Kamu mali karar alma süreçlerinin etkinliği ve iç denetim fonksiyonu

i
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI
KAMU MALİ KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİ
VE İÇ DENETİM FONKSİYONU
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ELİF AYŞE ŞAHİN
Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. İbrahim Attila ACAR
ISPARTA, 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun mali saydamlığa katkısı - Sayfa 3
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN MALİ SAYDAMLIĞA KATKISI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ Tez Jürisi Üyeleri: Adı ve Soyadı ................................................................ ................................................................
Maliye teorisi bağlamında mali desantralizasyon, Avrupa Birliği ve Türkiye uygulamaları - Sayfa 3
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BAĞLAMINDA, MALİ DESANTRALİZASYON, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı ......................................................... ......................................................... ............................
Türkiye'de maliye alanında yapılmış akademik çalışmların nicel görünümü - Sayfa 6
iv ÖZET Türkiye’de maliye bölümleri ve bu bölümlerde yapılan akademik çalışmalar farklı açılardan incelenmiştir. Bu incelemeler, maliye bölümlerinde yapılan akademik çalışmaların nicel görünümü ile ilgili değildir. Çalışmanın amacı, maliye bölümü öğretim üyelerini akademik özgeçmişleri, yayınları ve lisans üstü tez danışmanlıkları bakımından incelemektir. Çalışmanın sonunda hedeflenen, Türkiye’d...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maliye
mali
tezi
üniversitesi
sosyal
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

i
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI
KAMU MALİ KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİ
VE İÇ DENETİM FONKSİYONU
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ELİF AYŞE ŞAHİN
Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. İbrahim Attila ACAR
ISPARTA, 2007

İlgili Kaynaklar
single.php