5. TARTI~MA VE SONU<; 5. 1. Kahtlm Derecesi Bu cahmada Karacabey Tanm iletmesi icin silt veriminin kahtun derecesi 0.13 bulunmutur (Tablo 2). Bu deger; Ebubakar'm (30) Kolombiya'da Holtaynlar i~n belirttigi degerden oldukc;a yiiksek bulunmutur. Carabano ve arkadalannm (14) ispanya ve Amerika'da yapttldan yaltmalannda her iki ulke bir arada degerlendirilmesi sonucu tespit ettikleri deger ile Zhang ve arkadalannm (31) <;in'de Holtaynlar iyin ilk laktasyon slit verimi yonti.nden belirttikleri degerden yiiksek bulunmutur. Uluta ve arkadalarmm (32) Gelemen Tanm iletmesinde, El Barbary ve arkadalannm (33) Mtsrr'da, De Groot ve arkadalannm (34) ve Kim ve arkadalannm (35) Kore' de yapttklan yaltmalar sonucunda bildirdikleri Holtaynlara ait silt verimi kaht1m derecesi ile aym, Carabano ve arkada11lanmn (14) ispanya ve Amerika'da yapttklan yahmalannda, ispanya'da Holtaynlar i~in bildirdikleri deger ile, Badinga ve arkadalannm (36) Kuzey Florida'da, Saatci ve arkadalannm (3 7) Dalaman Tarun iletmesinde, Ravagnolo ve Misztal'm (38) Georgia'da, Menendez ve arkadalannm (39) KO.ba'da dti.ti.k verimli Holtaynlar icin belirttikleri degerler ile Ferreira ve Fernandes'in (40) Brezilya'da, Boldman ve Freeman'm (41) Amerika'da, Rege ve Mosi'nin (42) Kenya'da, Raheja ve arkadalannm (43) ilk iiy laktasyona gore tespit ettikleri degerler ile Castillo ve arkadalarmm (44) Meksika'da, Matos ve arkadalanmn (45) Rio Grande de Sul'da, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya'da, Georgoudius ve arkadalanrun (47) Yunanistan'da ve Milagres ve arkadalanmn (48) Holtaynlar uzerinde yapttklan ya}tma sonucu elde ettikleri degerler ile benzer bulunmutur. Urioste ve arkada~annm (6) Uruguay'da, Carabano ve arkadalannm (14) ispanya ve Amerika'da yapttklan cahmalannda, Amerika icin, Stanton ve arkadalanmn (15) Amerika ve Latin Arnerika ulkelerinde, Ebubakar'm (30) Meksika'da, Kaliforniya'da, Tang'm (49) <;in'de, Dematawewa ve Berger'in (50) Orta Arnerika'da, Raheja ve arkadalanmn (51), Wollny ve arkadalanmn (52) Malawi'de, Rorato ve arkadalanmn (53) Brezilya'da, Serna'nm (54) Kolombiya'da, Lee'nin (55), Akman ve Kumlu'nun (56) Tiirkiye Dmmzhk S1g.r Yeti~tiricileri Merkez Birliginin verilerine gore, Ribas ve arkadalannm (57) Parana'da, 2531. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

degerler
tespit
hol§taynlar
yiiksek
deger
tanm


31. SAYFA ICERIGI

5. TARTI~MA VE SONU<; 5. 1. Kahtlm Derecesi Bu cahmada Karacabey Tanm iletmesi icin silt veriminin kahtun derecesi 0.13 bulunmutur (Tablo 2). Bu deger; Ebubakar'm (30) Kolombiya'da Holtaynlar i~n belirttigi degerden oldukc;a yiiksek bulunmutur. Carabano ve arkadalannm (14) ispanya ve Amerika'da yapttldan yaltmalannda her iki ulke bir arada degerlendirilmesi sonucu tespit ettikleri deger ile Zhang ve arkadalannm (31) <;in'de Holtaynlar iyin ilk laktasyon slit verimi yonti.nden belirttikleri degerden yiiksek bulunmutur. Uluta ve arkadalarmm (32) Gelemen Tanm iletmesinde, El Barbary ve arkadalannm (33) Mtsrr'da, De Groot ve arkadalannm (34) ve Kim ve arkadalannm (35) Kore' de yapttklan yaltmalar sonucunda bildirdikleri Holtaynlara ait silt verimi kaht1m derecesi ile aym, Carabano ve arkada11lanmn (14) ispanya ve Amerika'da yapttklan yahmalannda, ispanya'da Holtaynlar i~in bildirdikleri deger ile, Badinga ve arkadalannm (36) Kuzey Florida'da, Saatci ve arkadalannm (3 7) Dalaman Tarun iletmesinde, Ravagnolo ve Misztal'm (38) Georgia'da, Menendez ve arkadalannm (39) KO.ba'da dti.ti.k verimli Holtaynlar icin belirttikleri degerler ile Ferreira ve Fernandes'in (40) Brezilya'da, Boldman ve Freeman'm (41) Amerika'da, Rege ve Mosi'nin (42) Kenya'da, Raheja ve arkadalannm (43) ilk iiy laktasyona gore tespit ettikleri degerler ile Castillo ve arkadalarmm (44) Meksika'da, Matos ve arkadalanmn (45) Rio Grande de Sul'da, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya'da, Georgoudius ve arkadalanrun (47) Yunanistan'da ve Milagres ve arkadalanmn (48) Holtaynlar uzerinde yapttklan ya}tma sonucu elde ettikleri degerler ile benzer bulunmutur. Urioste ve arkada~annm (6) Uruguay'da, Carabano ve arkadalannm (14) ispanya ve Amerika'da yapttklan cahmalannda, Amerika icin, Stanton ve arkadalanmn (15) Amerika ve Latin Arnerika ulkelerinde, Ebubakar'm (30) Meksika'da, Kaliforniya'da, Tang'm (49) <;in'de, Dematawewa ve Berger'in (50) Orta Arnerika'da, Raheja ve arkadalanmn (51), Wollny ve arkadalanmn (52) Malawi'de, Rorato ve arkadalanmn (53) Brezilya'da, Serna'nm (54) Kolombiya'da, Lee'nin (55), Akman ve Kumlu'nun (56) Tiirkiye Dmmzhk S1g.r Yeti~tiricileri Merkez Birliginin verilerine gore, Ribas ve arkadalannm (57) Parana'da, 25

İlgili Kaynaklar
single.php