Lee’nin (96) Amerika’da 1971-1979 yillan arasmda, Foster’in (99) Amerika’da 19611986 yillan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 yillan arasmda Kanada ve Almanya’da, Cebeci’nin (105) Ceylanpmar Tanm iletmesinde 1986-1990 yillan arasmda, Brade’nin (108) Almanya’da 1975-1980 ytllan arasmda, Heiman’m (109) israil’de ve Hargrove ve Legates’in (113) Amerika’da 1964-1968 yillan arasmda Holtaynlar iizerinde yapt1klan c;ahmalannda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme degerlerinden diiiik bulunmutur.
Gilrdogan ve Alpan’m (92) Ankara Seker Fabrikas1 ;iftliginde 1968-1985 ytllan arasmda, Wiggans’m (98) Amerika’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1986 ytllan ile 19751986 ytllan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 yillan arasmda Hollanda, italya ve Amerika’da, Brade’nin (108) Almanya’da 1975-1980 yillan arasmda, Burnside ve arkad~lannm (112) 1972-1988 ytllan arasmda soy kiitiigune kaytth italyan Holtaynlan iizerinde, Legates ve Myers’m (114) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1956-1971 yillan arasmda ve McDaniel ve Bell’in (115) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1972-1989 ytllan arasmda Holtaynlar iizerinde yapttklan c;altmalarmda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme degerlerinden ~k diiiik bulunmutur.
Bu aratmnada Tahirova Tanm iletmesinde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan Holtayn inekler ivin tespit edilen dam1zhk degerleri ortalamas1 48.333.5 kg degeri, Uluta ve arkadalannm (32) Gelemen Tanm iletmesinde, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya’da Holtaynlar iizerinde 1983-1991 ytllan arasmda, Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Damtzhk S1W,r Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore ve De Jong’un (101) 1995 ytbnda Almanya’da Holtaynlar uzerinde yapttklan yahmalannda sut verimi yoniinden tespit ettikleri ortalama damtzhk degerinden yiiksek, Foster ve arkadalanmn (100) Amerika’da 1976-1980 yillan arasmda Holtaynlar iizerinde ve Ruegsegger ve Komarek’in (122) 1984 ytlmda %30 Simental ve %70 Holtaynlardan oluan bir sum iizerinde yapttklan yaltmalannda tespit ettikleri degerlerden diiiik, De Jong’un (101) 1995 ythnda Hollanda, italya, Amerika ve Kanada’da, Sornthep’in (120) Tayland’da ve Ruegsegger ve Komarek’in (121) 1985-1986 yillan arasmda %20 Simmental ve %80 Holtaynlardan olu~n bir sum iizerinde yapttklan ((ahmalannda silt verimi yoniinden tespit ettikleri damizhk degerleri ortalamasmdan oldukc;a diiiik oldugu tespit edilmitir.
Tahirova Tanm iletmesi ivin tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degeri ban aratrrmalara gore yiiksek buna kartn ortalama damtzhk degeri ise bir yok literatiir bildiriinden diiiiktiir. iletmedeki Holtayn inekler icin dannzhk degerleri yonunden tespit edilen yilltk genetik ilerleme degerindeki degiim ytllar itibariyle siirekli bir artt
3743. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

degerleri
genetik
arasmda
tespit
ah§malannda
yapttklan


43. SAYFA ICERIGI

Lee’nin (96) Amerika’da 1971-1979 yillan arasmda, Foster’in (99) Amerika’da 19611986 yillan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 yillan arasmda Kanada ve Almanya’da, Cebeci’nin (105) Ceylanpmar Tanm iletmesinde 1986-1990 yillan arasmda, Brade’nin (108) Almanya’da 1975-1980 ytllan arasmda, Heiman’m (109) israil’de ve Hargrove ve Legates’in (113) Amerika’da 1964-1968 yillan arasmda Holtaynlar iizerinde yapt1klan c;ahmalannda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme degerlerinden diiiik bulunmutur.
Gilrdogan ve Alpan’m (92) Ankara Seker Fabrikas1 ;iftliginde 1968-1985 ytllan arasmda, Wiggans’m (98) Amerika’da, Foster’in (99) Amerika’da 1961-1986 ytllan ile 19751986 ytllan arasmda, De Jong’un (101) 1985-1995 yillan arasmda Hollanda, italya ve Amerika’da, Brade’nin (108) Almanya’da 1975-1980 yillan arasmda, Burnside ve arkad~lannm (112) 1972-1988 ytllan arasmda soy kiitiigune kaytth italyan Holtaynlan iizerinde, Legates ve Myers’m (114) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1956-1971 yillan arasmda ve McDaniel ve Bell’in (115) Kuzey Karolayna Eyalet Universitesindeki 1972-1989 ytllan arasmda Holtaynlar iizerinde yapttklan c;altmalarmda tespit ettikleri ytlhk genetik ilerleme degerlerinden ~k diiiik bulunmutur.
Bu aratmnada Tahirova Tanm iletmesinde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan Holtayn inekler ivin tespit edilen dam1zhk degerleri ortalamas1 48.333.5 kg degeri, Uluta ve arkadalannm (32) Gelemen Tanm iletmesinde, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya’da Holtaynlar iizerinde 1983-1991 ytllan arasmda, Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Damtzhk S1W,r Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore ve De Jong’un (101) 1995 ytbnda Almanya’da Holtaynlar uzerinde yapttklan yahmalannda sut verimi yoniinden tespit ettikleri ortalama damtzhk degerinden yiiksek, Foster ve arkadalanmn (100) Amerika’da 1976-1980 yillan arasmda Holtaynlar iizerinde ve Ruegsegger ve Komarek’in (122) 1984 ytlmda %30 Simental ve %70 Holtaynlardan oluan bir sum iizerinde yapttklan yaltmalannda tespit ettikleri degerlerden diiiik, De Jong’un (101) 1995 ythnda Hollanda, italya, Amerika ve Kanada’da, Sornthep’in (120) Tayland’da ve Ruegsegger ve Komarek’in (121) 1985-1986 yillan arasmda %20 Simmental ve %80 Holtaynlardan olu~n bir sum iizerinde yapttklan ((ahmalannda silt verimi yoniinden tespit ettikleri damizhk degerleri ortalamasmdan oldukc;a diiiik oldugu tespit edilmitir.
Tahirova Tanm iletmesi ivin tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degeri ban aratrrmalara gore yiiksek buna kartn ortalama damtzhk degeri ise bir yok literatiir bildiriinden diiiiktiir. iletmedeki Holtayn inekler icin dannzhk degerleri yonunden tespit edilen yilltk genetik ilerleme degerindeki degiim ytllar itibariyle siirekli bir artt
37

İlgili Kaynaklar
single.php