Gurdogan ve Alpan’m (92) Ankara Seker Fabrikast Ciftliginde, Mejia ve arkadalannm (93) Houndras’da, Kuha ve arkadalanrun (94) Tayland’da Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalar sonucunda tespit ettikleri degerlerden ise yok diiiik bulunmutur.
Her iki iletme bir arada degerlendirildiginde elde edilen 0.15 kahttm derecesi degeri genel literatilr bildirilerinden diiiiktilr. Karacabey Tanm iletmesindeki kahttm derecesinin diiiikliigune neden olan faktorler her iki iletme bir arada degerlendirildiginde de elde edilen degerin diiiik olmasma neden olmu olabilir.
5. 2. Tekrarlama Derecesi
Arattrma siiresince Holtayn s1girlar iizerinde yapdan degerlendirmeler sonucunda silt veriminin tekrarlama derecesi Karacabey Tanm iletmesi iyin 0.44 bulunmutur (Tablo 2).
Bu deger; El Barbary ve arkadalannm (33) Mtstr’da, Sekerden ve Pekel’in (79) Reyhanlt Devlet Uretme <;iftliginde ve Oltenacu ve arkadalanrun (95) ineklerin farkl1 siiriilerde ard arda olmayan laktasyonlannda Holtaynlar iyin bildirilen degerlerden ise vok yiiksek bulunmutur. Uluta ve arkadalanrun (32) Gelemen Tanm iletmesinde, Kim ve arkadalan (35) Kore' de, Badinga ve arkadalanntn (36) Kuzey Florida'da subtropikal koullarda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda, Ferreira ve Femandes'in (40) Brezilya'da, Catillo ve arkadalanntn (46) Slovakya'da, Milagres ve arkadalarmtn (48), Boujenane'nin (67) Fas'da, Ojango ve Pollot'un (68) Kenya'da, Negron ve Bolmer'in (73) yiiksek raktmda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan vahmalannda, Ageeb ve Hayes'in (82) Sudan'da, Janicki'nin (85), Valle ve Amorin'in (89), Barbosa ve arkadalannm (90) Pemambuko'da, Oltenacu ve arkadalanrun (95) ineklerin farkh siiriilerde ard arda tekrarlayan laktasyonlannda Holtayn inekler i~in bildirdikleri degerlerden yiiksek bulunmutur. Dematawewa ve Berger'in (50) Amerika'da, Rorato ve arkadalanrun (53) Brezilya'da, Serna'mn (54) Kolombiya'da, Akman ve Kumlu'nun (56) Tiirkiye Dam1zhk Stgtr Yeti~iricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak yapttldan yahmalannda, Vargas ve Solano'nun (80) Kosta Rika'da, Castro ve arkadalan'run (88), Oltenacu ve arkadalannm (95) ineklerin ayru siiriide tekrarlayan laktsayonlannda Hol~ynlar i~in bildirdikleri degerler ile benzer bulunmutur. 3036. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

i§letme
i§letmesi
deger
degerler
i§letmesinde
tanm


36. SAYFA ICERIGI

Gurdogan ve Alpan’m (92) Ankara Seker Fabrikast Ciftliginde, Mejia ve arkadalannm (93) Houndras’da, Kuha ve arkadalanrun (94) Tayland’da Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalar sonucunda tespit ettikleri degerlerden ise yok diiiik bulunmutur.
Her iki iletme bir arada degerlendirildiginde elde edilen 0.15 kahttm derecesi degeri genel literatilr bildirilerinden diiiiktilr. Karacabey Tanm iletmesindeki kahttm derecesinin diiiikliigune neden olan faktorler her iki iletme bir arada degerlendirildiginde de elde edilen degerin diiiik olmasma neden olmu olabilir.
5. 2. Tekrarlama Derecesi
Arattrma siiresince Holtayn s1girlar iizerinde yapdan degerlendirmeler sonucunda silt veriminin tekrarlama derecesi Karacabey Tanm iletmesi iyin 0.44 bulunmutur (Tablo 2).
Bu deger; El Barbary ve arkadalannm (33) Mtstr’da, Sekerden ve Pekel’in (79) Reyhanlt Devlet Uretme <;iftliginde ve Oltenacu ve arkadalanrun (95) ineklerin farkl1 siiriilerde ard arda olmayan laktasyonlannda Holtaynlar iyin bildirilen degerlerden ise vok yiiksek bulunmutur. Uluta ve arkadalanrun (32) Gelemen Tanm iletmesinde, Kim ve arkadalan (35) Kore' de, Badinga ve arkadalanntn (36) Kuzey Florida'da subtropikal koullarda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan yahmalannda, Ferreira ve Femandes'in (40) Brezilya'da, Catillo ve arkadalanntn (46) Slovakya'da, Milagres ve arkadalarmtn (48), Boujenane'nin (67) Fas'da, Ojango ve Pollot'un (68) Kenya'da, Negron ve Bolmer'in (73) yiiksek raktmda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yapttklan vahmalannda, Ageeb ve Hayes'in (82) Sudan'da, Janicki'nin (85), Valle ve Amorin'in (89), Barbosa ve arkadalannm (90) Pemambuko'da, Oltenacu ve arkadalanrun (95) ineklerin farkh siiriilerde ard arda tekrarlayan laktasyonlannda Holtayn inekler i~in bildirdikleri degerlerden yiiksek bulunmutur. Dematawewa ve Berger'in (50) Amerika'da, Rorato ve arkadalanrun (53) Brezilya'da, Serna'mn (54) Kolombiya'da, Akman ve Kumlu'nun (56) Tiirkiye Dam1zhk Stgtr Yeti~iricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak yapttldan yahmalannda, Vargas ve Solano'nun (80) Kosta Rika'da, Castro ve arkadalan'run (88), Oltenacu ve arkadalannm (95) ineklerin ayru siiriide tekrarlayan laktsayonlannda Hol~ynlar i~in bildirdikleri degerler ile benzer bulunmutur. 30

İlgili Kaynaklar
single.php