ve genetik egilimi ise 3 farklt yontemle hesaplad1gmda genetik egilimin 28.6-45.9 kg arasmda yt1hk bir artt gosterdigini saptarrutlf. Wiggans (98) Amerika’da Holtaynlar iizerinde yapttgi yahmasmda siit verimi yoniinden genetik ilerlemenin 1985 yilma gore 1986 ytlmda 135 kg’hk bir art1 gosterdigini belirtmitir. Foster (99) Amerika’da Holstaynlar iizerinde yapttgi yah~masmda, 1961-1986 ytllan arasmda siit verimi yoniinden genetik ilerlemenin 87 kg/ytl oldugunu; 1961-1965 yillan arasmda 14 kg/ytl, 1966-1974 yillan arasmda 41 kg/yil, 1975-1986 yillan arasmda ise 135 kg/yil oldugunu tespit etmistir. Foster ve arkadalan (100) Amerika’da Holtaynlar iizerinde 1976-1980 yillan arasmda yapt1klan yah~malannda siit verimi yoniinden yilhk genetik ilerlemenin 31 kg ve damtzhk degerleri ortalamas1mn 243 kg oldugunu bildinnitir. De Jong (101) 1985-1995 ytllan arasmda dogan Holtaynlar iizerinde yapttgi ya11smasmda siit verimi yonilnden yilhk genetik ilerlemeyi Hollanda, italya, Amerika, Kanada ve Almanya’da s1ras1yla; 132, 121, 87, 70 ve 65 kg ve 1995 yihnda dogan ineklerin damtzhk degerleri ortalamas1m ise srrasiyla 551, 425, 697, 444 ve-33 kg olarak tespit etmitir. Barri ve arkadalan (102) Sili’de Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda 1985-1990 yillan arasmda siit verimi yoniinden ytlltk genetik ilerlemenin 6.5 kg oldugunu belirtmilerdir. Rege ve Wakhungu (103) Kenya’da Sahiwal Stgtrlan iizerinde yapt1klan yahsmalannda ilk laktasyon siit verimi yoniinden ytlltk genetik ilerlemenin s1fira yakm oldugunu belirtmilerdir. Dahlin ve arkadalan (I 04) Pakistan’da Sahiwal stgtrlan uzerinde yapttklan yahmalarmda ilk laktasyon silt verimi yoniinden yt1hk genetik ilerlemenin 0.82 kg oldugunu bildirmi~lerdir. Cebeci (105) 1986-1990 ytllan arasmda Ceylanpmar Tanm iletmesinde Holtayn s1grrlar iizerinde yapt1gi ya}tmasmda siit verimi yoniinden genetik egilimin yilhk 68.9 kg oldugunu tespit etmitir. Kumlu (106) Holtaynlar iizerinde 19871994 ytllan arasmda yapttgi yahmasmda bu yillarda dogan hem inekler hem de bogalann genetik degiimlerinin dalgah bir seyir izledigini bildirmitir. Kuosa (I 07) Litvanya’da Holtaynlar iizerinde yapttgi yahmasmda uygun bir seleksiyon programt uygulanmas1yla siit veriminde potansiyel yiltk genetik ilerlemenin 35-39 kg arasmda olacaguu bildirmi~tir. Brade (108) Almanya’da Holtaynlar iizerinde yapttgi ya}tmasmda silt verimindeki yilhk ortalama genetik ilerlemenin 1972-1977 yillan arasmda 23.78 kg ve 1975-1980 yillan arasmda ise 73.60 kg oldugunu bildirmitir. Heiman (109) israil’de Holtaynlar iizerinde yapt1gi yal1~masmda 1978 yihna kadar son 23 yilda siit verimi yoniinden ortalama yilltk genetik ilerlemenin 70 kg oldugunu tespit etmitir. Batra (110) Kanada’da Holtaynlar ilzerinde yapttgi aratlrmasmda 1958-1975 yillan arasmda siit verimi yoniinden yilhk genetik ilerlemenin 38.2 kg oldugunu bildirmitir. Burnside ve arkadalan (111) Guelph
1218. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
laktasyon
hol§tayn
verimi
silt
arkada§lan


