Oltenacu ve arkadalan (95) Holtaynlar iizerinde yapttklan ~hmalannda, ineklerin aym siirude tekrarlayan kayitlanm kullanarak siit veriminin tekrarlama derecesini 0.47, ineklerin farklt siiriilerde ard arda tekrarlayan laktasyonlanm kullanarak silt veriminin tekrarlama derecesini 0.37 ve ineklerin farkh siiriilerde ard arda olmayan laktasyonlanru kullanarak sot veriminin tekrarlama derecesini 0.27 oldugunu tespit etmilerdir. Lee (55) Hol~aynlar U.zerinde yapttgi yaltmasmda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.49 oldugunu bildirmi~ir. Dabdoub (75) Hol~aynlar iizerinde yapt1gi yRhmasmda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.50 oldugunu belirtmi~ir. Costa ve arkadalan (86) Minas Gerais’de Holtaynlar iizerinde yapt1klan yahmalannda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.50 oldugunu tespit etmitir. Tang (49) <;in'de Holtaynlar iizerinde yapt1g1 yahmasmda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.50 bildirmitir. Queiroz ve arkadalan (64) Holtaynlar fizerinde yapttl16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

rikada
arkada§lan
hol§taynlar
iizerinde
yapttklan
tespit


16. SAYFA ICERIGI

Oltenacu ve arkadalan (95) Holtaynlar iizerinde yapttklan ~hmalannda, ineklerin aym siirude tekrarlayan kayitlanm kullanarak siit veriminin tekrarlama derecesini 0.47, ineklerin farklt siiriilerde ard arda tekrarlayan laktasyonlanm kullanarak silt veriminin tekrarlama derecesini 0.37 ve ineklerin farkh siiriilerde ard arda olmayan laktasyonlanru kullanarak sot veriminin tekrarlama derecesini 0.27 oldugunu tespit etmilerdir. Lee (55) Hol~aynlar U.zerinde yapttgi yaltmasmda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.49 oldugunu bildirmi~ir. Dabdoub (75) Hol~aynlar iizerinde yapt1gi yRhmasmda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.50 oldugunu belirtmi~ir. Costa ve arkadalan (86) Minas Gerais’de Holtaynlar iizerinde yapt1klan yahmalannda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.50 oldugunu tespit etmitir. Tang (49) <;in'de Holtaynlar iizerinde yapt1g1 yahmasmda silt veriminin tekrarlama derecesini 0.50 bildirmitir. Queiroz ve arkadalan (64) Holtaynlar fizerinde yapttl

İlgili Kaynaklar
single.php