EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
İZMİR KEKİĞİ (Origanum onites L.) UÇUCU YAĞININ DESTİLASYON VE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT (SCCO2) İLE EKSTRAKSİYONU VE BİLEŞENLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİSİ / KÜTLE SPEKTROMETRESİ
(GC/MS) İLE ANALİZİ Mehmet Ali CEYLAN
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 614. 01. 00 Sunuş Tarihi: 22.02.2008
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yaşar HIŞIL
Bornova-İZMİR1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turistik ürün çeşitlendirme politkası ve Kazakistan Burabay turizm bölgesi ile ilgili bir uygulama - Sayfa 121
T.C. Başbakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kazakistan Ülke Raporu, İGEME, 2009 T.C. Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Ülke Raporu, Genişletilmiş 4.Baskı, TİKA Yayınlar, Ankara, 1993 Turistiçeskaya Deyatelnost, Zakon, Astana, 2005 TEZLER ADAN Özge, Bir Turistik Ürün Çeşidi Olarak Termal Turizm ve Ege Bölgesi Açısından Değerlendirme, DEU, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim d...
1929 İzmir'in sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı - Sayfa 166
ŞAHİN, Mustafa, Millet Mektepleri (İzmir Örneği), T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 1990. ŞEN, Müslime, II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’in Sosyo-Ekonomik Hayatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir, 1998. ŞENOCAK, Bülent, Levant’ın Yıldızı İzm...
Denizcilik sektöründe çalışan gemiadamlarının demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan örgütsel destek düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir araştırma - Sayfa 327
KIMBEL, R. D., The Relationship Between Employees’ Constructive Thinking Ability and Organizational Commitment Doktora Tezi, Nova Southern University Proquest Information and Learning Company, 2002 KİTAPÇIOĞLU, Gül, Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Görev Yapan Ebelerin İş Güçlüğü Faktörlerinin Belirlenmesi ve İş Doyumu, Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, Ege Üniversitesi Tı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

enstitüsü
tezi
izmir
bilim
dalı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
İZMİR KEKİĞİ (Origanum onites L.) UÇUCU YAĞININ DESTİLASYON VE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT (SCCO2) İLE EKSTRAKSİYONU VE BİLEŞENLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİSİ / KÜTLE SPEKTROMETRESİ
(GC/MS) İLE ANALİZİ Mehmet Ali CEYLAN
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 614. 01. 00 Sunuş Tarihi: 22.02.2008
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yaşar HIŞIL
Bornova-İZMİR

İlgili Kaynaklarsingle.php