18. SAYFA ICERIGI

ve genetik egilimi ise 3 farklt yontemle hesaplad1gmda genetik egilimin 28.6-45.9 kg arasmda yt1hk bir artt gosterdigini saptarrutlf. Wiggans (98) Amerika’da Holtaynlar iizerinde yapttgi yahmasmda siit verimi yoniinden genetik ilerlemenin 1985 yilma gore 1986 ytlmda 135 kg’hk bir art1 gosterdigini belirtmitir. Foster (99) Amerika’da Holstaynlar iizerinde yapttgi yah~masmda, 1961-1986 ytllan arasmda siit verimi yoniinden genetik ilerlemenin 87 kg/ytl oldugunu; 1961-1965 yillan arasmda 14 kg/ytl, 1966-1974 yillan arasmda 41 kg/yil, 1975-1986 yillan arasmda ise 135 kg/yil oldugunu tespit etmistir. Foster ve arkadalan (100) Amerika’da Holtaynlar iizerinde 1976-1980 yillan arasmda yapt1klan yah~malannda siit verimi yoniinden yilhk genetik ilerlemenin 31 kg ve damtzhk degerleri ortalamas1mn 243 kg oldugunu bildinnitir. De Jong (101) 1985-1995 ytllan arasmda dogan Holtaynlar iizerinde yapttgi ya11smasmda siit verimi yonilnden yilhk genetik ilerlemeyi Hollanda, italya, Amerika, Kanada ve Almanya’da s1ras1yla; 132, 121, 87, 70 ve 65 kg ve 1995 yihnda dogan ineklerin damtzhk degerleri ortalamas1m ise srrasiyla 551, 425, 697, 444 ve-33 kg olarak tespit etmitir. Barri ve arkadalan (102) Sili’de Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda 1985-1990 yillan arasmda siit verimi yoniinden ytlltk genetik ilerlemenin 6.5 kg oldugunu belirtmilerdir. Rege ve Wakhungu (103) Kenya’da Sahiwal Stgtrlan iizerinde yapt1klan yahsmalannda ilk laktasyon siit verimi yoniinden ytlltk genetik ilerlemenin s1fira yakm oldugunu belirtmilerdir. Dahlin ve arkadalan (I 04) Pakistan’da Sahiwal stgtrlan uzerinde yapttklan yahmalarmda ilk laktasyon silt verimi yoniinden yt1hk genetik ilerlemenin 0.82 kg oldugunu bildirmi~lerdir. Cebeci (105) 1986-1990 ytllan arasmda Ceylanpmar Tanm iletmesinde Holtayn s1grrlar iizerinde yapt1gi ya}tmasmda siit verimi yoniinden genetik egilimin yilhk 68.9 kg oldugunu tespit etmitir. Kumlu (106) Holtaynlar iizerinde 19871994 ytllan arasmda yapttgi yahmasmda bu yillarda dogan hem inekler hem de bogalann genetik degiimlerinin dalgah bir seyir izledigini bildirmitir. Kuosa (I 07) Litvanya’da Holtaynlar iizerinde yapttgi yahmasmda uygun bir seleksiyon programt uygulanmas1yla siit veriminde potansiyel yiltk genetik ilerlemenin 35-39 kg arasmda olacaguu bildirmi~tir. Brade (108) Almanya’da Holtaynlar iizerinde yapttgi ya}tmasmda silt verimindeki yilhk ortalama genetik ilerlemenin 1972-1977 yillan arasmda 23.78 kg ve 1975-1980 yillan arasmda ise 73.60 kg oldugunu bildirmitir. Heiman (109) israil’de Holtaynlar iizerinde yapt1gi yal1~masmda 1978 yihna kadar son 23 yilda siit verimi yoniinden ortalama yilltk genetik ilerlemenin 70 kg oldugunu tespit etmitir. Batra (110) Kanada’da Holtaynlar ilzerinde yapttgi aratlrmasmda 1958-1975 yillan arasmda siit verimi yoniinden yilhk genetik ilerlemenin 38.2 kg oldugunu bildirmitir. Burnside ve arkadalan (111) Guelph
12

İlgili Kaynaklar
single.php