uygulanmasmda karar yetkisine sahip personelin degiikliginin s1k olmas1 neden olarak gosterilebilir.
Siit s1gm yetitiriciligi yoniinden ileri Ulkelerde oldugu gibi Ulkemizde de siit s1grrcili8Jm iyi bir diizeye ulatlrabilmek ic;in; kamu ve ozel silt s1gm iletmelerinin ayn ayn ve bir arada verim ozellikleri yonunden genetik potansiyellerinin belirlenmesinden sonra belirli ilkeler dahilinde siirekli devam eden, personel degi~iminden etkilenmeyen bir yetitiricilik program1mn haztrlanmas1 ve bu uygulamamn surekliliginin saglanmas1 ile mumkiin olabilir. Gelecekteki afattrmalarda tek ozellik yerine birden fazla ozellik iizerinde mesela yag verimi, protein verimi, siltteki somatik hucre sayis1, mastitise kart direny, hayat boyu verimlilik, tip puam ve dol verimi kabiliyeti gibi ozellikler yoniinden de degerlendirme yapdarak damtzhk degerlerinin hesaplanmast ile daha etkin ve daha kontrollu bir genetik degiimin yonlendirilebilmesi saglanmahdrr. Bu konuda en onemli gorev suni tohumlama ve merkezi bir test istasyonunda degerlendirmeye almacak boga adaylan ve dol kontrolu organizasyonunun kurulmas1, kayit sistemlerinin etkin, kapsamh ve surekliliginin saglanmas1 gerekmektedir.
4147. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

verim
verimi
silt
genetik
oldugu
ileri


47. SAYFA ICERIGI

uygulanmasmda karar yetkisine sahip personelin degiikliginin s1k olmas1 neden olarak gosterilebilir.
Siit s1gm yetitiriciligi yoniinden ileri Ulkelerde oldugu gibi Ulkemizde de siit s1grrcili8Jm iyi bir diizeye ulatlrabilmek ic;in; kamu ve ozel silt s1gm iletmelerinin ayn ayn ve bir arada verim ozellikleri yonunden genetik potansiyellerinin belirlenmesinden sonra belirli ilkeler dahilinde siirekli devam eden, personel degi~iminden etkilenmeyen bir yetitiricilik program1mn haztrlanmas1 ve bu uygulamamn surekliliginin saglanmas1 ile mumkiin olabilir. Gelecekteki afattrmalarda tek ozellik yerine birden fazla ozellik iizerinde mesela yag verimi, protein verimi, siltteki somatik hucre sayis1, mastitise kart direny, hayat boyu verimlilik, tip puam ve dol verimi kabiliyeti gibi ozellikler yoniinden de degerlendirme yapdarak damtzhk degerlerinin hesaplanmast ile daha etkin ve daha kontrollu bir genetik degiimin yonlendirilebilmesi saglanmahdrr. Bu konuda en onemli gorev suni tohumlama ve merkezi bir test istasyonunda degerlendirmeye almacak boga adaylan ve dol kontrolu organizasyonunun kurulmas1, kayit sistemlerinin etkin, kapsamh ve surekliliginin saglanmas1 gerekmektedir.
41

İlgili Kaynaklar
single.php