3. GEREC VE YONTEM
Arattrmanm materyalini 1997-2002 yillan arasmda laktasyonu olan ve saf olarak yetitirilen Karacabey Tanm iletmesinden 742 ba Holtayn inege ait 1331 adet laktasyon verileri ve Tahirova Tanm iletmesinden 262 ba Holtayn inege ait 568 adet laktasyon ve toplam 1004 Holtay inege ait 1899 adet laktasyon verileri oluturmutur.
3. 1. Kay1tiar ve Degerlendirme
Dam1zhk degerlerinin hesaplanmasmda 2 x 305 giln silt verimi esas ahnmtttr (32,37,56). iletmelerdeki ineklerin geryek laktasyon silt veriminin hesaplanmas1 iyin, inegin laktasyona girmesinden sonraki ilk silt kontrolil ve takip eden her ay yaptlan silt
kontrolleri kullarularak hesaplanmt~tr. ilk kontrolde elde edilen silt miktan dogum ile ilk
silt kontrolil aras1 geyen giln sayis1 ile yarptlmt ve o doneme ait silt verimi bulunmutur. Daha sonraki kontrollerde ise ard arda iki kontrolde elde edilen silt miktarlanrun ortalamas1 ile iki kontrol arast geyen sure ile yarptlarak bu donemlerdeki toplam silt miktarlan bulunmutur. Laktasyonun son a~asmda inekler kuruya aynhrken silt kontrolil yapdmad1gi iyin son silt kontroliindeki silt miktan ile kuruya aynlma tarihine kadar geyen silrenin ~lmt ile bu donemdeki silt verimi hesaplanmttlr. Daha sonra laktasyonun bamdan itibaren tilm donemlerde bulunan silt verimleri toplanarak geryek silt verim degerleri hesaplanmtttr. Dogum tarihi ile kuruya aynlma tarihi arasmda geyen sure laktasyon silresi olarak tespit edilmitir. Silt kontrollerinde 20 kg silt veriminin ilstiinde silt veren inekler her iki iletmede de giinde iiy sagtm, 20 kg silt veriminin altmda silt veren
ineklere de giinde iki sagun uygulanmi~tr. ineklerin giinde 3 kez saguna tabi olduklan
donemdeki toplam silt miktarlan ilgili diizeltme katsaytlan ile yarptlarak o donemdeki gi.inde iki sagim esasma gore silt miktarlan hesaplanmtttr (124, 125). Standart laktasyon siiresi 305 giin olarak altnmt ve ineklerin laktasyonu tamamlama nedenleri tespit edilerek, kendiliginden kuruyan ineklerde tamamlanmamt laktasyonlar 305 gilne diizeltme yap11madan; mecburi kesim, satt, oliim ve reforme gibi nedenlerle tamamlanmamt laktasyonlar ve 305 giinden fazla silren laktasyonlar ise bu amay iyin elde edilmi olan diizeltme faktorleri kullarularak standardize edilmi~r (1,32,69,123-126). Laktasyonu 200 gi.inden ktsa 550 gi.inden uzun silren kayttlar degerlendirmeye altnmamt~tr. Analizlerde 1,2,3,4,5,6 ve 7. laktasyonlar ayn ayn degerlendirilirken 8. ve daha ileri laktasyonlar
1420. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

verimi
silt
verim
tespit
laktasyon
arasmda


20. SAYFA ICERIGI

3. GEREC VE YONTEM
Arattrmanm materyalini 1997-2002 yillan arasmda laktasyonu olan ve saf olarak yetitirilen Karacabey Tanm iletmesinden 742 ba Holtayn inege ait 1331 adet laktasyon verileri ve Tahirova Tanm iletmesinden 262 ba Holtayn inege ait 568 adet laktasyon ve toplam 1004 Holtay inege ait 1899 adet laktasyon verileri oluturmutur.
3. 1. Kay1tiar ve Degerlendirme
Dam1zhk degerlerinin hesaplanmasmda 2 x 305 giln silt verimi esas ahnmtttr (32,37,56). iletmelerdeki ineklerin geryek laktasyon silt veriminin hesaplanmas1 iyin, inegin laktasyona girmesinden sonraki ilk silt kontrolil ve takip eden her ay yaptlan silt
kontrolleri kullarularak hesaplanmt~tr. ilk kontrolde elde edilen silt miktan dogum ile ilk
silt kontrolil aras1 geyen giln sayis1 ile yarptlmt ve o doneme ait silt verimi bulunmutur. Daha sonraki kontrollerde ise ard arda iki kontrolde elde edilen silt miktarlanrun ortalamas1 ile iki kontrol arast geyen sure ile yarptlarak bu donemlerdeki toplam silt miktarlan bulunmutur. Laktasyonun son a~asmda inekler kuruya aynhrken silt kontrolil yapdmad1gi iyin son silt kontroliindeki silt miktan ile kuruya aynlma tarihine kadar geyen silrenin ~lmt ile bu donemdeki silt verimi hesaplanmttlr. Daha sonra laktasyonun bamdan itibaren tilm donemlerde bulunan silt verimleri toplanarak geryek silt verim degerleri hesaplanmtttr. Dogum tarihi ile kuruya aynlma tarihi arasmda geyen sure laktasyon silresi olarak tespit edilmitir. Silt kontrollerinde 20 kg silt veriminin ilstiinde silt veren inekler her iki iletmede de giinde iiy sagtm, 20 kg silt veriminin altmda silt veren
ineklere de giinde iki sagun uygulanmi~tr. ineklerin giinde 3 kez saguna tabi olduklan
donemdeki toplam silt miktarlan ilgili diizeltme katsaytlan ile yarptlarak o donemdeki gi.inde iki sagim esasma gore silt miktarlan hesaplanmtttr (124, 125). Standart laktasyon siiresi 305 giin olarak altnmt ve ineklerin laktasyonu tamamlama nedenleri tespit edilerek, kendiliginden kuruyan ineklerde tamamlanmamt laktasyonlar 305 gilne diizeltme yap11madan; mecburi kesim, satt, oliim ve reforme gibi nedenlerle tamamlanmamt laktasyonlar ve 305 giinden fazla silren laktasyonlar ise bu amay iyin elde edilmi olan diizeltme faktorleri kullarularak standardize edilmi~r (1,32,69,123-126). Laktasyonu 200 gi.inden ktsa 550 gi.inden uzun silren kayttlar degerlendirmeye altnmamt~tr. Analizlerde 1,2,3,4,5,6 ve 7. laktasyonlar ayn ayn degerlendirilirken 8. ve daha ileri laktasyonlar
14

İlgili Kaynaklar
single.php