0.24 bulmuslardtr. Rege ve Mosi (42) Kenya’da Hoitaynlar ilzerinde yapttklan tmalarmda silt veriminin kaltt1m derecesini 0.18 oldugunu belirtmislerdir. Raheja ve arkadalan (43) Holtaynlar iizerinde yapt1klan yahsmalannda ilk il(( laktasyon silt veriminin kaht1m derecesini srras1yla 0.18, 018 ve 0.19 olarak tespit etmilerdir. Castillo ve arkadaslan (44) Meksika’da Holstaynlar iizerinde yapttklan yalu~malannda siit veriminin ka11ttm derecesini 0.19 bulmulardir. Matos ve arkadaslan (45) Rio Grande de Sul’da Holstaynlar iizerinde yapt1klan vahsmalannda siit veriminin kaht1m derecesini 0.19 oldugunu bildirmilerdir. Catillo ve arkadalan (46) Slovakya’da Holtaynlar iizerinde yapt1klan vahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.19 oldugunu tespit etmislerdir. Georgoudius ve arkadaslan (47) Yunanistan’da Holstaynlar iizerinde yapttklan vahsmalannda ilk laktasyon silt veriminin kahttm derecesini 0.19 olarak bulmuslardtr. Milagres ve arkadalan (48) Holstaynlar iizerinde yapttklan valtmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.19 oldugunu tespit etmislerdir. Tang (49) <;in'de Holstaynlar iizerinde yapt1gi ((altsmasmda silt veriminin kaltttm derecesini 0.20 bulmustur. Dematawewa ve Berger (50) Hol~aynlar iizerinde yapttklan yahsmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.20 oldugunu tespit etmilerdir. Raheja ve arkadalan (51) Holtaynlariizerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.20 oldugunu bildirmilerdir. Wollny ve arkadaslan (52) Malawi'de Holtaynlar iizerinde yapttklan ya11smalannda siit veriminin kaht1m derecesini 0.21 oldugunu tespit etmir;tlerdir. Rorato ve arkadaslan (53) Brezilya'da Holtaynlar iizerinde yapttklan 1malannda siit veriminin kahttm derecesini 0.21 oldugunu belirtmistir. Serna (54) Kolombiya'da Holr;ttaynlar ilzerinde yapt1gi valtmasmda silt veriminin ka11t1m derecesini 0.21 bulmustur. Lee (55) Holstaynlar ilzerinde yapttgi ((al1smasmda silt veriminin kahttm derecesini 0.22 oldugunu bildirmistir. Akman ve Kumlu (56) Tiirkiye Damizltk S1gir Yeti~iricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak yapttklan ya.11smalannda Holstaynlar ivin siit veriminin kaltttm derecesini 0.22 bulmui~lardrr. Urioste ve arkadalan (6) Uruguay Holtaynlan iizerinde yaptiklan yabsmalannda siit veriminin kalttim derecesini 0.23 oldugunu tespit etmilerdir. Ribas ve arkadalan (57) Parana'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.23 oldugunu tespit etmislerdir. Hill ve arkadalan (58) ingiltere'deki Hol~tayn surtilerinde yapttklan 1~malannda siit veriminin kaltttm derecesini 0.24 oldugunu bildirmi~lerdir. Stanton ve arkadaslan (15) Amerika ve Latin Amerika iilkelerindeki Holstaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda Amerika'daki populasyonda silt veriminin kaht1m derecesini 0.26, Latin Amerika ulkelerindeki populasyonun da degerlendirmeye dahil edilmesi sonucunda siit veriminin kahttm derecesini 0.23 oldugunu 612. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
iizerinde
yapttklan
hol§taynlar
silt
arkada§lan


12. SAYFA ICERIGI

0.24 bulmuslardtr. Rege ve Mosi (42) Kenya’da Hoitaynlar ilzerinde yapttklan tmalarmda silt veriminin kaltt1m derecesini 0.18 oldugunu belirtmislerdir. Raheja ve arkadalan (43) Holtaynlar iizerinde yapt1klan yahsmalannda ilk il(( laktasyon silt veriminin kaht1m derecesini srras1yla 0.18, 018 ve 0.19 olarak tespit etmilerdir. Castillo ve arkadaslan (44) Meksika’da Holstaynlar iizerinde yapttklan yalu~malannda siit veriminin ka11ttm derecesini 0.19 bulmulardir. Matos ve arkadaslan (45) Rio Grande de Sul’da Holstaynlar iizerinde yapt1klan vahsmalannda siit veriminin kaht1m derecesini 0.19 oldugunu bildirmilerdir. Catillo ve arkadalan (46) Slovakya’da Holtaynlar iizerinde yapt1klan vahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.19 oldugunu tespit etmislerdir. Georgoudius ve arkadaslan (47) Yunanistan’da Holstaynlar iizerinde yapttklan vahsmalannda ilk laktasyon silt veriminin kahttm derecesini 0.19 olarak bulmuslardtr. Milagres ve arkadalan (48) Holstaynlar iizerinde yapttklan valtmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.19 oldugunu tespit etmislerdir. Tang (49) <;in'de Holstaynlar iizerinde yapt1gi ((altsmasmda silt veriminin kaltttm derecesini 0.20 bulmustur. Dematawewa ve Berger (50) Hol~aynlar iizerinde yapttklan yahsmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.20 oldugunu tespit etmilerdir. Raheja ve arkadalan (51) Holtaynlariizerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.20 oldugunu bildirmilerdir. Wollny ve arkadaslan (52) Malawi'de Holtaynlar iizerinde yapttklan ya11smalannda siit veriminin kaht1m derecesini 0.21 oldugunu tespit etmir;tlerdir. Rorato ve arkadaslan (53) Brezilya'da Holtaynlar iizerinde yapttklan 1malannda siit veriminin kahttm derecesini 0.21 oldugunu belirtmistir. Serna (54) Kolombiya'da Holr;ttaynlar ilzerinde yapt1gi valtmasmda silt veriminin ka11t1m derecesini 0.21 bulmustur. Lee (55) Holstaynlar ilzerinde yapttgi ((al1smasmda silt veriminin kahttm derecesini 0.22 oldugunu bildirmistir. Akman ve Kumlu (56) Tiirkiye Damizltk S1gir Yeti~iricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak yapttklan ya.11smalannda Holstaynlar ivin siit veriminin kaltttm derecesini 0.22 bulmui~lardrr. Urioste ve arkadalan (6) Uruguay Holtaynlan iizerinde yaptiklan yabsmalannda siit veriminin kalttim derecesini 0.23 oldugunu tespit etmilerdir. Ribas ve arkadalan (57) Parana'da Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda silt veriminin kahttm derecesini 0.23 oldugunu tespit etmislerdir. Hill ve arkadalan (58) ingiltere'deki Hol~tayn surtilerinde yapttklan 1~malannda siit veriminin kaltttm derecesini 0.24 oldugunu bildirmi~lerdir. Stanton ve arkadaslan (15) Amerika ve Latin Amerika iilkelerindeki Holstaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda Amerika'daki populasyonda silt veriminin kaht1m derecesini 0.26, Latin Amerika ulkelerindeki populasyonun da degerlendirmeye dahil edilmesi sonucunda siit veriminin kahttm derecesini 0.23 oldugunu 6

İlgili Kaynaklar
single.php