laktasyon ba~ma dii~en hayvan sayismm azhgmdan dolayt 8 laktasyona toplarum~t1r. ineklere ait ebeveyn kayitlan i~letmelerde tutulan soy kiitiigu kartlanndan ahnnutrr.
3. 2. Kullamlan htataistik Yontemler:
2 x 305 gun silt verimini etkileyen faktorler olarak buzagdama yth olarak 1997-2002, buzagtlama mevsimi olarak ilkbahar, yaz, sonbahar, kt, buzagdama ayt olarak Ocak, $ubat, Mart, Nisan, Mayts, Haziran, Temmuz, Agustos, Eylul, Ekim, Kastm ve Arahk, laktasyon srras1 olarak 1,2,3,4,5,6,7 ve 8, siirii 1 ve 2 ve buzagdama yaI olarak 23,24,25, .,115 ay ahnmt ve bu faktorlerin silt verimi uzerine etkisi genel dogrusal model kullandarak analizi Minitab 12 istatistik program1yla analiz edilmitir. 2×305 giin sut verimine ait genetik parametreler s1rurlt maksimum benzerlik (REML) metodu ile ve dmmzhk degerlerinin tahmininde ise hayvan modeli (Animal Model) kullarularak yaptlmittr (127). Degerlendirmeler MTDFREML 1slah programmda yapdm1~ttr. Danuzhk degerlerinin degerlendirilmesinde dogum ytlma gore inek sayist 5’den az olan ytllar degerlendirmeye ahnmamittr. Siit verimindeki ytlhk genetik ilerlemenin tespiti i~in elde edilen damizhk degerlerinin ortalamalanrun dogum ytlma gore regresyonu ile elde edilmitir (18, 19,22,32,37,40,41,46,49, 128).
Danuzltk degerlerinin hesaplanmasmda aagtdaki karma model eitligi kullarulmittr
(32,56, 105,106, 119,127):
y = Xb + Za + Wp + e y : Fenotipik gozlem vektorii X : Sabit etki Matrisi b : Sabit etki vektorii Z: Toplamal1 gen etkisi matrisi a : Toplamah genetik etki vektorii W: Kal1et ~evre etkileri matrisi p : Kahet ~vre etkileri ve eklemeli olmayan gen etkileri vektorii e : Hata vektorii
1521. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Esmer ırk sığırlarda başlıca verim özellikleri ve bu özelliklere etki eden çevre faktörleri - Sayfa 67
Ger9ek yag verimine variyasyonu kesikli olan 9evre faktorlerinden buzagilama mevsimlerinin etki paylan - 0.3062 ve + 0.3504 kg diizeylerinde, ya~ gruplannm etki paylan - 0.6707 ile + 0.7945 diizeylerinde belirlenmi~ir. Siirekli variyasyon gosteren yag oram, silt verimi ve laktasyon siiresinin etki pay1 katsaytlan s1ras1yla 33.1561, 0.037183 ve 0.020317, beklenen ortalamaya ili~kin sabit deger 13...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

laktasyon
verimi
inek
silt
gore
verimini


21. SAYFA ICERIGI

laktasyon ba~ma dii~en hayvan sayismm azhgmdan dolayt 8 laktasyona toplarum~t1r. ineklere ait ebeveyn kayitlan i~letmelerde tutulan soy kiitiigu kartlanndan ahnnutrr.
3. 2. Kullamlan htataistik Yontemler:
2 x 305 gun silt verimini etkileyen faktorler olarak buzagdama yth olarak 1997-2002, buzagtlama mevsimi olarak ilkbahar, yaz, sonbahar, kt, buzagdama ayt olarak Ocak, $ubat, Mart, Nisan, Mayts, Haziran, Temmuz, Agustos, Eylul, Ekim, Kastm ve Arahk, laktasyon srras1 olarak 1,2,3,4,5,6,7 ve 8, siirii 1 ve 2 ve buzagdama yaI olarak 23,24,25, .,115 ay ahnmt ve bu faktorlerin silt verimi uzerine etkisi genel dogrusal model kullandarak analizi Minitab 12 istatistik program1yla analiz edilmitir. 2×305 giin sut verimine ait genetik parametreler s1rurlt maksimum benzerlik (REML) metodu ile ve dmmzhk degerlerinin tahmininde ise hayvan modeli (Animal Model) kullarularak yaptlmittr (127). Degerlendirmeler MTDFREML 1slah programmda yapdm1~ttr. Danuzhk degerlerinin degerlendirilmesinde dogum ytlma gore inek sayist 5’den az olan ytllar degerlendirmeye ahnmamittr. Siit verimindeki ytlhk genetik ilerlemenin tespiti i~in elde edilen damizhk degerlerinin ortalamalanrun dogum ytlma gore regresyonu ile elde edilmitir (18, 19,22,32,37,40,41,46,49, 128).
Danuzltk degerlerinin hesaplanmasmda aagtdaki karma model eitligi kullarulmittr
(32,56, 105,106, 119,127):
y = Xb + Za + Wp + e y : Fenotipik gozlem vektorii X : Sabit etki Matrisi b : Sabit etki vektorii Z: Toplamal1 gen etkisi matrisi a : Toplamah genetik etki vektorii W: Kal1et ~evre etkileri matrisi p : Kahet ~vre etkileri ve eklemeli olmayan gen etkileri vektorii e : Hata vektorii
15

İlgili Kaynaklar
single.php