2. GENEL BiLGiLER
2. 1. Kahtim Derecesi
Kahttm derecesi genotipin fenotipi belirleme derecesidir. Kaht1m derecesi silriiniln bir ozelligidir ve silriiden sliriiye, trktan irka ve ozellikten ozellige fark11 degerler alabilir.
Ebubakar (30) Kolombiya ve Meksika’da Holtaynlar ilzerinde yapt1gi doktora vallmasmda silt veriminin kaht1m derecesini siras1yla 0.07 ve 0.34 oldugunu belirtmitir. Zhang ve arkadalan (31) <;in'de Hoitaynlar ilzerinde yapttklan vahmalannda ilk laktasyon silt veriminin kahttm derecesini 0.11 tespit etmilerdir. Carabano ve arkadalan (14) ispanya ve Amerika'da yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan vahmalannda slit veriminin kal1ttm derecesini siras1yla 0.16 ve 0.33, her iki illke bir arada degerlendirildiginde 0.12 bulmulardtr. IButa ve arkadalan (32) Gelemen Tanm iletmesinde Holtaynlar iizerinde yaptiklan yaltmalannda silt veriminin kal1ttm derecesini tilm laktasyonlar iyin 0.13 ve ilk laktasyon iyin ise 0.22 olarak bildirmilerdir. El Barbary ve arkadalari (33) Mtsir'da Holtaynlar iizerinde yaptiklari valImalannda silt veriminin kal1t1m derecesini 0.13 tespit etmilerdir. DeGroot ve arkadalan (34) Holtaynlar Ozerinde yaptiklan valtmalarinda silt veriminin kahttm derecesini 0.13 oldugunu belirtmilerdir. Kim ve arkadalan (35) Kore'de degiik bolgelerde yetitirilen Holtaynlar iizerinde yaptiklan yal1malarinda silt veriminin kahtlID derecesinin 0.13 ile 0.18 arasmda degitigini belirtmilerdir. Badinga ve arkadalan (36) Kuzey Florida'da subtropikal ko~arda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yaptiklari yaltmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.15 bulmulard1r. Saatvi ve arkadalan (37) Dalaman Tanm iletmesinde Holtaynlar iizerinde yapt1klar1 yahmalarinda silt veriminin kahtim derecesini ti.im laktasyonlar iyin 0.16, ilk laktasyon ivin ise 0.18 olarak bildirmilerdir. Ravagnolo ve Misztal (38) Georgia'da Holtaynlar iizerinde yaptiklari vahmalannda ilk laktasyon silt veriminin kalttlm derecesini 0.17 oldugunu saptamtlardtr. Menendez ve arkadalan (39) Kuba'da Holtaynlar iizerinde yapttklari yahmalarinda diiiik, orta ve yiiksek slit verimine sahip suriilerde laktasyon silt veriminin kaltttm derecesini s1ras1yla 0.17, 0.22 ve 0.24 olarak bulmulardlf. Ferreira ve Fernandes (40) Brezilya'da Holtaynlar iizerinde yapt1klan yaltmalannda silt veriminin kal1t1m derecesini 0.18 olarak bildirmilerdir. Boldman ve Freeman (41) dii~ orta ve yilksek verimli Holtaynlar iizerinde yapttklan yal1malannda silt veriminin kalttim derecesini s1ras1yla 0.18, 0.22 ve 511. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
yapttklan
arkada§lan
iizerinde
silt
hol§taynlar


11. SAYFA ICERIGI

2. GENEL BiLGiLER
2. 1. Kahtim Derecesi
Kahttm derecesi genotipin fenotipi belirleme derecesidir. Kaht1m derecesi silriiniln bir ozelligidir ve silriiden sliriiye, trktan irka ve ozellikten ozellige fark11 degerler alabilir.
Ebubakar (30) Kolombiya ve Meksika’da Holtaynlar ilzerinde yapt1gi doktora vallmasmda silt veriminin kaht1m derecesini siras1yla 0.07 ve 0.34 oldugunu belirtmitir. Zhang ve arkadalan (31) <;in'de Hoitaynlar ilzerinde yapttklan vahmalannda ilk laktasyon silt veriminin kahttm derecesini 0.11 tespit etmilerdir. Carabano ve arkadalan (14) ispanya ve Amerika'da yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan vahmalannda slit veriminin kal1ttm derecesini siras1yla 0.16 ve 0.33, her iki illke bir arada degerlendirildiginde 0.12 bulmulardtr. IButa ve arkadalan (32) Gelemen Tanm iletmesinde Holtaynlar iizerinde yaptiklan yaltmalannda silt veriminin kal1ttm derecesini tilm laktasyonlar iyin 0.13 ve ilk laktasyon iyin ise 0.22 olarak bildirmilerdir. El Barbary ve arkadalari (33) Mtsir'da Holtaynlar iizerinde yaptiklari valImalannda silt veriminin kal1t1m derecesini 0.13 tespit etmilerdir. DeGroot ve arkadalan (34) Holtaynlar Ozerinde yaptiklan valtmalarinda silt veriminin kahttm derecesini 0.13 oldugunu belirtmilerdir. Kim ve arkadalan (35) Kore'de degiik bolgelerde yetitirilen Holtaynlar iizerinde yaptiklan yal1malarinda silt veriminin kahtlID derecesinin 0.13 ile 0.18 arasmda degitigini belirtmilerdir. Badinga ve arkadalan (36) Kuzey Florida'da subtropikal ko~arda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yaptiklari yaltmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.15 bulmulard1r. Saatvi ve arkadalan (37) Dalaman Tanm iletmesinde Holtaynlar iizerinde yapt1klar1 yahmalarinda silt veriminin kahtim derecesini ti.im laktasyonlar iyin 0.16, ilk laktasyon ivin ise 0.18 olarak bildirmilerdir. Ravagnolo ve Misztal (38) Georgia'da Holtaynlar iizerinde yaptiklari vahmalannda ilk laktasyon silt veriminin kalttlm derecesini 0.17 oldugunu saptamtlardtr. Menendez ve arkadalan (39) Kuba'da Holtaynlar iizerinde yapttklari yahmalarinda diiiik, orta ve yiiksek slit verimine sahip suriilerde laktasyon silt veriminin kaltttm derecesini s1ras1yla 0.17, 0.22 ve 0.24 olarak bulmulardlf. Ferreira ve Fernandes (40) Brezilya'da Holtaynlar iizerinde yapt1klan yaltmalannda silt veriminin kal1t1m derecesini 0.18 olarak bildirmilerdir. Boldman ve Freeman (41) dii~ orta ve yilksek verimli Holtaynlar iizerinde yapttklan yal1malannda silt veriminin kalttim derecesini s1ras1yla 0.18, 0.22 ve 5

İlgili Kaynaklar
single.php