4.BULGULAR

4. 1. Siit Verimi
Ara~tmna silresince Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerinde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan Hol~tayn ineklerin 2×305 giin Silt verimleri Tablo 1’de sunulmu~tur.
Tablo 1: Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerindeki Hol~tayn ineklerin 2×305 Gun Silt Verimi Ortalamalan ve Standart Hatalan (kg)

Ytllar
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Genel

Karacabey Tanm i~letmesi
n -x Sx-
223 7194 122 195 6671 157 229 6438 123 294 5972 106 333 5441 101 57 4403 224 1331 6160.8 55.1

Tahirova Tanm i~letmesi

nx

Sx-

20 5655 391

45 5765

198

105 5697

142

157 5528

120

202 5986

108

39 5618 239

568 5751.6 63.4

Genel
nx

243 240 334 451 535 96 1899

7068 6501 6205 5820 5649 4896 6038.4

Sx-
155 134 97 81 75 175 43.2

Tablo 1 incelendiginde arattrma siiresince Karacabey Tanm iletmesinde 2×305 giln siit verimi ortalamalan 1997 ythnda 223 laktasyonun ortalamas1 7194122 kg, 1998 ytltnda 195 laktasyonun ortalamast 6671157 kg, 1999 yihnda 229 laktasyonun ortalamas1 6438123 kg, 2000 yihnda 294 laktayonun ortalamas1 5972106 kg, 2001ytlmda333 laktasyonun ortalamas1 5441101 kg ve 2002 ythnda 57 laktasyonun ortalamast 4403224 kg olarak tespit
edilmi~tir.
Tahirova Tanm i~letmesinde 2×305 giln silt verimi 1997 ytlmda 20 laktasyonun ortalamas1 5655391 kg, 1998 ythnda 45 laktasyonun ortalamas1 5765198 kg, 1999 ythnda 105 laktasyonun ortalamas1 5697142 kg, 2000 ytlmda 157 laktasyonun ortalamas1 5528120 kg, 2001ytlmda202 laktasyonun ortalamas1 5986108 kg ve 2002 ytlmda 39 laktasyonun ortalamas1 5618239 kg olarak bulunmutur.

17



23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
tahirova
tanm
ortalamas
verimi
ytllan


23. SAYFA ICERIGI

4.BULGULAR

4. 1. Siit Verimi
Ara~tmna silresince Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerinde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan Hol~tayn ineklerin 2×305 giin Silt verimleri Tablo 1’de sunulmu~tur.
Tablo 1: Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerindeki Hol~tayn ineklerin 2×305 Gun Silt Verimi Ortalamalan ve Standart Hatalan (kg)

Ytllar
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Genel

Karacabey Tanm i~letmesi
n -x Sx-
223 7194 122 195 6671 157 229 6438 123 294 5972 106 333 5441 101 57 4403 224 1331 6160.8 55.1

Tahirova Tanm i~letmesi

nx

Sx-

20 5655 391

45 5765

198

105 5697

142

157 5528

120

202 5986

108

39 5618 239

568 5751.6 63.4

Genel
nx

243 240 334 451 535 96 1899

7068 6501 6205 5820 5649 4896 6038.4

Sx-
155 134 97 81 75 175 43.2

Tablo 1 incelendiginde arattrma siiresince Karacabey Tanm iletmesinde 2×305 giln siit verimi ortalamalan 1997 ythnda 223 laktasyonun ortalamas1 7194122 kg, 1998 ytltnda 195 laktasyonun ortalamast 6671157 kg, 1999 yihnda 229 laktasyonun ortalamas1 6438123 kg, 2000 yihnda 294 laktayonun ortalamas1 5972106 kg, 2001ytlmda333 laktasyonun ortalamas1 5441101 kg ve 2002 ythnda 57 laktasyonun ortalamast 4403224 kg olarak tespit
edilmi~tir.
Tahirova Tanm i~letmesinde 2×305 giln silt verimi 1997 ytlmda 20 laktasyonun ortalamas1 5655391 kg, 1998 ythnda 45 laktasyonun ortalamas1 5765198 kg, 1999 ythnda 105 laktasyonun ortalamas1 5697142 kg, 2000 ytlmda 157 laktasyonun ortalamas1 5528120 kg, 2001ytlmda202 laktasyonun ortalamas1 5986108 kg ve 2002 ytlmda 39 laktasyonun ortalamas1 5618239 kg olarak bulunmutur.

17

İlgili Kaynaklar




single.php