Amerika ve Latin Amerika ulkelerindeki Holtaynlar iizerinde yapttklan ya.ltmalannda hem Amerika hem de Latin Amerika ulkeleri iyin tespit ettikleri degerden, Zhang ve arkadalanrun (31) <;in' de, Uluta ve arkadalanrun (32) Gelemen Tarun iletmesinde, El Barbary ve arkadalanmn (33) Mtsrr'da, DeGroot ve arkad~lanmn (34), Kim ve arkadalannm (35) Kore'de, Badinga ve arkada~lannm (36) Kuzey Florida'da, Saatyi ve arkadalannm (37) Dalaman Tanm iletmesinde, Ravagnolo ve Misztal'm (38) Georgia'da, Menendez ve arkadalannm (39) Kiiba'da, Ferreira ve Fernandes'in (40) Brezilya'da, Boldman ve Freeman'm (41) dii~k, orta ve yilksek verimli Holtaynlar iyin belirttigi degerlerden, Rege ve Mosi'nin (42) Kenya'da, Raheja ve arkadalanmn (43), Castillo ve arkadalannm (44) Meksika'da, Matos ve arkad~lanmn (45) Rio Grande de Sul'da, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya'da, Georgoudius ve arkadalanmn (47) Yunanistan'da, Milagres ve arkadalanmn (48), Tang'm (49) Cin'de, Dematawewa ve Berger'in (50) Amerika'da, Raheja ve arkadalanmn (51), Wollny ve arkadalanmn (52) Malawi'de, Rorato ve arkadalannm (53) Brezilya'da, Sema'mn (54) Kolombiya'da, Lee'nin (55), Akman ve Kumlu'nun (56) Turkiye Dam1zhk S1gir Yeti~iricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak yapttklan yaltmalanndan elde ettikleri degerden, Ribas ve arkadalanmn (57) Parana'da, Hill ve arkadalanmn (58) Ingiltere'de, Maarofve Tahir'in (59) Irak'ta, Lee ve arkadalanmn (60) Kore'de, Palacios ve arkadalanrun (61) Kalifomiya'da, Moll ve arkad~lanmn (62) isviyre'de, Dizdareviy'in (63) Yugoslavya'da, Queiroz ve arkadalanmn (64) ve Sang ve arkadalanmn (65) Giiney Kore Ulusal Hayvan Yetitiriciligi Enstitiisiinde Hol~aynlar ilzerinde yapttklan yahmalanndan elde ettikleri degerlerden yilksek bulunmutur. Lee ve arkadalanmn (66), Boujenane'nin (67) Fas'ta, Ojango ve Pollot'un (68) Kenya'da ve Dogan ve Ertugrul'un (69) Karacabey Tanm iletmesinde yapttklan yalu~malarmda bildirdikleri deger ile aym bulunmu~tur. Han ve Park'm (70), O'Ferrall'm (71) irlanda'da, Suzuki ve Van Vleck'in (72), Negron ve Bohner'in (73) yiiksek rak:imda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalanndan elde ettikleri degerden, Dong ve Van Vleck'in (74) Amerika'da, Dabdoub'un (75) ve Chyr ve arkadalanmn (76) Hol~aynlar ivin bildirdikleri degerler ile benzer bulunmutur. Carabano ve arkad~lannm (14) ispanya ve Amerika'da yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda, Amerika iyin tespit ettikleri degerden, Ebubakar'm (30) Meksika ve Kolombiya'da Hol~aynlar iizerinde yapt1SJ. vaitmasmda Meksika iyin belirttigi degerden, Albuquerque ve arkadalannm (77) Amerika'da, Fenerova'nm (78) Bulgaristan'da, Sekerden ve Pekel'in (79) Reyhanh Devlet Uretme Ciftliginde, Vargas ve 2733. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deger
hol§taynlar
degerler
tespit
ettikleri
tanm


33. SAYFA ICERIGI

Amerika ve Latin Amerika ulkelerindeki Holtaynlar iizerinde yapttklan ya.ltmalannda hem Amerika hem de Latin Amerika ulkeleri iyin tespit ettikleri degerden, Zhang ve arkadalanrun (31) <;in' de, Uluta ve arkadalanrun (32) Gelemen Tarun iletmesinde, El Barbary ve arkadalanmn (33) Mtsrr'da, DeGroot ve arkad~lanmn (34), Kim ve arkadalannm (35) Kore'de, Badinga ve arkada~lannm (36) Kuzey Florida'da, Saatyi ve arkadalannm (37) Dalaman Tanm iletmesinde, Ravagnolo ve Misztal'm (38) Georgia'da, Menendez ve arkadalannm (39) Kiiba'da, Ferreira ve Fernandes'in (40) Brezilya'da, Boldman ve Freeman'm (41) dii~k, orta ve yilksek verimli Holtaynlar iyin belirttigi degerlerden, Rege ve Mosi'nin (42) Kenya'da, Raheja ve arkadalanmn (43), Castillo ve arkadalannm (44) Meksika'da, Matos ve arkad~lanmn (45) Rio Grande de Sul'da, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya'da, Georgoudius ve arkadalanmn (47) Yunanistan'da, Milagres ve arkadalanmn (48), Tang'm (49) Cin'de, Dematawewa ve Berger'in (50) Amerika'da, Raheja ve arkadalanmn (51), Wollny ve arkadalanmn (52) Malawi'de, Rorato ve arkadalannm (53) Brezilya'da, Sema'mn (54) Kolombiya'da, Lee'nin (55), Akman ve Kumlu'nun (56) Turkiye Dam1zhk S1gir Yeti~iricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak yapttklan yaltmalanndan elde ettikleri degerden, Ribas ve arkadalanmn (57) Parana'da, Hill ve arkadalanmn (58) Ingiltere'de, Maarofve Tahir'in (59) Irak'ta, Lee ve arkadalanmn (60) Kore'de, Palacios ve arkadalanrun (61) Kalifomiya'da, Moll ve arkad~lanmn (62) isviyre'de, Dizdareviy'in (63) Yugoslavya'da, Queiroz ve arkadalanmn (64) ve Sang ve arkadalanmn (65) Giiney Kore Ulusal Hayvan Yetitiriciligi Enstitiisiinde Hol~aynlar ilzerinde yapttklan yahmalanndan elde ettikleri degerlerden yilksek bulunmutur. Lee ve arkadalanmn (66), Boujenane'nin (67) Fas'ta, Ojango ve Pollot'un (68) Kenya'da ve Dogan ve Ertugrul'un (69) Karacabey Tanm iletmesinde yapttklan yalu~malarmda bildirdikleri deger ile aym bulunmu~tur. Han ve Park'm (70), O'Ferrall'm (71) irlanda'da, Suzuki ve Van Vleck'in (72), Negron ve Bohner'in (73) yiiksek rak:imda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalanndan elde ettikleri degerden, Dong ve Van Vleck'in (74) Amerika'da, Dabdoub'un (75) ve Chyr ve arkadalanmn (76) Hol~aynlar ivin bildirdikleri degerler ile benzer bulunmutur. Carabano ve arkad~lannm (14) ispanya ve Amerika'da yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda, Amerika iyin tespit ettikleri degerden, Ebubakar'm (30) Meksika ve Kolombiya'da Hol~aynlar iizerinde yapt1SJ. vaitmasmda Meksika iyin belirttigi degerden, Albuquerque ve arkadalannm (77) Amerika'da, Fenerova'nm (78) Bulgaristan'da, Sekerden ve Pekel'in (79) Reyhanh Devlet Uretme Ciftliginde, Vargas ve 27

İlgili Kaynaklar
single.php