Tablo 2: 2 x 305 giln Siit Verimine Ait Varyans Unsurlan ve Genetik Parametreler

Karacabey Tanm i$Ietmesi

Tahirova Tanm
~letmesi

Genel

0’2a

442020

655877

494562

Olpe

1097437

283429

916305

c?-e

1931791

1350916

1836824

0’2p

3471248

2290222

3247691

h2 0.13 0.29 0.15

r 0.44 0.41 0.43

(a 2a:Aditif genetik Varyans , cr2pe : Kahct (evre Varyans1, cr2e :Hata Varyans1, cip :
Fenotipik Varyans, h2: Kaht1m derecesi, r: Tekrarlama Derecesi)

Tablo 2 incelendiginde Karacabey Tarnn iletmesi ivin tiim laktasyonlar yoniinden silt veriminin kahtim derecesi 0.13 ve tekrarlama derecesi 0.44 bulunmu$tur. Siit verimine ait toplamah gen etkileri varyans1 442020, kahc1 9evre etkileri varyanst 1097437, hata etkileri varyans1 1931791, fenotipik varyans ise 3471248 bulunmutur. Tahirova Tanm iletmesi i9in tiim laktasyonlar yonilnden silt veriminin kaltttm derecesi 0.29 ve tekrarlama derecesi 0.41 bulunmutur. Silt verimine ait toplamah gen etkileri varyans1 655877, kahc1 9evre etkileri varyans1 283429, hata etkileri varyans1 1350916 ve fenotipik varyans ise 2290222 bulunmutur. Karacabey ve Tahirova Tanm iletmelerinin ikisi bir arada degerlendirilmesi sonucu tiim laktasyonlar yoniinden silt veriminin kahttm derecesi 0. 15 ve tekrarlama derecesi 0.43 olarak tespit edilmitir. Her iki 9iftlik bir arada degerlendirildiginde silt verimine ait toplamalt gen etkileri varyanst 494562, kahc1 9evre etkileri varyans1 916305, hata etkileri varyanst 1836824 ve fenotipik varyans ise 3247691 bulunmutur.

4. 1. 2. Damizbk Degeri ve Genetik :berleme
Karacabey Tanm iletmesinde 1997-2002 ytllan arasmda 1319 adet laktasyonu olan 734 ba Holtayn inegin dogum yillart olan 1991-1999 arasmda darruzhk degerleri ortalamalan Tablo 3 ve ~ekil l ‘de sunulmutur.

1925. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
tanm
karacabey
hol§tayn
tahirova
i§letmesinde


25. SAYFA ICERIGI

Tablo 2: 2 x 305 giln Siit Verimine Ait Varyans Unsurlan ve Genetik Parametreler

Karacabey Tanm i$Ietmesi

Tahirova Tanm
~letmesi

Genel

0’2a

442020

655877

494562

Olpe

1097437

283429

916305

c?-e

1931791

1350916

1836824

0’2p

3471248

2290222

3247691

h2 0.13 0.29 0.15

r 0.44 0.41 0.43

(a 2a:Aditif genetik Varyans , cr2pe : Kahct (evre Varyans1, cr2e :Hata Varyans1, cip :
Fenotipik Varyans, h2: Kaht1m derecesi, r: Tekrarlama Derecesi)

Tablo 2 incelendiginde Karacabey Tarnn iletmesi ivin tiim laktasyonlar yoniinden silt veriminin kahtim derecesi 0.13 ve tekrarlama derecesi 0.44 bulunmu$tur. Siit verimine ait toplamah gen etkileri varyans1 442020, kahc1 9evre etkileri varyanst 1097437, hata etkileri varyans1 1931791, fenotipik varyans ise 3471248 bulunmutur. Tahirova Tanm iletmesi i9in tiim laktasyonlar yonilnden silt veriminin kaltttm derecesi 0.29 ve tekrarlama derecesi 0.41 bulunmutur. Silt verimine ait toplamah gen etkileri varyans1 655877, kahc1 9evre etkileri varyans1 283429, hata etkileri varyans1 1350916 ve fenotipik varyans ise 2290222 bulunmutur. Karacabey ve Tahirova Tanm iletmelerinin ikisi bir arada degerlendirilmesi sonucu tiim laktasyonlar yoniinden silt veriminin kahttm derecesi 0. 15 ve tekrarlama derecesi 0.43 olarak tespit edilmitir. Her iki 9iftlik bir arada degerlendirildiginde silt verimine ait toplamalt gen etkileri varyanst 494562, kahc1 9evre etkileri varyans1 916305, hata etkileri varyanst 1836824 ve fenotipik varyans ise 3247691 bulunmutur.

4. 1. 2. Damizbk Degeri ve Genetik :berleme
Karacabey Tanm iletmesinde 1997-2002 ytllan arasmda 1319 adet laktasyonu olan 734 ba Holtayn inegin dogum yillart olan 1991-1999 arasmda darruzhk degerleri ortalamalan Tablo 3 ve ~ekil l ‘de sunulmutur.

19

İlgili Kaynaklar
single.php