Sagltk Bilimleri Enstitiisii Miidiirliigune,

Bu tez, J.U. n.m.tz tarafindan . . . .b.l.t~”.”.\.1.,-.T.~. ‘-O~-.C~’-\ . . . . . .
tezi olarak kabul edilmi~tir.

Tez Dam~maru

Adi ve Soyad1 Prof. Dr. Hasan BA~PINAR

Dye Prof. Dr. M. Mustafa OGAN

Dye Prof Dr. Ah.met ALTINEL

Dye Doy. Dr. Metin PETEK

Dye Doy. Dr. ismet TlJRKMEN
Bu tez, Enstitu Yonetim Kurulunun .2.1.ll.3. .2.9.d+-.
ta.rib,
.~j.2. . saytlt toplanttsmda alman .1.3.
numarah karan ile kabul edilmi~tir.

1 VW\\t-.\_
Prof. Dr. Kastm OZLUK Enstitii Miidiirii3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Postpartum nonsiklik sütçü ineklerde progesteron-östradiol, progesteron-GnRH-prostaglandin F2α veya-östradiol ile tedaviden sonra folliküler değişiklikler ve reprodüktif performans - Sayfa 3
SAGLIK BiLiMLERi ENSTITUSU MUDURLUGUNE Bu tez, jurimiz tarafindan doktora tezi olarak kabul edilmi§tir. Dye Dye Dye TezDam§mam Dye Adi ve Soyadt Prof Dr. Hakkt iZGUR Prof Dr. Kamil SEYREK-iNTAS Doy. Dr. Sezgin SENTURK Yard. Doy. Dr. Yavuz NAK imza Bu tez Enstitii Yonetim Kurulunun .C4,,.:1P:--.?./;().S... tarih .£...~s:J2~ ... say1h toplant1smda alman .. o.2-... numarah karan ile kabu...
Hamstring tendon grefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası wii terapi ile standart rehabilitasyon protokolünün karşılaştırılması - Sayfa 4
111 Saghk Bilimleri Enstitiisii Miidiirlligli' ne; Bu c;ah~ma jlirimiz tarafmdan Spor Fizyoterapistligi Prograrrunda Yliksek Lisans Tezi olarak kabul edilmi~tir. Tez Daru~maru: Prof. Dr. Gill BALTACI (Hacettepe Universitesi) Dye: Prof. Dr. Volga BAYRAK<;I TUNA Y (Hacettepe Dniversitesi) . } c-- Dye: Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR ;f v17(Hacettepe Universitesi) / '/ - / ...
Obezitede tıbbi beslenme tedavisinde öğün sayısının ağırlık kaybı, vücut kompozisyonu ve bazı biyokimyasal bulgulara etkisi - Sayfa 4
lll Sagl1k Bilirnleri Enstitlisli Mudurlugu ' ne Bu yali~ma j"Lirimiz tarafmdan Beslenme ve Diyetetik Programrnda Doktora Tezi olarak kabul edilmi~tir. .hiri Ba~karn: Dam ~man: Dye: Dye: Dye: Prof. Dr. Perihan ARSLAN Hacettepe Universitesi Doy. Dr. Seyit M. MERCANLIGiL Hacettepe Dniversitesi Prof. Dr. Metin Saip SDRDCDOGLU Ankara Universitesi Doc;:. Dr. Gokhan U<;:KAYA Glilhane Askeri Ti...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
kabul
prof
karan
yonetim
edilmi~tir


3. SAYFA ICERIGI

Sagltk Bilimleri Enstitiisii Miidiirliigune,

Bu tez, J.U. n.m.tz tarafindan . . . .b.l.t~”.”.\.1.,-.T.~. ‘-O~-.C~’-\ . . . . . .
tezi olarak kabul edilmi~tir.

Tez Dam~maru

Adi ve Soyad1 Prof. Dr. Hasan BA~PINAR

Dye Prof. Dr. M. Mustafa OGAN

Dye Prof Dr. Ah.met ALTINEL

Dye Doy. Dr. Metin PETEK

Dye Doy. Dr. ismet TlJRKMEN
Bu tez, Enstitu Yonetim Kurulunun .2.1.ll.3. .2.9.d+-.
ta.rib,
.~j.2. . saytlt toplanttsmda alman .1.3.
numarah karan ile kabul edilmi~tir.

1 VW\\t-.\_
Prof. Dr. Kastm OZLUK Enstitii Miidiirii

İlgili Kaynaklar
single.php