vahmalannda, ineklerin farkh siiriilerde ard arda tekrarlayan kayttlanm kullanarak elde ettikleri deger ile aym bulurunu~tur.
Urioste ve arkadalannm (6) Uruguay’da, Tang’m (49) <;in'de, Sema'nm (54) Kolombiya'da, Lee'nin (55), Queiroz ve arkadalan'nin (64), Dabdoub'un (75), Vargas ve Solano'nun (80) Kosta Rika'da, Costa ve arkadalan'mn (86) Minas Gerais'de, Giirdogan ve Alpan'm (92) Ankara Seker Fabrikas1 <;iftliginde, Oltenacu ve arkadalanmn (95) ineklerin aym siiriide tekrarlayan kayitlannda Holtaynlar ivin bildirdikleri degerlerden diiiik bulurunu~r. Ribas ve arkadalanmn (57) Parana'da, Suzuki ve Van Vleck'in (72), Chyr ve arkadalanrun (76), Freitas ve arkadalanrun (83) Brezilya'da, Gomez ve Tewolde'nun (91) Kosta Rika'da, Mejia ve arkadalannm (93) Houndras'da, Kuha ve arkadalannm (94) Tayland'da Holtaynlar iizerinde yapttldan valmalarda elde ettikleri degerlerden oldukva diiiik oldugu tespit edilmitir. Tahirova Tanm i~letmesindeki Hol~tayn ineklerin siit verimi yonunden tespit edilen 0.41 tekrarlama derecesi degeri genel literatiir bildirileriyle uyumludur. Karacabey Tanm iletmesindeki Holtayn inekler ivin tespit edilen siit veriminin tekrarlama derecesi degeri Tahirova Tanm iletmesindeki Holtayn ineklerin siit veriminin tekrarlama derecesi ile benzer oldugu tespit edilmitir. Ara~rrma siiresince her iki iletmedeki Hol~ayn s1grrlann bir arada degerlendirilmesi sonucu silt verimin tekrarlama derecesi 0.43 tespit edilmitir (Tablo 2). Bu deger; El Barbary ve arkadalarirun (33) Mtstr'da, Sekerden ve Pekel'in (79) Reyhanh Devlet Dretme Ciftliginde, Oltenacu ve arkadalanmn (95) ineklerin farkh siiriilerde ard arda olmayan lak.tasyon kayttlannda Holtaynlar ivin bildirdikleri kullanarak elde ettigi degerden yok yiiksek bulunmutur. Uluta ve arkadalanmn (32) Gelemen Tarim iletmesinde, Kim ve arkada~lanmn (35) Kore'de, Badinga ve arkadalanmn (36) Kuzey Florida'da subtropikal koullarda yetitirilen Hol~taynlar iizerinde yapttldari yahmalannda, Ferreira ve Femandes'in (40) Brezilya'da, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya'da, Milagres ve arkadalannm (48), Boujenane'nin (67) Fas'da, Ojango ve Pollot'un (68) Kenya'da, Negron ve Bolmer'in (73) yiiksek rakimda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yaptiklan valtmalannda, Ageeb ve Hayes'in (82) Sudan'da, Janicki'nin (85), Valle ve Amorin'in (89), Barbosa ve arkadalanmn (90) Pemambuko'da, Oltenacu ve arkada~lanmn (95) ineklerin farklt suriilerde ard arda tekrarlayan laktasyonlannda Holtaynlar i~in bildirdikleri degerlerden yiiksek bulunmu~r. 3238. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hol§taynlar
tespit
rikada
hol§tayn
iizerinde
silt


38. SAYFA ICERIGI

vahmalannda, ineklerin farkh siiriilerde ard arda tekrarlayan kayttlanm kullanarak elde ettikleri deger ile aym bulurunu~tur.
Urioste ve arkadalannm (6) Uruguay’da, Tang’m (49) <;in'de, Sema'nm (54) Kolombiya'da, Lee'nin (55), Queiroz ve arkadalan'nin (64), Dabdoub'un (75), Vargas ve Solano'nun (80) Kosta Rika'da, Costa ve arkadalan'mn (86) Minas Gerais'de, Giirdogan ve Alpan'm (92) Ankara Seker Fabrikas1 <;iftliginde, Oltenacu ve arkadalanmn (95) ineklerin aym siiriide tekrarlayan kayitlannda Holtaynlar ivin bildirdikleri degerlerden diiiik bulurunu~r. Ribas ve arkadalanmn (57) Parana'da, Suzuki ve Van Vleck'in (72), Chyr ve arkadalanrun (76), Freitas ve arkadalanrun (83) Brezilya'da, Gomez ve Tewolde'nun (91) Kosta Rika'da, Mejia ve arkadalannm (93) Houndras'da, Kuha ve arkadalannm (94) Tayland'da Holtaynlar iizerinde yapttldan valmalarda elde ettikleri degerlerden oldukva diiiik oldugu tespit edilmitir. Tahirova Tanm i~letmesindeki Hol~tayn ineklerin siit verimi yonunden tespit edilen 0.41 tekrarlama derecesi degeri genel literatiir bildirileriyle uyumludur. Karacabey Tanm iletmesindeki Holtayn inekler ivin tespit edilen siit veriminin tekrarlama derecesi degeri Tahirova Tanm iletmesindeki Holtayn ineklerin siit veriminin tekrarlama derecesi ile benzer oldugu tespit edilmitir. Ara~rrma siiresince her iki iletmedeki Hol~ayn s1grrlann bir arada degerlendirilmesi sonucu silt verimin tekrarlama derecesi 0.43 tespit edilmitir (Tablo 2). Bu deger; El Barbary ve arkadalarirun (33) Mtstr'da, Sekerden ve Pekel'in (79) Reyhanh Devlet Dretme Ciftliginde, Oltenacu ve arkadalanmn (95) ineklerin farkh siiriilerde ard arda olmayan lak.tasyon kayttlannda Holtaynlar ivin bildirdikleri kullanarak elde ettigi degerden yok yiiksek bulunmutur. Uluta ve arkadalanmn (32) Gelemen Tarim iletmesinde, Kim ve arkada~lanmn (35) Kore'de, Badinga ve arkadalanmn (36) Kuzey Florida'da subtropikal koullarda yetitirilen Hol~taynlar iizerinde yapttldari yahmalannda, Ferreira ve Femandes'in (40) Brezilya'da, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya'da, Milagres ve arkadalannm (48), Boujenane'nin (67) Fas'da, Ojango ve Pollot'un (68) Kenya'da, Negron ve Bolmer'in (73) yiiksek rakimda yetitirilen Holtaynlar iizerinde yaptiklan valtmalannda, Ageeb ve Hayes'in (82) Sudan'da, Janicki'nin (85), Valle ve Amorin'in (89), Barbosa ve arkadalanmn (90) Pemambuko'da, Oltenacu ve arkada~lanmn (95) ineklerin farklt suriilerde ard arda tekrarlayan laktasyonlannda Holtaynlar i~in bildirdikleri degerlerden yiiksek bulunmu~r. 32

İlgili Kaynaklar
single.php