Dematawewa ve Berger’in (50) Amerika’da, Rorato ve arkadalannm (53) Brezilya’da, Sema’run (54) Kolombiya’da, Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Danuzltk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak yapttklan yahmalanndan elde ettikleri deger ile, Vargas ve Solano’nun (80) Kosta Rika’da, Castro ve arkadalanrun (88) ve Oltenacu ve arkadalarmm (95) ineklerin aym siiriide tekrarlayan kayitlannda Holtaynlar iyin bildirdikleri degerler ile benzer bulunmutur.
Urioste ve arkadalanmn (6) Uruguay’da, Tang’m (49) Cin’de, Lee’nin (55), Ribas ve arkadalanmn (57) Parana’da, Queiroz ve arkadalanmn (64), Suzuki ve Van Vleck’in (72), Dabdoub’un (75), Chyr ve arkadalanmn (76), Freitas ve arkadalanmn (83) Brezilya’da, Costa ve arkadalanrun (86) Minas Gerais’de, Gomez ve Tewolde’nun (91) Kosta Rika’da ve Gi.irdogan ve Alpan’mn (92) Ankara $eker Fabrikas1 Ciftliginde Holtaynlar i.izerinde yapttklan yahmalardan elde ettikleri degerlerden diiUk bulunmutur.
Mejia ve arkadalannm (93) Houndras’da ve Kuha ve arkadalanrun (94) Tayland’da Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalanndan elde ettikleri degerlerden ise oldukya diiiik oldugu tespit edilmitir.
Her iki iletme bir arada degerlendirildiginde ise siit verimi iyin tespit edilen 0.43 tekrarlama derecesi degeri genel literatur bildirileriyle uyumludur ve Her iki iletmenin bir arada degerlendirilmesi sonucu yi.iksek diizeyde bir tekrarlama derecesi tespit edilmitir.
5. 3. Damizbk Degeri ve Genetik ilerleme
Arattrma kapsammda Karacabey Tanm iletmesindeki Holtayn ineklerin silt verimi yonunden dam1zbk degerleri ortalamalan dogum yihna gore Tablo 3’de sunulmutur.
Karacabey Tanm iletmesinde 1991-1999 yillan arasmda siit verimi yoniinden genetik yap1daki toplam degiim 59.2 kg ve ortalama ytlhk genetik ilerleme ise 1.2 kg/ytl olarak tespit edilmitir. Karacabey Tarim iletmesinde 1997-2002 yillan arasmda aratrrmaya konu olan tum Holtayn ineklerin damtzhk degerleri ortalamas1 ise 78.511.7 kg olarak tespit edilmi:}tir.
Karacabey Tanm iletmesi ivin tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degeri; Uluta’m (32) Gelemen Tarim iletmesinde 1978-1998 ytllan arasmda yapttgi yahmasmda bildirdigi hem ilk hem de tum laktasyonlar yonunden, Akman ve Kumlu’nun (56) Turkiye Danuzhk S1grr Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ytllan arasmda, Rege ve Wakhungu’nun (103) Kenya’da Sahiwal S1girlan i.izerinde yapttklan ~altmalannda ilk laktasyon sut verimi iyin, Dahlin ve arkadalanrun (104) Pakistan’da Sahiwal s1grrlan iizerinde yapttklan yahmalannda ilk laktasyon sut verimi yonunden, Burnside ve
3339. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

i§letmesinde
deger
hol§tayn
tanm
i§letmesi
degerler


39. SAYFA ICERIGI

Dematawewa ve Berger’in (50) Amerika’da, Rorato ve arkadalannm (53) Brezilya’da, Sema’run (54) Kolombiya’da, Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Danuzltk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine dayanarak yapttklan yahmalanndan elde ettikleri deger ile, Vargas ve Solano’nun (80) Kosta Rika’da, Castro ve arkadalanrun (88) ve Oltenacu ve arkadalarmm (95) ineklerin aym siiriide tekrarlayan kayitlannda Holtaynlar iyin bildirdikleri degerler ile benzer bulunmutur.
Urioste ve arkadalanmn (6) Uruguay’da, Tang’m (49) Cin’de, Lee’nin (55), Ribas ve arkadalanmn (57) Parana’da, Queiroz ve arkadalanmn (64), Suzuki ve Van Vleck’in (72), Dabdoub’un (75), Chyr ve arkadalanmn (76), Freitas ve arkadalanmn (83) Brezilya’da, Costa ve arkadalanrun (86) Minas Gerais’de, Gomez ve Tewolde’nun (91) Kosta Rika’da ve Gi.irdogan ve Alpan’mn (92) Ankara $eker Fabrikas1 Ciftliginde Holtaynlar i.izerinde yapttklan yahmalardan elde ettikleri degerlerden diiUk bulunmutur.
Mejia ve arkadalannm (93) Houndras’da ve Kuha ve arkadalanrun (94) Tayland’da Holtaynlar iizerinde yapttklan yaltmalanndan elde ettikleri degerlerden ise oldukya diiiik oldugu tespit edilmitir.
Her iki iletme bir arada degerlendirildiginde ise siit verimi iyin tespit edilen 0.43 tekrarlama derecesi degeri genel literatur bildirileriyle uyumludur ve Her iki iletmenin bir arada degerlendirilmesi sonucu yi.iksek diizeyde bir tekrarlama derecesi tespit edilmitir.
5. 3. Damizbk Degeri ve Genetik ilerleme
Arattrma kapsammda Karacabey Tanm iletmesindeki Holtayn ineklerin silt verimi yonunden dam1zbk degerleri ortalamalan dogum yihna gore Tablo 3’de sunulmutur.
Karacabey Tanm iletmesinde 1991-1999 yillan arasmda siit verimi yoniinden genetik yap1daki toplam degiim 59.2 kg ve ortalama ytlhk genetik ilerleme ise 1.2 kg/ytl olarak tespit edilmitir. Karacabey Tarim iletmesinde 1997-2002 yillan arasmda aratrrmaya konu olan tum Holtayn ineklerin damtzhk degerleri ortalamas1 ise 78.511.7 kg olarak tespit edilmi:}tir.
Karacabey Tanm iletmesi ivin tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degeri; Uluta’m (32) Gelemen Tarim iletmesinde 1978-1998 ytllan arasmda yapttgi yahmasmda bildirdigi hem ilk hem de tum laktasyonlar yonunden, Akman ve Kumlu’nun (56) Turkiye Danuzhk S1grr Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ytllan arasmda, Rege ve Wakhungu’nun (103) Kenya’da Sahiwal S1girlan i.izerinde yapttklan ~altmalannda ilk laktasyon sut verimi iyin, Dahlin ve arkadalanrun (104) Pakistan’da Sahiwal s1grrlan iizerinde yapttklan yahmalannda ilk laktasyon sut verimi yonunden, Burnside ve
33

İlgili Kaynaklar
single.php