arkada~lanrun (111) Guelph Universitesinde 1955-1965 yillan arasmda, Uluta~’m (119) Gelemen Tarun i~letmesinde ve Sornthep’in (120) Tayland’da Hol~taynlar -OZerinde yapttldan yah~malannda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme degerlerinden yiiksek bulunmu~tur.
Akman ve Kumlu’nun (56) Turkiye Dannzhk S1grr Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ydlan arasmda dogan Hol~tayn inekler iyin tespit ettikleri dalgah bir seyir izlemesi ile Kumlu’nun (106) 1987-1994 yillan arasmda Holtaynlar U.zerinde yapttklan valtmalannda tespit ettik:leri yilhk genetik ilerleme ile benzer bulunmutuf.
Kim ve arkada~lanmn (35) Kore’de 1989-1997 yillan arasmda, Catillo ve arkadalanrun (46) Slovakya’da 1983-1991 ydlan arasmda, Tang’m (49) (::in’de 1966-1991 yillan arasmda, Moll ve arkada~lanrun (62) isvi~re’de 1970-1978 y1llan arasmda, Ojango ve Pollot’un (68) Kenya’da 1986-1997 yillan arasmda, Lee’nin (96) Amerika’da 1971-1979 ydlan arasmda, Legates’in (97) Kuzey Karolayna’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1965 yillan ile 1966-1974 yillan arasmda, Foster ve arkadalannm (100) Amerika’da 1976-1980 yillan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 yillan arasmda Kanada ve Almaya’da, Barri ve arkadalanrun (102) $ili’de 1985-1990 yillan arasmda, Cebeci’nin (105) Ceylanpmar Tanm iletmesinde 1986-1990 yillan arasmda, Kuosa’nm (107) Litvanya’da, Brade’nin (108) Almanya’da 1972-1977 yillan ile 1975-1980 yillan arasmda, Heiman’m (109) israil’de, Batra’run (110) Kanada’da 1958-1975 yillan arasmda, Hargrove ve Legates’in (113) Amerika’da 1964-1968 yillan arsmda, Moya ve arkada~lanrun (116) Florida Universitesinde 1959-1975 yillan arasmda, Van Tassel ve Van Vleck’in (117) Amerika’da 1955-1981 yillan arasmda, Verde ve arkada~lannm (118) Florida’da Dill verilerine gore 1958-1967 yillan arasmda Holtaynlar lizerinde yapttklan vah~malannda tespit ettik:leri yilhk genetik ilerleme degerlerinden dii~iik bulunmu~tur.
Gurdogan ve Alpan’m (92) Ankara $eker Fabrikas1(::iftliginde1968-1985 yillan arasmda, Wiggans’m (98) Amerika’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1986 yillan ile 19751986 yillan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 yillan arasmda Hollanda, italya ve Amerika’da, Burnside ve arkadalanrun (113) 1972-1988 yillan arasmda soy kiitugune kayith italyan Hol~aynlan iizerinde, Legates ve Myers’m (114) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1956-1971 yillan arasmda, McDaniel ve Bell’in (115) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1972-1989 yillan arasmda Hol~aynlar lizerinde yapttldan yahmalannda tespit ettik:leri yilhk genetik ilerleme degerlerinden vok dii~iik bulunmu~r.
Bu ar~rrmada Karacabey Tanm iletmesinde 1997-2002 yillan arasmda laktasyonu olan Hol~ayn inekler i~ tespit edilen datntzhk degerleri ortalamast 78.511.7 kg degeri, Uluta ve arkadalannm (32) Gelemen Tanm i~letmesinde, Catillo ve arkad~lannm (46)
3440. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hol§taynlar
amerikada
tespit
verilerine
tanm
i§letmesinde


40. SAYFA ICERIGI

arkada~lanrun (111) Guelph Universitesinde 1955-1965 yillan arasmda, Uluta~’m (119) Gelemen Tarun i~letmesinde ve Sornthep’in (120) Tayland’da Hol~taynlar -OZerinde yapttldan yah~malannda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme degerlerinden yiiksek bulunmu~tur.
Akman ve Kumlu’nun (56) Turkiye Dannzhk S1grr Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ydlan arasmda dogan Hol~tayn inekler iyin tespit ettikleri dalgah bir seyir izlemesi ile Kumlu’nun (106) 1987-1994 yillan arasmda Holtaynlar U.zerinde yapttklan valtmalannda tespit ettik:leri yilhk genetik ilerleme ile benzer bulunmutuf.
Kim ve arkada~lanmn (35) Kore’de 1989-1997 yillan arasmda, Catillo ve arkadalanrun (46) Slovakya’da 1983-1991 ydlan arasmda, Tang’m (49) (::in’de 1966-1991 yillan arasmda, Moll ve arkada~lanrun (62) isvi~re’de 1970-1978 y1llan arasmda, Ojango ve Pollot’un (68) Kenya’da 1986-1997 yillan arasmda, Lee’nin (96) Amerika’da 1971-1979 ydlan arasmda, Legates’in (97) Kuzey Karolayna’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1965 yillan ile 1966-1974 yillan arasmda, Foster ve arkadalannm (100) Amerika’da 1976-1980 yillan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 yillan arasmda Kanada ve Almaya’da, Barri ve arkadalanrun (102) $ili’de 1985-1990 yillan arasmda, Cebeci’nin (105) Ceylanpmar Tanm iletmesinde 1986-1990 yillan arasmda, Kuosa’nm (107) Litvanya’da, Brade’nin (108) Almanya’da 1972-1977 yillan ile 1975-1980 yillan arasmda, Heiman’m (109) israil’de, Batra’run (110) Kanada’da 1958-1975 yillan arasmda, Hargrove ve Legates’in (113) Amerika’da 1964-1968 yillan arsmda, Moya ve arkada~lanrun (116) Florida Universitesinde 1959-1975 yillan arasmda, Van Tassel ve Van Vleck’in (117) Amerika’da 1955-1981 yillan arasmda, Verde ve arkada~lannm (118) Florida’da Dill verilerine gore 1958-1967 yillan arasmda Holtaynlar lizerinde yapttklan vah~malannda tespit ettik:leri yilhk genetik ilerleme degerlerinden dii~iik bulunmu~tur.
Gurdogan ve Alpan’m (92) Ankara $eker Fabrikas1(::iftliginde1968-1985 yillan arasmda, Wiggans’m (98) Amerika’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1986 yillan ile 19751986 yillan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 yillan arasmda Hollanda, italya ve Amerika’da, Burnside ve arkadalanrun (113) 1972-1988 yillan arasmda soy kiitugune kayith italyan Hol~aynlan iizerinde, Legates ve Myers’m (114) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1956-1971 yillan arasmda, McDaniel ve Bell’in (115) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1972-1989 yillan arasmda Hol~aynlar lizerinde yapttldan yahmalannda tespit ettik:leri yilhk genetik ilerleme degerlerinden vok dii~iik bulunmu~r.
Bu ar~rrmada Karacabey Tanm iletmesinde 1997-2002 yillan arasmda laktasyonu olan Hol~ayn inekler i~ tespit edilen datntzhk degerleri ortalamast 78.511.7 kg degeri, Uluta ve arkadalannm (32) Gelemen Tanm i~letmesinde, Catillo ve arkad~lannm (46)
34

İlgili Kaynaklar
single.php