Slovakya’da 1983-1991 ytllan arasmda, Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Damtzhk S1g.r Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore ve De Jong’un (101) 1995 yihnda Almanya’da yapttklan valu~malannda Holtaynlar ivin silt verimi yonilnden tespit ettikleri ortalama da.rrnzhk degerinden yiiksek, Foster ve arkadalanmn (100) Amerika’da 1976-1980 ytllan arasmda Holtaynlar ilzerinde ve Ruegsegger ve Komarek’in (122) 1984 ythnda %30
Simental ve %70 Holtaynlardan oluan bir siiru ilzerinde yapt1klan vahmalannda
bildirdikleri degerlerden diiiik, De Jong’un (101) 1995 ythnda Hollanda, italya, Amerika ve Kanada’da tespit ettigi deger ile Somthep’in (120) Tayland’da, Ruegsegger ve Komarek’in ( 121) 1985-1986 ytllan arasmda %20 Simmental ve %80 Holtaynlardan oluan bir silril iizerinde yapt1klan vabmalannda silt verimi yonilnden tespit ettikleri darruzhk degerleri ortalamalanndan oldukva dililk oldugu tespit edilmitir.
Karacabey Tanm iletmesi ivin tespit edilen ytllik genetik ilerleme degerinin ve danuzhk degerleri ortalamastrun genel literatilr bildirilerine gore dililk oldugu tespit edilmitir. Tespit edilen dililk genetik ilerleme degerinin yanmda birbirini takip eden yillar itibariyle devamh artan bir genetik egilim yerine dalgah bir degiimin oldugu goriilmiltilr. Bununda sebebi bu iletmede silriiye yeni katdan dilvelerin; analanrun fenotipik degerlerine gore seviminin yap1hp, danuzltk degerlerine gore sevimin yaptlmamt olmasmdan, ineklerin silt verimi yonilnden damtzhk degerlerine gore etkin bir aytklama programma tabi tutulmamalanndan ve siiriide bulunan ineklerin ve dilvelerin tohumlanmasmda kullamlan bogalann da danuzhk degerlerinin goz onilne almmamasmdan kaynaklanmt olabilir. Silriide bulunan ineklerin verim ozelliklerine gore bazi ytllarda %40’lara varan oranda ayiklamalann yaptld1gi bu nedenle de silriide bulunan ineklerin damtzhk degerleri ortalamasmda ard arda gelen ytllarda kesk:in yiikselilerin oldugu fakat bunun tak:ip eden ytlda tekrar dilil egiliminde oldugu goriilmektedir.
Bu degerlendirmelere gore Karacabey Tanm iletmesi ivin Holtayn ineklerin fenotipik degerlerine gore seleksiyon ve aytklama yerine en iyi dogrusal yans1z tahmin
yontemiyle hesaplanmt dannzhk degerlerinin goz oniine ahnmas1 ile duve ve ineklerin
tohumlanmasmda kullarulan bogalann yiiksek danuzhk degerlerine sahip olmas1 gerektigi sonucuna vanlnutrr.
Aratrrma kapsanunda Tahirova Tanm iletmesindek:i Holtayn ineklerin silt verimi yoniinden darrnzhk degerleri Tablo 4’de sunulmutur.
3541. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

genetik
ortalama
tespit
verimi
ilerleme
verim


41. SAYFA ICERIGI

Slovakya’da 1983-1991 ytllan arasmda, Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Damtzhk S1g.r Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore ve De Jong’un (101) 1995 yihnda Almanya’da yapttklan valu~malannda Holtaynlar ivin silt verimi yonilnden tespit ettikleri ortalama da.rrnzhk degerinden yiiksek, Foster ve arkadalanmn (100) Amerika’da 1976-1980 ytllan arasmda Holtaynlar ilzerinde ve Ruegsegger ve Komarek’in (122) 1984 ythnda %30
Simental ve %70 Holtaynlardan oluan bir siiru ilzerinde yapt1klan vahmalannda
bildirdikleri degerlerden diiiik, De Jong’un (101) 1995 ythnda Hollanda, italya, Amerika ve Kanada’da tespit ettigi deger ile Somthep’in (120) Tayland’da, Ruegsegger ve Komarek’in ( 121) 1985-1986 ytllan arasmda %20 Simmental ve %80 Holtaynlardan oluan bir silril iizerinde yapt1klan vabmalannda silt verimi yonilnden tespit ettikleri darruzhk degerleri ortalamalanndan oldukva dililk oldugu tespit edilmitir.
Karacabey Tanm iletmesi ivin tespit edilen ytllik genetik ilerleme degerinin ve danuzhk degerleri ortalamastrun genel literatilr bildirilerine gore dililk oldugu tespit edilmitir. Tespit edilen dililk genetik ilerleme degerinin yanmda birbirini takip eden yillar itibariyle devamh artan bir genetik egilim yerine dalgah bir degiimin oldugu goriilmiltilr. Bununda sebebi bu iletmede silriiye yeni katdan dilvelerin; analanrun fenotipik degerlerine gore seviminin yap1hp, danuzltk degerlerine gore sevimin yaptlmamt olmasmdan, ineklerin silt verimi yonilnden damtzhk degerlerine gore etkin bir aytklama programma tabi tutulmamalanndan ve siiriide bulunan ineklerin ve dilvelerin tohumlanmasmda kullamlan bogalann da danuzhk degerlerinin goz onilne almmamasmdan kaynaklanmt olabilir. Silriide bulunan ineklerin verim ozelliklerine gore bazi ytllarda %40’lara varan oranda ayiklamalann yaptld1gi bu nedenle de silriide bulunan ineklerin damtzhk degerleri ortalamasmda ard arda gelen ytllarda kesk:in yiikselilerin oldugu fakat bunun tak:ip eden ytlda tekrar dilil egiliminde oldugu goriilmektedir.
Bu degerlendirmelere gore Karacabey Tanm iletmesi ivin Holtayn ineklerin fenotipik degerlerine gore seleksiyon ve aytklama yerine en iyi dogrusal yans1z tahmin
yontemiyle hesaplanmt dannzhk degerlerinin goz oniine ahnmas1 ile duve ve ineklerin
tohumlanmasmda kullarulan bogalann yiiksek danuzhk degerlerine sahip olmas1 gerektigi sonucuna vanlnutrr.
Aratrrma kapsanunda Tahirova Tanm iletmesindek:i Holtayn ineklerin silt verimi yoniinden darrnzhk degerleri Tablo 4’de sunulmutur.
35

İlgili Kaynaklar
single.php