etkin bir ~ekilde yada siirekli yaptlmamasmdan yada yaptlan seyimin kalitatif ve kantitatif ozellikler yoniinden fenotiplerine gore yaptlnu~ olmasmdan kaynaklanmaktadrr (30-34). Surulerde bazt ytllarda gorulen genetik yap1daki degi~ime, siiruniin genetik yap1s1yla ilgili uygulamada karar yetkisine sahip personelin degiikligi de etkili olabilmektedir (32). Dam1zhk degerleri yoniinden ytlhk genetik ilerlemenin optimum iletme ~artlannda en az teorik olarak %2 olmas1 beklenir (35). Bir siirilniin siit verimi yoniinden genetik kapasitesini degi~tirebilmek iyin yetitirme amacma yonelik olarak tam ve siirekli i~leyen bir kayit sisteminin devammda siirilnun o ozellik yoniinden danuzhk degerleri belirlendikten sonra bu dam1zhk degerlerine gore seleksiyon ve ayiklamaya tabi tutulmas1 ile diivelerin ve ineklerin danuzhk degerleri goz onunde tutularak en uygun boga ile c;iftle~tirilmesi sonucunda yiliar itibariyle siirekli pozitif genetik egilim gosteren bir siiru elde etmek miimkiin olabilmektedir ( 1, 10,16). Aksi takdirde genetik egilimde belirgin kmlmalar gorulebilecek ve ne yone gittigi belli olmayan bir yetitiricilik siirilp gidecektir. Hayvanlann verim ozellikleri baktmtndan danuzhk degerlerinin tespiti ic;in geli~tirilmi~, tiim diinya tarafindan kabul gormii ve kullarulmakta olan bu metodun uygulanmas1 kac;mtlmaz hale gelmitir. Bu nedenle BLUP’stz bir hayvan yetitiriciligi kor bir insanm yol bulmaya c;alt~masma benzetilebilir.
Bu c;altma, Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerinde bulunan Hol~taynlann 1997-2002 yillan arasmdaki siit verimi ve pedigri kayitlanna dayanarak ineklerin danuzhk degerlerinin en iyi dogrusal yanstz tahmin yontemiyle tespiti amac1yla yaptlmttlr.
410. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

genetik
degerleri
verim
yoniinden
verimi
i§letme


10. SAYFA ICERIGI

etkin bir ~ekilde yada siirekli yaptlmamasmdan yada yaptlan seyimin kalitatif ve kantitatif ozellikler yoniinden fenotiplerine gore yaptlnu~ olmasmdan kaynaklanmaktadrr (30-34). Surulerde bazt ytllarda gorulen genetik yap1daki degi~ime, siiruniin genetik yap1s1yla ilgili uygulamada karar yetkisine sahip personelin degiikligi de etkili olabilmektedir (32). Dam1zhk degerleri yoniinden ytlhk genetik ilerlemenin optimum iletme ~artlannda en az teorik olarak %2 olmas1 beklenir (35). Bir siirilniin siit verimi yoniinden genetik kapasitesini degi~tirebilmek iyin yetitirme amacma yonelik olarak tam ve siirekli i~leyen bir kayit sisteminin devammda siirilnun o ozellik yoniinden danuzhk degerleri belirlendikten sonra bu dam1zhk degerlerine gore seleksiyon ve ayiklamaya tabi tutulmas1 ile diivelerin ve ineklerin danuzhk degerleri goz onunde tutularak en uygun boga ile c;iftle~tirilmesi sonucunda yiliar itibariyle siirekli pozitif genetik egilim gosteren bir siiru elde etmek miimkiin olabilmektedir ( 1, 10,16). Aksi takdirde genetik egilimde belirgin kmlmalar gorulebilecek ve ne yone gittigi belli olmayan bir yetitiricilik siirilp gidecektir. Hayvanlann verim ozellikleri baktmtndan danuzhk degerlerinin tespiti ic;in geli~tirilmi~, tiim diinya tarafindan kabul gormii ve kullarulmakta olan bu metodun uygulanmas1 kac;mtlmaz hale gelmitir. Bu nedenle BLUP’stz bir hayvan yetitiriciligi kor bir insanm yol bulmaya c;alt~masma benzetilebilir.
Bu c;altma, Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerinde bulunan Hol~taynlann 1997-2002 yillan arasmdaki siit verimi ve pedigri kayitlanna dayanarak ineklerin danuzhk degerlerinin en iyi dogrusal yanstz tahmin yontemiyle tespiti amac1yla yaptlmttlr.
4

İlgili Kaynaklar
single.php