Hill ve arkadalanrun (58) ingiltere’de, Maarofve Tahir’in (59) Irak’ta, Lee ve arkadalanrun (60) Kore’de, Palacios ve arkadalanmn (61), Moll ve arkadalanrun (62) isviyre’de, Dizdareviv’in (63) Yugoslavya’da, Queiroz ve arkadalanmn (64), Sang ve arkadalannm (65) Giiney Kore Ulusal Hayvan Yetitiriciligi Enstitiisilnde, Lee ve arkadalanrun (66), Boujenane’nin (67) Fas’da, Ojango ve Pollot’un (68) Kenya’da, Dogan ve Ertugrul’un (69) Karacabey Tanm iletmesinde, Han ve Park’m (70), O’Ferrall’m (71) irlanda’da, Suzuki ve Van Vleck’in (72), Negron ve Boimer’in (73) yiiksek raktmda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan malannda, Dong ve Van Vleck’in (74) Amerika’da, Dabdoub’un (75), Brezilya’da, Chyr ve arkadalanrun (76) ilk dort laktasyona gore Holtaynlar iizerinde yapt1klan ~tmalannda, Albuquerque ve arkadalarmm (77) Amerika’da, Fenerova’run (78) Bulgaristan’da, Sekerden ve Pekel’in (79) Reyhanh Devlet Dretme Ciftliginde, Vargas ve Solano (80) Kosta Rika’da, Van Vleck ve Dong’un (81) Amerika’da, Ageeb ve Hayes’in (82) Sudan’da, Freitas ve arkadalanrun (83) ve Holdaway’in (84) Ohio’da Holtaynlar iizerinde yapt1klan ~tmalar sonucunda bildirdikleri degerlerden diiiik bulunmutur.
Janicki’nin (85), Costa ve arkadalanmn (86) Minas Gerais’de, Misztal ve arkadalannm (87) Amerika’da, Castro ve arkadalanrun (88), Valle ve Amorin’in (89), Barbosa ve arkadalannm (90) Pemambuko’da, Gomez ve Tewolde’nin (91) Kosta Rika’da, Giirdogan ve Alpan’m (92) Ankara Seker Fabrikas1 Ciftliginde, Mejia ve arkadalanmn (93) Houndras’da ve Kuha ve arkadalanmn (94) Tayland’da Holtaynlar uzerinde yapttldan yaltmalar sonucunda tespit ettikleri degerlerden ise 9ok diiiik bulunmu~r.
Karacabey Tanm iletmesi ivin bulunan silt veriminin kahtun derecesi 0.13 degeri, genel literatiir bildirilerinden dO.iik bulunmutur. Bu arattrmada bulunan dii~iik kal1t1m derecesinin nedeni diger literatiir bildirilerindeki iletmelere gore Karacabey Tanm iletmesindeki ineklerin gerek genetik yaptlanmn gerekse bu ineklerin maruz kaldtklan yevre 8.rtlanmn farklt olmasmdan ileri gelmi olabilir.
Bu vahma kapsammda Tahirova Tarun iletmesinde incelenen Hol~ayn s1grrlann silt veriminin kahttm derecesi 0.29 tespit edilmitir (Tablo 2).
Bu deger; Ebubakar’tn (30) Meksika ve Kolombiya’da Holtaynlar iizerinde yapttW, ya}tmasmda Kolombiya ivin belirttigi degerden cok yiiksek bulunmutur.
Urioste ve arkadalanmn (6) Uruguay’da, Carabano ve arkadalarmm (14) ispanya ve Amerika’ da yetitirilen Hol~aynlar iizerinde yaptlklan cahmalarmda her iki illke bir arada degerlendirilmesi ve sadece ispanya iyin belirttigi degerden ve Stanton ve arkadalanmn (15)
2632. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ettikleri
tespit
tanm
i§letmesinde
rikada
arkada§lannm


32. SAYFA ICERIGI

Hill ve arkadalanrun (58) ingiltere’de, Maarofve Tahir’in (59) Irak’ta, Lee ve arkadalanrun (60) Kore’de, Palacios ve arkadalanmn (61), Moll ve arkadalanrun (62) isviyre’de, Dizdareviv’in (63) Yugoslavya’da, Queiroz ve arkadalanmn (64), Sang ve arkadalannm (65) Giiney Kore Ulusal Hayvan Yetitiriciligi Enstitiisilnde, Lee ve arkadalanrun (66), Boujenane’nin (67) Fas’da, Ojango ve Pollot’un (68) Kenya’da, Dogan ve Ertugrul’un (69) Karacabey Tanm iletmesinde, Han ve Park’m (70), O’Ferrall’m (71) irlanda’da, Suzuki ve Van Vleck’in (72), Negron ve Boimer’in (73) yiiksek raktmda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan malannda, Dong ve Van Vleck’in (74) Amerika’da, Dabdoub’un (75), Brezilya’da, Chyr ve arkadalanrun (76) ilk dort laktasyona gore Holtaynlar iizerinde yapt1klan ~tmalannda, Albuquerque ve arkadalarmm (77) Amerika’da, Fenerova’run (78) Bulgaristan’da, Sekerden ve Pekel’in (79) Reyhanh Devlet Dretme Ciftliginde, Vargas ve Solano (80) Kosta Rika’da, Van Vleck ve Dong’un (81) Amerika’da, Ageeb ve Hayes’in (82) Sudan’da, Freitas ve arkadalanrun (83) ve Holdaway’in (84) Ohio’da Holtaynlar iizerinde yapt1klan ~tmalar sonucunda bildirdikleri degerlerden diiiik bulunmutur.
Janicki’nin (85), Costa ve arkadalanmn (86) Minas Gerais’de, Misztal ve arkadalannm (87) Amerika’da, Castro ve arkadalanrun (88), Valle ve Amorin’in (89), Barbosa ve arkadalannm (90) Pemambuko’da, Gomez ve Tewolde’nin (91) Kosta Rika’da, Giirdogan ve Alpan’m (92) Ankara Seker Fabrikas1 Ciftliginde, Mejia ve arkadalanmn (93) Houndras’da ve Kuha ve arkadalanmn (94) Tayland’da Holtaynlar uzerinde yapttldan yaltmalar sonucunda tespit ettikleri degerlerden ise 9ok diiiik bulunmu~r.
Karacabey Tanm iletmesi ivin bulunan silt veriminin kahtun derecesi 0.13 degeri, genel literatiir bildirilerinden dO.iik bulunmutur. Bu arattrmada bulunan dii~iik kal1t1m derecesinin nedeni diger literatiir bildirilerindeki iletmelere gore Karacabey Tanm iletmesindeki ineklerin gerek genetik yaptlanmn gerekse bu ineklerin maruz kaldtklan yevre 8.rtlanmn farklt olmasmdan ileri gelmi olabilir.
Bu vahma kapsammda Tahirova Tarun iletmesinde incelenen Hol~ayn s1grrlann silt veriminin kahttm derecesi 0.29 tespit edilmitir (Tablo 2).
Bu deger; Ebubakar’tn (30) Meksika ve Kolombiya’da Holtaynlar iizerinde yapttW, ya}tmasmda Kolombiya ivin belirttigi degerden cok yiiksek bulunmutur.
Urioste ve arkadalanmn (6) Uruguay’da, Carabano ve arkadalarmm (14) ispanya ve Amerika’ da yetitirilen Hol~aynlar iizerinde yaptlklan cahmalarmda her iki illke bir arada degerlendirilmesi ve sadece ispanya iyin belirttigi degerden ve Stanton ve arkadalanmn (15)
26

İlgili Kaynaklar
single.php