2. 3. Damahk Degeri ve Genetik ilerleme:
Hayvanlann incelenen ozellikleri iyin tespit edilen danuzhk degeri, seleksiyona temel oluturan ve silriideki hayvanlann kartlatlrmasma olanak saglayan sayisal ve birimli bir degerdir.
Uluta ve arkad~lan (32) Gelemen Tanm iletmesinde Holtaynlar ilzerinde 1978-1998 ytllan arasmda yapttklan yaltmalannda silt verimi yonilnden genetik ilerlemenin hem ilk hem de tiim laktasyonlar yoniinden srfira yakm bir genetik degiim gosterdigini ve 1998 yilmda dogan ineklerin danuzhk degerleri ortalamas1ru -26.2 olarak tespit etmilerdir. Kim ve arkadalan (35) Kore’de degiik bolgelerde yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapt1klan yahmalannda silt verimi yonunden 1989-1997 ytllan arasmda genetik ilerlemenin 35.05 oldugunu belirtmitir. Catillo ve arkadalan (46) Slovakya’da Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda silt verimi yoniinden 1983-1991 yillan arasmdaki genetik ilerlemenin 10 kglytl ve darmzhk degerleri ortalamas1run ise 4.4 kg oldugunu tespit etmilerdir. Tang (49) <;in'de 1966-1991 yillan arasmda yetitirilen Holtaynlar ilzerinde yaptigi yaltmasmda slit verimi yonunden damrzhk degerlerinde 326 kg artt oldugu ve ortalama ytlhk genetik ilerlemenin ise 13 kg oldugunu belirtmitir. Akman ve Kumlu (56) Tlirkiye Darmzhk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak Holtayn stgtrlar ilzerinde yapttklan yahmalannda 1975-1995 ytllan arasmda dogan bogalar ile 1987-1999 yillan arasmda dogan inekleri silt verimi yoniinden genetik egiliminde hem bogalar hem de inekler ic;in ciddi bir genetik ilerlemenin olmad1giru hatta ineklerden son sekiz ytlda doganlar iyinden siiriiye kattlanlann damrzhk degerleri ortalamasmm hep negatif oldugunu bildirmilerdir. Moll ve arkad~lan (62) isviyre'de Holtaynlar ilzerinde 1970-1985 yillan arasmda yapttklan yaltmalannda, slit verimi yonlinden yilhk genetik ilerlemenin 1970-1978 yillan arasmda 39.8 kg; 1978-1985 ytllan arasmda ise 7.2 kg oldugunu tespit etmilerdir. Ojango ve Pollot (68) Kenya'da Holtaynlar ilzerinde yapttklan yahmalannda 1986-1997 ytllan arasmda silt verimi yoniinden genetik ilerlemenin ytlhk 12 kg'hk bir artttn oldugunu tespit etmilerdir. Giirdogan ve Alpan (92) Ankara ~eker Fabrikas1 <;iftliginde Holtaynlar ilzerinde yapttklan yahmalarmda slit veriminin yoniinden genetik ilerlemenin 1968-1985 yillan arasmda yilhk 149 kg oldugunu belirtmitir. Lee (96) Amerika'da Holtaynlar ilzerinde yaptigi ~altmasmda 1971-1979 yillan arasmda ineklerin siit verimi yonunden genetik ilerlemenin ytlhk 54.7 kg oldugunu bildirmitir. Legates (97) Kuzey Karolayna'da Holtaynlar ilzerinde yapttgi yahmasmda, silt veriminin 4540kg'dan 7718 kg'a ulat1giru 1117. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

verimi
arkada§lan
hol§tayn
silt
yapttklan
arasmda


17. SAYFA ICERIGI

2. 3. Damahk Degeri ve Genetik ilerleme:
Hayvanlann incelenen ozellikleri iyin tespit edilen danuzhk degeri, seleksiyona temel oluturan ve silriideki hayvanlann kartlatlrmasma olanak saglayan sayisal ve birimli bir degerdir.
Uluta ve arkad~lan (32) Gelemen Tanm iletmesinde Holtaynlar ilzerinde 1978-1998 ytllan arasmda yapttklan yaltmalannda silt verimi yonilnden genetik ilerlemenin hem ilk hem de tiim laktasyonlar yoniinden srfira yakm bir genetik degiim gosterdigini ve 1998 yilmda dogan ineklerin danuzhk degerleri ortalamas1ru -26.2 olarak tespit etmilerdir. Kim ve arkadalan (35) Kore’de degiik bolgelerde yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapt1klan yahmalannda silt verimi yonunden 1989-1997 ytllan arasmda genetik ilerlemenin 35.05 oldugunu belirtmitir. Catillo ve arkadalan (46) Slovakya’da Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda silt verimi yoniinden 1983-1991 yillan arasmdaki genetik ilerlemenin 10 kglytl ve darmzhk degerleri ortalamas1run ise 4.4 kg oldugunu tespit etmilerdir. Tang (49) <;in'de 1966-1991 yillan arasmda yetitirilen Holtaynlar ilzerinde yaptigi yaltmasmda slit verimi yonunden damrzhk degerlerinde 326 kg artt oldugu ve ortalama ytlhk genetik ilerlemenin ise 13 kg oldugunu belirtmitir. Akman ve Kumlu (56) Tlirkiye Darmzhk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak Holtayn stgtrlar ilzerinde yapttklan yahmalannda 1975-1995 ytllan arasmda dogan bogalar ile 1987-1999 yillan arasmda dogan inekleri silt verimi yoniinden genetik egiliminde hem bogalar hem de inekler ic;in ciddi bir genetik ilerlemenin olmad1giru hatta ineklerden son sekiz ytlda doganlar iyinden siiriiye kattlanlann damrzhk degerleri ortalamasmm hep negatif oldugunu bildirmilerdir. Moll ve arkad~lan (62) isviyre'de Holtaynlar ilzerinde 1970-1985 yillan arasmda yapttklan yaltmalannda, slit verimi yonlinden yilhk genetik ilerlemenin 1970-1978 yillan arasmda 39.8 kg; 1978-1985 ytllan arasmda ise 7.2 kg oldugunu tespit etmilerdir. Ojango ve Pollot (68) Kenya'da Holtaynlar ilzerinde yapttklan yahmalannda 1986-1997 ytllan arasmda silt verimi yoniinden genetik ilerlemenin ytlhk 12 kg'hk bir artttn oldugunu tespit etmilerdir. Giirdogan ve Alpan (92) Ankara ~eker Fabrikas1 <;iftliginde Holtaynlar ilzerinde yapttklan yahmalarmda slit veriminin yoniinden genetik ilerlemenin 1968-1985 yillan arasmda yilhk 149 kg oldugunu belirtmitir. Lee (96) Amerika'da Holtaynlar ilzerinde yaptigi ~altmasmda 1971-1979 yillan arasmda ineklerin siit verimi yonunden genetik ilerlemenin ytlhk 54.7 kg oldugunu bildirmitir. Legates (97) Kuzey Karolayna'da Holtaynlar ilzerinde yapttgi yahmasmda, silt veriminin 4540kg'dan 7718 kg'a ulat1giru 11

İlgili Kaynaklar
single.php