYGUNLU UNUN ARA TIRILMASI
Ali Cenk DO RU Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı Kodu: 615.01.00 Teslim Tarihi: 15.01.2007
Tez Danı manı: Prof. Dr. Fethi DO AN
Bornova – ZM R1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye mermerlerindeki doğal radyonüklit içeriğinin ve radon emanasyon hızının radyolojik risk açısından değerlendirilmesi - Sayfa 1
EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) TÜRK YE MERMERLER NDEK DO AL RADYONÜKL T ÇER N N VE RADON EMANASYON HIZININ RADYOLOJ K R SK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Özden YA AR Nükleer Bilimler Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 622.01.01 Sunu Tarihi: 30.11.2006 Tez Danı manı Danı man: Doç.Dr. Günseli YAPRAK Bornova- ZM R ...
Faz değişim malzemeli bir soğutucuda içe doğru ergime probleminin parametrik olarak incelenmesi - Sayfa 1
EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) FAZ DE M MALZEMEL B R SO UTUCUDA ÇE DO RU ERG ME PROBLEM N N PARAMETR K OLARAK NCELENMES Mostafa F. ASKER Tez Danı manı: Yrd. Doç.Dr. Hüseyin GÜNERHAN Makina Mühendisli i Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 625.04.00 Sunu Tarihi: 07.02.2012 Bornova- ZM R 2012 ...
İzmir ili şeftali ağaçlarında dut kabuklubiti, Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae)'nın zararı ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar - Sayfa 1
EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) ZM R L EFTAL A AÇLARINDA DUT KABUKLUB T , PSEUDAULACASPIS PENTAGONA (TARGIONI-TOZZETTI) (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE)’NIN ZARARI VE DO AL DÜ MANLARI ÜZER NDE ARA TIRMALAR Ali GÜNCAN Tez Danı manı: Prof Dr. Zeynep YOLDA Bitki Koruma Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 501.02.01 Sunu Tarihi: 14.09.2009 Bornova- ZM R 2009 ...


1. SAYFA ICERIGI

I EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ
(YÜKSEK L SANS TEZ )
ZM R L HAVA ÖLÇÜM S STEM N N UYGUNLU UNUN ARA TIRILMASI
Ali Cenk DO RU Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı Kodu: 615.01.00 Teslim Tarihi: 15.01.2007
Tez Danı manı: Prof. Dr. Fethi DO AN
Bornova – ZM R

İlgili Kaynaklarsingle.php