gostermeksizin son ytllardaki yi.ikseli~ten kaynakland1gi ve silt verimi yonilnden genetik yaptdaki degi~imin ise bir birini takip eden yillarda da oldukya farkh bir genetik egilim gosterdigi tespit edilmitir. Damtzhk degerlerindeki bu dalgalanmamn nedeni ise %40’lara varan oranda siirudeki ineklerin aytklanmasmdan kaynaklaruru olabilir. Suruye yeni kattlacak olan dilvelerin seleksiyonunda analanrun fenotipik degerlerine ait veriler yada gozlemlerin kullamlmasmdan, ineklerin ayiklanmas1mn dannzltk degerlerine gore yapilmann~ olmasmdan ve duvelerin ve ineklerin tohumlanmasmda kullamlan bogalannda dam1zhk degerlerini goz oniine almadan tohumlamada kullamlmt olmasmdan kaynaklanmt olabilir.
Karacabey Tarun i~letmesi iyin tespit edilen silt verimi yonilnden ytlltk genetik ilerleme degeri Tahirova Tarim iletmesi iyin tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degerinden oldukya diiilktiir. Bu dil~iiklugun nedeni Tahirova Tanm iletmesindeki seleksiyonun etkin bir ekilde yaptlmasmdan ziyade son yillarda surude gorulen hastaltklara bagh olarak Hol~ayn silrusilnden oldukya fazla sayida diiilk verimli inegin ayiklanmi~ olmasmdan kaynaklanmt olabilir. Tahirova Tarim i~letmesinde yaptlan bu aytklama sonucunda Hol~tayn siirusundeki ineklerin silt verimi yoniinden genetik yaptsmdaki gorulen artt siirekli degildir. Her iki iletmenin silt verimi yoniinden genetik yaptlan goz onune almd1gmda ise Karacabey Tarun iletmesinin, Tahirova Tanm iletmesine gore daha iyi oldugu gorulmektedir.
Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde Holtayn ineklerin slit verimi yoniinden damtzltk degerleri Tablo S’de sunulmu~r.
Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde ise Hol~tayn ineklerin silt verimi yonunden 1991-1999 ytllan arasmda dannzltk degerlerindeki toplam degiim 88.2 kg ve ytlhk genetik ilerleme ise 1.8 kg/ytl olarak tespit edilmitir. Karacabey ve Tahirova Tan.m iletmelerinde 1997-2002 ytllan arasmda laktayonu olan mm Hol~ayn ineklerin damtzltk degerleri ortalamast 70.612.3 kg olarak bulunmutur.
Her iki iletme bir arada degerlendirildiginde tespit edilen yilhk genetik ilerleme degeri; Uluta ve arkadalanrun (32) Gelemen Tarim iletmesinde 1978-1998 ytllan arasmda yapt1gi yaltmasmda bildirdigi hem ilk hem de rum laktasyonlar yoni.inden, Akman ve Kumlu’nun (56) Tilrkiye Dannzltk S1grr Yeti~iricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ytllan arasmda, Rege ve Wakhungu’nun (103) Kenya’da Sahiwal Stgtrlan iizerinde yapttklan yahmalannda ilk laktasyon silt verimi iyin, Dahlin ve arkadalanntn (104) Pakistan’da Sahiwal s1girlan ilzerinde yapttklan ya}tmalannda ilk laktasyon silt verimi
3844. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
tanm
verimi
genetik
tahirova
i§letme


44. SAYFA ICERIGI

gostermeksizin son ytllardaki yi.ikseli~ten kaynakland1gi ve silt verimi yonilnden genetik yaptdaki degi~imin ise bir birini takip eden yillarda da oldukya farkh bir genetik egilim gosterdigi tespit edilmitir. Damtzhk degerlerindeki bu dalgalanmamn nedeni ise %40’lara varan oranda siirudeki ineklerin aytklanmasmdan kaynaklaruru olabilir. Suruye yeni kattlacak olan dilvelerin seleksiyonunda analanrun fenotipik degerlerine ait veriler yada gozlemlerin kullamlmasmdan, ineklerin ayiklanmas1mn dannzltk degerlerine gore yapilmann~ olmasmdan ve duvelerin ve ineklerin tohumlanmasmda kullamlan bogalannda dam1zhk degerlerini goz oniine almadan tohumlamada kullamlmt olmasmdan kaynaklanmt olabilir.
Karacabey Tarun i~letmesi iyin tespit edilen silt verimi yonilnden ytlltk genetik ilerleme degeri Tahirova Tarim iletmesi iyin tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degerinden oldukya diiilktiir. Bu dil~iiklugun nedeni Tahirova Tanm iletmesindeki seleksiyonun etkin bir ekilde yaptlmasmdan ziyade son yillarda surude gorulen hastaltklara bagh olarak Hol~ayn silrusilnden oldukya fazla sayida diiilk verimli inegin ayiklanmi~ olmasmdan kaynaklanmt olabilir. Tahirova Tarim i~letmesinde yaptlan bu aytklama sonucunda Hol~tayn siirusundeki ineklerin silt verimi yoniinden genetik yaptsmdaki gorulen artt siirekli degildir. Her iki iletmenin silt verimi yoniinden genetik yaptlan goz onune almd1gmda ise Karacabey Tarun iletmesinin, Tahirova Tanm iletmesine gore daha iyi oldugu gorulmektedir.
Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde Holtayn ineklerin slit verimi yoniinden damtzltk degerleri Tablo S’de sunulmu~r.
Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde ise Hol~tayn ineklerin silt verimi yonunden 1991-1999 ytllan arasmda dannzltk degerlerindeki toplam degiim 88.2 kg ve ytlhk genetik ilerleme ise 1.8 kg/ytl olarak tespit edilmitir. Karacabey ve Tahirova Tan.m iletmelerinde 1997-2002 ytllan arasmda laktayonu olan mm Hol~ayn ineklerin damtzltk degerleri ortalamast 70.612.3 kg olarak bulunmutur.
Her iki iletme bir arada degerlendirildiginde tespit edilen yilhk genetik ilerleme degeri; Uluta ve arkadalanrun (32) Gelemen Tarim iletmesinde 1978-1998 ytllan arasmda yapt1gi yaltmasmda bildirdigi hem ilk hem de rum laktasyonlar yoni.inden, Akman ve Kumlu’nun (56) Tilrkiye Dannzltk S1grr Yeti~iricileri Merkez Birliginin verilerine gore 1987-1999 ytllan arasmda, Rege ve Wakhungu’nun (103) Kenya’da Sahiwal Stgtrlan iizerinde yapttklan yahmalannda ilk laktasyon silt verimi iyin, Dahlin ve arkadalanntn (104) Pakistan’da Sahiwal s1girlan ilzerinde yapttklan ya}tmalannda ilk laktasyon silt verimi
38

İlgili Kaynaklar
single.php