Tahirova Tanm iletmesinde Holtayn ineklerin slit verimi yonunden genetik yap1daki toplam degiim 83.5 kg ve ytlhk genetik ilerlemenin ise 40.5 kg/ytl oldugu tespit edilmi~tir. Tahirova Tanm iletmesinde 1997-2002 yillan arasmda laktasyonu olan rum Holtayn ineklerin dannzhk degerleri ortalamas1 48.333.5 kg olarak bulunmutur.
Tahirova Tanm iletmesi ivin tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degeri; Uluta’m (32) Gelemen Tanm iletmesinde 1978-1998 ytllan arasmda yapt1gi c;altmasmda bildirdigi hem ilk hem de rum laktasyonlar yonunden, Akman ve Kumlu’nun (56) Turkiye Dam1zltk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 yillan arasmda, tespit ettikleri genetik ilerleme degeri ve Rege ve Wakhungu’nun (103) Kenya’da Sahiwal S1girlan uzerinde yaptiklan yaltmalannda ilk laktasyon siit verimi iyin, Dahlin ve arkadalarmtn (104) Pakistan’da Sahiwal s1girlan ilzerinde yapttklan c;ahmalannda ilk laktasyon silt verimi yonunden, Burnside ve arkadalanmn (111} Guelph Universitesinde 1955-1965 yillan arasmda, Uluta’m (119} Gelemen Tanm iletmesinde ve Somthep’in (120) Tayland’da Holtaynlar iizerinde yaptiklan c;altmalannda tespit ettikleri yill1k genetik ilerleme degerlerinden oldukc;a yiiksek bulunmutur.
Kim ve arkadalannm (35) Kore’de 1989-1997 ytllan arasmda, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya’da 1983-1991 ytllan arasmda, Tang’m (49) <;in'de 1966-1991 ytllan arasmda, Moll ve arkadalanmn (62) isvic;re'de 1978-1985 ytllan arasmda, Ojango ve Pollot'un (68) Kenya'da 1986-1997 yillan arasmda, Foster'in (99) Amerika'da 1961-1965 ytllan arasmda, Foster ve arkadalannm (100) Amerika'da 1976-1980 yillan arasmda, Barri ve arkad~lanmn ( l 02) Sili'de 1985-1990 yillan arasmda, Kumlu' nun (106) Holtaynlar iizerinde 1987-1994 ytllan arasmda, Brade'nin (108) Almanya'da 1972-1977 yillan arasmda, Van Tassel ve Van Vleck'in (117) Amerika'da 1955-1981 ydlan arasmda ve Verde ve arkadalarmm (118) Florida'da DHI verilerine gore 1958-1967 ytllan arasmda Holtanlar i~in tespit ettikleri genetik ilerleme degerinden yiiksek bulunmutur. Ak.Inan ve Kumlu'nun (56) Turkiye Darmzhk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ytllan arasmda dogan Holtayn inekler i~in tespit ettikleri genetik ortalamalannm dalgalt bir seyir izlemesi ile Moll ve arkadalarmm (62) isviyre'de 1970-1978 yillan arasmda, Legates'in (97) Kuzey Karolayna'da, Foster'in (99) Amerika'da 1966-1974 yillan arasmda, Kuosa'nm (107) Litvanya'da, Batra'nm (110) Kanada'da 1958-1975 yillan arasmda ve Moya ve arkadalanmn (116) Florida Universitesinde 1959-1975 ytllan arasmda Holtaynlar iizerinde tespit ettilderi ytl1tk genetik: ilerleme degerleri ile benzer bulunmutur. 3642. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

degerleri
tanm
ilerleme
genetik
inekler
arasmda


42. SAYFA ICERIGI

Tahirova Tanm iletmesinde Holtayn ineklerin slit verimi yonunden genetik yap1daki toplam degiim 83.5 kg ve ytlhk genetik ilerlemenin ise 40.5 kg/ytl oldugu tespit edilmi~tir. Tahirova Tanm iletmesinde 1997-2002 yillan arasmda laktasyonu olan rum Holtayn ineklerin dannzhk degerleri ortalamas1 48.333.5 kg olarak bulunmutur.
Tahirova Tanm iletmesi ivin tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degeri; Uluta’m (32) Gelemen Tanm iletmesinde 1978-1998 ytllan arasmda yapt1gi c;altmasmda bildirdigi hem ilk hem de rum laktasyonlar yonunden, Akman ve Kumlu’nun (56) Turkiye Dam1zltk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 yillan arasmda, tespit ettikleri genetik ilerleme degeri ve Rege ve Wakhungu’nun (103) Kenya’da Sahiwal S1girlan uzerinde yaptiklan yaltmalannda ilk laktasyon siit verimi iyin, Dahlin ve arkadalarmtn (104) Pakistan’da Sahiwal s1girlan ilzerinde yapttklan c;ahmalannda ilk laktasyon silt verimi yonunden, Burnside ve arkadalanmn (111} Guelph Universitesinde 1955-1965 yillan arasmda, Uluta’m (119} Gelemen Tanm iletmesinde ve Somthep’in (120) Tayland’da Holtaynlar iizerinde yaptiklan c;altmalannda tespit ettikleri yill1k genetik ilerleme degerlerinden oldukc;a yiiksek bulunmutur.
Kim ve arkadalannm (35) Kore’de 1989-1997 ytllan arasmda, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya’da 1983-1991 ytllan arasmda, Tang’m (49) <;in'de 1966-1991 ytllan arasmda, Moll ve arkadalanmn (62) isvic;re'de 1978-1985 ytllan arasmda, Ojango ve Pollot'un (68) Kenya'da 1986-1997 yillan arasmda, Foster'in (99) Amerika'da 1961-1965 ytllan arasmda, Foster ve arkadalannm (100) Amerika'da 1976-1980 yillan arasmda, Barri ve arkad~lanmn ( l 02) Sili'de 1985-1990 yillan arasmda, Kumlu' nun (106) Holtaynlar iizerinde 1987-1994 ytllan arasmda, Brade'nin (108) Almanya'da 1972-1977 yillan arasmda, Van Tassel ve Van Vleck'in (117) Amerika'da 1955-1981 ydlan arasmda ve Verde ve arkadalarmm (118) Florida'da DHI verilerine gore 1958-1967 ytllan arasmda Holtanlar i~in tespit ettikleri genetik ilerleme degerinden yiiksek bulunmutur. Ak.Inan ve Kumlu'nun (56) Turkiye Darmzhk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ytllan arasmda dogan Holtayn inekler i~in tespit ettikleri genetik ortalamalannm dalgalt bir seyir izlemesi ile Moll ve arkadalarmm (62) isviyre'de 1970-1978 yillan arasmda, Legates'in (97) Kuzey Karolayna'da, Foster'in (99) Amerika'da 1966-1974 yillan arasmda, Kuosa'nm (107) Litvanya'da, Batra'nm (110) Kanada'da 1958-1975 yillan arasmda ve Moya ve arkadalanmn (116) Florida Universitesinde 1959-1975 ytllan arasmda Holtaynlar iizerinde tespit ettilderi ytl1tk genetik: ilerleme degerleri ile benzer bulunmutur. 36

İlgili Kaynaklar
single.php