OZET
Bu ~tma 1997-2002 ytllan arasmda Karacabey ve Tahirova Tanm iletmelerinde yetitirilen Holtayn ineklerin silt verimi yoniinden genetik parametrelerinin ve bireysel damtzhk degerlerinin en iyi dogrusal yans1z tahmin (BLUP) metoduyla tespiti amactyla yaptlmttir.
Pedigri ve hayvanlara ait bilgiler iletmelerdeki soy kiitiigu kayttlanndan almmtttr. Damtzhk degerlerinin hesaplanmasmda toplam 1004 inege ait 1899 laktasyon kayitlarmdan yararlarularak, 2×305 giin silt verimi esas almmttJ.r. 2×305 giin silt verimini etkileyen faktorler olarak buzagtlama yih, buzagtlama mevsimi, buzagtlama yat, buzagilama ayt, laktasyon stras1 ve silril incelenmitir. Genetik parametreler ve bireysel damtzhk degerleri MTDFREML 1slah progrann ile hesaplanmttJ.r.
Silt verimine ait kaht1m derecesi ve tekrarlama derecesi stras1yla Karacabey Tanm iletmesinde 0.13 ve 0.44, Tahirova Tanm iletmesinde 0.29 ve 0.41 ve her iki iletme bir arada degerlendirildiginde ise 0.15 ve 0.43 hesaplarumttr
Silt verimi yonilnden dannzhk degerindeki toplam degiim, ortalama ytlltk genetik ilerleme ve damtzhk degeri ortalamast srras1yla, Karacabey Tanm iletmesinde 59.2 kg, 1.2 kg/ytl ve 78.511.7 kg, Tahirova Tarim iletmesinde 83.5 kg, 40.5 kg/ytl ve 48.333.5 kg, Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde ise 88.2 kg, 1.8 kg/ytl ve 70.612.3 kg tespit edilmitir.
Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri ayn ayn ve bir arada degerlendirilmesi sonucu tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degerlerinin pozitifegilimde olmasma karIn, silt verimi yoniinden genetik yaptmn ard arda gelen yillar itibariyle dalgah bir seyir izledigi tespit edilmitir. Buna neden olarak her iki iletmede diivelerin s~nde, ineklerin ayiklanmasmda ve tohumlamada kullamlacak bogalann damizltk degerlerinin goz onune ahnmad1gi sadece fenotipik degerlere gore s~im ve aytklamanm yaptld1gi tespit edilmitir. Damtzltk degerlerinin en iyi dogrusal yanstz tahmin yontemi ile hesaplanarak bu degerlere gore seleksiyon ve aytklamanm yaptlmas1 ve verilerin daha diizenli tutulmas1 ile her iki surude daha htzlt genetik ilerleme saglanabilir.
Anahtar Sozcilkler: Genetik Parametreler, Dannzltk Degeri, BLUP, Holtayn, Silt Verimi.
II5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
verimi
tanm
i§letme
laktasyon
genetik


5. SAYFA ICERIGI

OZET
Bu ~tma 1997-2002 ytllan arasmda Karacabey ve Tahirova Tanm iletmelerinde yetitirilen Holtayn ineklerin silt verimi yoniinden genetik parametrelerinin ve bireysel damtzhk degerlerinin en iyi dogrusal yans1z tahmin (BLUP) metoduyla tespiti amactyla yaptlmttir.
Pedigri ve hayvanlara ait bilgiler iletmelerdeki soy kiitiigu kayttlanndan almmtttr. Damtzhk degerlerinin hesaplanmasmda toplam 1004 inege ait 1899 laktasyon kayitlarmdan yararlarularak, 2×305 giin silt verimi esas almmttJ.r. 2×305 giin silt verimini etkileyen faktorler olarak buzagtlama yih, buzagtlama mevsimi, buzagtlama yat, buzagilama ayt, laktasyon stras1 ve silril incelenmitir. Genetik parametreler ve bireysel damtzhk degerleri MTDFREML 1slah progrann ile hesaplanmttJ.r.
Silt verimine ait kaht1m derecesi ve tekrarlama derecesi stras1yla Karacabey Tanm iletmesinde 0.13 ve 0.44, Tahirova Tanm iletmesinde 0.29 ve 0.41 ve her iki iletme bir arada degerlendirildiginde ise 0.15 ve 0.43 hesaplarumttr
Silt verimi yonilnden dannzhk degerindeki toplam degiim, ortalama ytlltk genetik ilerleme ve damtzhk degeri ortalamast srras1yla, Karacabey Tanm iletmesinde 59.2 kg, 1.2 kg/ytl ve 78.511.7 kg, Tahirova Tarim iletmesinde 83.5 kg, 40.5 kg/ytl ve 48.333.5 kg, Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri bir arada degerlendirildiginde ise 88.2 kg, 1.8 kg/ytl ve 70.612.3 kg tespit edilmitir.
Karacabey ve Tahirova Tanm iletmeleri ayn ayn ve bir arada degerlendirilmesi sonucu tespit edilen ytlhk genetik ilerleme degerlerinin pozitifegilimde olmasma karIn, silt verimi yoniinden genetik yaptmn ard arda gelen yillar itibariyle dalgah bir seyir izledigi tespit edilmitir. Buna neden olarak her iki iletmede diivelerin s~nde, ineklerin ayiklanmasmda ve tohumlamada kullamlacak bogalann damizltk degerlerinin goz onune ahnmad1gi sadece fenotipik degerlere gore s~im ve aytklamanm yaptld1gi tespit edilmitir. Damtzltk degerlerinin en iyi dogrusal yanstz tahmin yontemi ile hesaplanarak bu degerlere gore seleksiyon ve aytklamanm yaptlmas1 ve verilerin daha diizenli tutulmas1 ile her iki surude daha htzlt genetik ilerleme saglanabilir.
Anahtar Sozcilkler: Genetik Parametreler, Dannzltk Degeri, BLUP, Holtayn, Silt Verimi.
II

İlgili Kaynaklar
single.php