Her iki i~letme bir arada degerlendirildiginde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan rum Hol~ayn inekler ivin tespit edilen 70.612.3 kg dannzhk degerleri ortalamas1, Uluta ve arkadalarmm (32) Gelemen Tanm iletmesinde, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya’da Hol~aynlar ilzerinde 1983-1991 ytllan arasmda, Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Damtzhk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore ve De Jong’un (101) 1995 ytlmda Almanya’da Holtaynlar ilzerinde yapttklan valtmalannda sO.t verimi yono.nden tespit ettikleri ortalama damtzhk degerlerinden yo.ksek, Foster ve arkadalanrun (100) Amerika’da 1976-1980 ytllan arasmda Holtaynlar ilzerinde ve Ruegsegger ve Komarek’in (122) 1984 yihnda %30 Simental ve %70 Holtaynlardan olu~n bir sum uzerinde yapt1klan yal1malarmda bildirdikleri degerlerden dililk, De Jong’un (101) 1995 ytlmda Hollanda, italya, Amerika ve Kanada’da, Somthep’in (120) Tayland’da ve Ruegsegger ve Komarek’in (121) 1985-1986 yillan arasmda %20 Simmental ve %80 Holtaynlardan oluan bir sum ilzerinde yapttklan yahmalannda silt verimi yonilnden tespit ettikleri damtzhk degerlerden oldukya dilUk oldugu tespit edilmi~ir.
Her iki iletme bir arda degerlendirildiginde ise ineklerin silt verimi yonilnden tespit edilen dam1zhk degerlerindeki yillik genetik ilerleme degeri ile ortalama dam1zhk degerinin bir vok literatiir bildirilerinden dtiiik oldugu, Turkiye’de yaptlmt vahmalardan elde edilen sonuvlarla ise benzer oldugu gortilmektedir. Her iki iletme ivin tespit edilen ytllik genetik ilerleme degeri Silt verimi uzerine silrtilerde etkin bir seleksiyon ileminin olmad1girun bir gostergesidir. Aynca birbirini takip eden yillarda belirgin bir genetik egilimin olmad1gi bunun yerine dalgalanmalann oldugu tespit edilrnitir. Bunun nedeni silrtide tohumlamada kullamlan bogalann seviminde bazi ytllarda isabetsiz seyimler sonucunda siirtideki silt verimi yonunden bulunan genetik potansiyeli duilrilcu etki yapmt olabilir. Aynca her iki iletme ivffide suriiye yeni kattlacak olan duvelerin analanrun fenotipik degerlerine gore seyilmeleri ile seleksiyon ve ayiklama ilemlerinin dam1zlik degerlerine gore yaptlmamt olmas1 silt verimi yoniinden genetik yap1daki bu dalgalanmarun ve dilil.k genetik ilerlemenin nedeni olabilir.
Ar~a butiiniiyle degerlendirildiginde Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri ile genel degerlendirilmesinde elde edilen damtzhk degerlerinin ve ytlbk genetik ilerlemenin dii~ oldugu ve yillara gore dalgalt bir seyir izledigi tespit edilmitir. Bununda her iki iletmede diivelerin seyiminde, ineklerin ayiklanmasmda ve tohumlamada kullantlacak bogalann tespitinde darmzhk degerlerinin goz ono.ne altnmad1gi sadece fenotipik degerlere gore s~im ve ayiklamarun yaptld1gi ve iletmelerde yetitiricilik programlanmn
4046. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalamas
verimi
ytllan
arasmda
ortalama
tanm


46. SAYFA ICERIGI

Her iki i~letme bir arada degerlendirildiginde 1997-2002 ytllan arasmda laktasyonu olan rum Hol~ayn inekler ivin tespit edilen 70.612.3 kg dannzhk degerleri ortalamas1, Uluta ve arkadalarmm (32) Gelemen Tanm iletmesinde, Catillo ve arkadalanmn (46) Slovakya’da Hol~aynlar ilzerinde 1983-1991 ytllan arasmda, Akman ve Kumlu’nun (56) Tiirkiye Damtzhk S1gir Yetitiricileri Merkez Birliginin verilerine gore ve De Jong’un (101) 1995 ytlmda Almanya’da Holtaynlar ilzerinde yapttklan valtmalannda sO.t verimi yono.nden tespit ettikleri ortalama damtzhk degerlerinden yo.ksek, Foster ve arkadalanrun (100) Amerika’da 1976-1980 ytllan arasmda Holtaynlar ilzerinde ve Ruegsegger ve Komarek’in (122) 1984 yihnda %30 Simental ve %70 Holtaynlardan olu~n bir sum uzerinde yapt1klan yal1malarmda bildirdikleri degerlerden dililk, De Jong’un (101) 1995 ytlmda Hollanda, italya, Amerika ve Kanada’da, Somthep’in (120) Tayland’da ve Ruegsegger ve Komarek’in (121) 1985-1986 yillan arasmda %20 Simmental ve %80 Holtaynlardan oluan bir sum ilzerinde yapttklan yahmalannda silt verimi yonilnden tespit ettikleri damtzhk degerlerden oldukya dilUk oldugu tespit edilmi~ir.
Her iki iletme bir arda degerlendirildiginde ise ineklerin silt verimi yonilnden tespit edilen dam1zhk degerlerindeki yillik genetik ilerleme degeri ile ortalama dam1zhk degerinin bir vok literatiir bildirilerinden dtiiik oldugu, Turkiye’de yaptlmt vahmalardan elde edilen sonuvlarla ise benzer oldugu gortilmektedir. Her iki iletme ivin tespit edilen ytllik genetik ilerleme degeri Silt verimi uzerine silrtilerde etkin bir seleksiyon ileminin olmad1girun bir gostergesidir. Aynca birbirini takip eden yillarda belirgin bir genetik egilimin olmad1gi bunun yerine dalgalanmalann oldugu tespit edilrnitir. Bunun nedeni silrtide tohumlamada kullamlan bogalann seviminde bazi ytllarda isabetsiz seyimler sonucunda siirtideki silt verimi yonunden bulunan genetik potansiyeli duilrilcu etki yapmt olabilir. Aynca her iki iletme ivffide suriiye yeni kattlacak olan duvelerin analanrun fenotipik degerlerine gore seyilmeleri ile seleksiyon ve ayiklama ilemlerinin dam1zlik degerlerine gore yaptlmamt olmas1 silt verimi yoniinden genetik yap1daki bu dalgalanmarun ve dilil.k genetik ilerlemenin nedeni olabilir.
Ar~a butiiniiyle degerlendirildiginde Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri ile genel degerlendirilmesinde elde edilen damtzhk degerlerinin ve ytlbk genetik ilerlemenin dii~ oldugu ve yillara gore dalgalt bir seyir izledigi tespit edilmitir. Bununda her iki iletmede diivelerin seyiminde, ineklerin ayiklanmasmda ve tohumlamada kullantlacak bogalann tespitinde darmzhk degerlerinin goz ono.ne altnmad1gi sadece fenotipik degerlere gore s~im ve ayiklamarun yaptld1gi ve iletmelerde yetitiricilik programlanmn
40

İlgili Kaynaklar
single.php