Kahttm Derecesi : h2= _ _ _a2a_ __

h2 : Kahtim derecesi

o

2 a

: Toplamah genetik varyans

cr2pe : Kahct yevre varyans1

a2e : Hata varyanst

Tekrarlama Derecesi : az +0-2
r = – -a – -p-e –

r : Tekrarlama Derecesi cr2a : Toplamalt genetik varyans
a2pe : Kahc1 vevre varyans1 a2e : Hata varyans1
yukandaki formiiller ile bulunmu~tur.

1622. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 24
Genotipik varyans = a2g = (M1 - Mi) I r <;evre varyans1 = a2e = Mi I r Fenotipik varyans = a2F = a2g + a2e Her ozellik iyin genotipik varyans1 fenotipik varyansa bolerek geni~ anlamda kahtun derecesi elde edihni~tir : Olyulen ozelliklerin tekerrur ortalamalan ahnarak ozellikler arasmdaki ili~kileri belirlemek iizere basit korelasyon katsaytlan ( Puskiilcu ve ikiz 1983 ) hesaplanmi~, verim ve v...
Süt sığırlarında melezleme parametrelerinin tahminlenmesinde farklı yaklaşımların ve yöntemlerin karşılaştırılması - Sayfa 69
60 <;irelge 4.15. Stit \-criminde farkh modeller kullamlarak taluninlenen varyans komponentleri ve kahttm derecelcri. Modeller Baba Varyanst (S2s) Hata Varyans1 \o2E) Kaht1m derecesi (h2) Ml 64996 ± 9381 545542 ± 4580 .4258 ± .0552 M2 63642 ± 9275 545307 ± 4578 .4180 ± .0549 M3 63996 ± 9309 545276 ± 4577 .4201 ± .0550 GI 64754 ± 9368 545493 ± 4580 .4...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

derecesi
varyans
hata
genetik
kahttm
kahtim


22. SAYFA ICERIGI

Kahttm Derecesi : h2= _ _ _a2a_ __

h2 : Kahtim derecesi

o

2 a

: Toplamah genetik varyans

cr2pe : Kahct yevre varyans1

a2e : Hata varyanst

Tekrarlama Derecesi : az +0-2
r = – -a – -p-e –

r : Tekrarlama Derecesi cr2a : Toplamalt genetik varyans
a2pe : Kahc1 vevre varyans1 a2e : Hata varyans1
yukandaki formiiller ile bulunmu~tur.

16

İlgili Kaynaklar
single.php