Tahirova Tanm i~letmesinde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan Hol~tayn ineklerin dogum ytllan olan 1994-1999 ytllan arasmda silt verimi yonu.nden genetik yap1daki toplam degi~im 83.5 kg ve ortalama yilhk genetik ilerleme ise 40.5 kg/ytl oldugu tespit edilmi~ir. Tahirova Tanm i~Ietmesinde ar~trrmaya konu olan 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan rum Hol~tayn ineklerin dam1zhk degerleri ortalamas1 48.333.5 kg olarak
bulunmu~tur.

Karacabey ve Tahirova Tanm i~Ietmeleri bir arada degerlendirildiginde 1997-2002 yillan arasmda 1880 adet laktasyonu olan 989 ba~ Hol~ayn inegin dogum ytllan olan 19911999 arasmda damtzhk degerleri ortalamalan Tablo 5 ve Sekil 3’de sunulmu~tur.

Tablo 5: Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerindeki Hol~tayn ineklerin Dogum Ytlma Gore Dannzhk Degerleri Ortalamalan ve Standart Hatalan (kg)

Ytl
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

n -x Sx-

13 76.8 80.4

36

140.6

43.1

69 99.4 30.4

113

195.9

31.6

lll

-85.6

36.7

155 -124.7 27.5

143

-88.6

34.1

186 225.4 27.4

163 213.7 30.3

Tablo 5 incelendiginde 1991 ythnda dogan 13 inegin dam1zhk degerleri ortalamas1 76.8 80.4 kg, 1992 ythnda dogan 36 inegin darmzhk degerleri ortalamas1140.6 43.1 kg, 1993 ythnda dogan 69 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 99.4 30.4 kg, 1994 yihnda dogan 113 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 195.9 31.6 kg, 1995 ytlmda dogan l ll inegin dam1zhk degerleri ortalamast -85.6 36.7 kg, 1996 ytlmda dogan 155 inegin damtzhk
degerleri ortalamasi-124.7 27.5 kg, 1997 ytlmda dogan 143 inegin datmzhk degerleri
ortalamast -88.6 34. l kg, 1998 yilmda dogan 186 inegin damtzhk degerleri ortalamas1
2329. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalamas
tespit
ortalama
degerleri
ineklerin
tahirova


29. SAYFA ICERIGI

Tahirova Tanm i~letmesinde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan Hol~tayn ineklerin dogum ytllan olan 1994-1999 ytllan arasmda silt verimi yonu.nden genetik yap1daki toplam degi~im 83.5 kg ve ortalama yilhk genetik ilerleme ise 40.5 kg/ytl oldugu tespit edilmi~ir. Tahirova Tanm i~Ietmesinde ar~trrmaya konu olan 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan rum Hol~tayn ineklerin dam1zhk degerleri ortalamas1 48.333.5 kg olarak
bulunmu~tur.

Karacabey ve Tahirova Tanm i~Ietmeleri bir arada degerlendirildiginde 1997-2002 yillan arasmda 1880 adet laktasyonu olan 989 ba~ Hol~ayn inegin dogum ytllan olan 19911999 arasmda damtzhk degerleri ortalamalan Tablo 5 ve Sekil 3’de sunulmu~tur.

Tablo 5: Karacabey ve Tahirova Tanm i~letmelerindeki Hol~tayn ineklerin Dogum Ytlma Gore Dannzhk Degerleri Ortalamalan ve Standart Hatalan (kg)

Ytl
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

n -x Sx-

13 76.8 80.4

36

140.6

43.1

69 99.4 30.4

113

195.9

31.6

lll

-85.6

36.7

155 -124.7 27.5

143

-88.6

34.1

186 225.4 27.4

163 213.7 30.3

Tablo 5 incelendiginde 1991 ythnda dogan 13 inegin dam1zhk degerleri ortalamas1 76.8 80.4 kg, 1992 ythnda dogan 36 inegin darmzhk degerleri ortalamas1140.6 43.1 kg, 1993 ythnda dogan 69 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 99.4 30.4 kg, 1994 yihnda dogan 113 inegin damtzhk degerleri ortalamas1 195.9 31.6 kg, 1995 ytlmda dogan l ll inegin dam1zhk degerleri ortalamast -85.6 36.7 kg, 1996 ytlmda dogan 155 inegin damtzhk
degerleri ortalamasi-124.7 27.5 kg, 1997 ytlmda dogan 143 inegin datmzhk degerleri
ortalamast -88.6 34. l kg, 1998 yilmda dogan 186 inegin damtzhk degerleri ortalamas1
23

İlgili Kaynaklar
single.php