Solano (80) Kosta Rika’da, Van Vleck ve Dong’un (81) Amerika’da, Ageeb ve Hayes’in (82) Sudan’da, Freitas ve arkadalannm (83) Brezilya’da, Holdaway’in (84) ve Janicki’nin (85) Holtaynlar iyin belirttikleri degerden diiiik tespit edilmitir.
Costa ve arkadalanmn (86) Minas Gerais’de, Misztal ve arkadalanrun (87) Amerika’da, Castro ve arkadalannm (88), Valle ve Amorin’in (89), Barbosa ve arkadalannm (90) Pemambuko’da, Gomez ve Tewolde’nin (91) Kosta Rika’da, Giirdogan ve Alpan’m (92) Ankara $eker Fabrikas1 <;iftliginde, Mejia ve arkadalanmn (93) Houndras'da ve Kuha ve arkadalanmn (94) Tayland'da Holtaynlar iizerinde yaptiklan yahmalanndan elde ettikleri degerden olduk~ diiiik bulunmutur. Tahirova Tarim iletmesinde bulunan 0.29 siit veriminin kahttm derecesi degeri genel literatiir bildirileriyle uyumludur ve bu iletmede siit veriminin kaht1m derecesi orta diizeydedir. Karacabey Tanm iletmesinde siit veriminin kal1t1m derecesi 0.13 bulunmu ve bu deger, Tahirova Tanm iletmesinde silt veriminin kahttm derecesi olarak: tespit edilen 0.29 degerinden diiiiktiir. iki iletme arasmdaki bu fark ineklerin genetik yap1s1 ve yevresel farkltltklardan ileri gelmi olabilir. Aratrrma siiresince Karacabey ve Tahirova tanrn iletmelerinde lak:tasyonu bulunan Holtayn s1grrlarm siit verimi kayitlanna dayanarak: iki iletme bir arada degerlendirildiginde siit veriminin kaht1m derecesi 0.15 tespit edilmitir (Tablo 2). Arat1rmada bulunan bu deger; Ebubak:ar'm (30) Kolombiya'da Holtaynlar ivin belirttigi degerden oldukva yiiksek bulunmutur. Carabano ve arkadalanmn (14) ispanya ve Amerika'da yapttklan ~alu~malarmda her iki ulke bir arada degerlendirilmesi sonucu elde ettikleri deger ile Zhang ve arkadalanmn (31) <;in'de Holtaynlar iyin ilk lak:tasyon silt verimi yoniinden belirttigi degerden ve illuta ve arkadalanmn (32) Gelemen Tanm iletmesinde, El Barbary ve arkadalanmn (33) Mtsrr'da, De Groot ve arkadalanmn (34) ve Kim ve arkadalanmn (35) Kore'de yapttklan vahmalar sonucunda bildirdikleri Holtayn s1girlara ait silt veriminin kahttm derecesi degerlerinden yiiksek bulunmutur. Carabano ve arkada~lanmn (14) ispanya ve Amerika'da yapttklan ~~malarmda, ispanya'da Hol~ayn s1grrlan ivfil bildirdikleri deger ve Badinga ve arkada~lanmn (36) Kuzey Florida'da subtropikal koullarda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda elde ettikleri deger ile aym bulumnutur. 2834. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
rikada
hol§tayn
hol§taynlar
iizerinde
laktasyon


34. SAYFA ICERIGI

Solano (80) Kosta Rika’da, Van Vleck ve Dong’un (81) Amerika’da, Ageeb ve Hayes’in (82) Sudan’da, Freitas ve arkadalannm (83) Brezilya’da, Holdaway’in (84) ve Janicki’nin (85) Holtaynlar iyin belirttikleri degerden diiiik tespit edilmitir.
Costa ve arkadalanmn (86) Minas Gerais’de, Misztal ve arkadalanrun (87) Amerika’da, Castro ve arkadalannm (88), Valle ve Amorin’in (89), Barbosa ve arkadalannm (90) Pemambuko’da, Gomez ve Tewolde’nin (91) Kosta Rika’da, Giirdogan ve Alpan’m (92) Ankara $eker Fabrikas1 <;iftliginde, Mejia ve arkadalanmn (93) Houndras'da ve Kuha ve arkadalanmn (94) Tayland'da Holtaynlar iizerinde yaptiklan yahmalanndan elde ettikleri degerden olduk~ diiiik bulunmutur. Tahirova Tarim iletmesinde bulunan 0.29 siit veriminin kahttm derecesi degeri genel literatiir bildirileriyle uyumludur ve bu iletmede siit veriminin kaht1m derecesi orta diizeydedir. Karacabey Tanm iletmesinde siit veriminin kal1t1m derecesi 0.13 bulunmu ve bu deger, Tahirova Tanm iletmesinde silt veriminin kahttm derecesi olarak: tespit edilen 0.29 degerinden diiiiktiir. iki iletme arasmdaki bu fark ineklerin genetik yap1s1 ve yevresel farkltltklardan ileri gelmi olabilir. Aratrrma siiresince Karacabey ve Tahirova tanrn iletmelerinde lak:tasyonu bulunan Holtayn s1grrlarm siit verimi kayitlanna dayanarak: iki iletme bir arada degerlendirildiginde siit veriminin kaht1m derecesi 0.15 tespit edilmitir (Tablo 2). Arat1rmada bulunan bu deger; Ebubak:ar'm (30) Kolombiya'da Holtaynlar ivin belirttigi degerden oldukva yiiksek bulunmutur. Carabano ve arkadalanmn (14) ispanya ve Amerika'da yapttklan ~alu~malarmda her iki ulke bir arada degerlendirilmesi sonucu elde ettikleri deger ile Zhang ve arkadalanmn (31) <;in'de Holtaynlar iyin ilk lak:tasyon silt verimi yoniinden belirttigi degerden ve illuta ve arkadalanmn (32) Gelemen Tanm iletmesinde, El Barbary ve arkadalanmn (33) Mtsrr'da, De Groot ve arkadalanmn (34) ve Kim ve arkadalanmn (35) Kore'de yapttklan vahmalar sonucunda bildirdikleri Holtayn s1girlara ait silt veriminin kahttm derecesi degerlerinden yiiksek bulunmutur. Carabano ve arkada~lanmn (14) ispanya ve Amerika'da yapttklan ~~malarmda, ispanya'da Hol~ayn s1grrlan ivfil bildirdikleri deger ve Badinga ve arkada~lanmn (36) Kuzey Florida'da subtropikal koullarda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalannda elde ettikleri deger ile aym bulumnutur. 28

İlgili Kaynaklar
single.php