Doktora yahmarru titizlikle izleyen, yonlendiren, materyal temininden yahmanm sonlandmlmasma kadar destegini hivbir zaman esirgemeyen, yeti~memde biiyiik emegi olan doktora daru~mamm Prof Dr. Hasan BASPINAR’a, yogun vah~malan arasmda yalimamda destegini esirgemeyen Prof Dr. Mustafa OGAN, Doy. Dr. Metin PETEK ve Yard. Dov. Dr. Faruk BALCI’ya , yok degerli katkdan ve yard1mm1 hivbir zaman esirgemeyen degerli hocam Dm;. Dr. Zafer ULUTAS’a, gerektiginde yard1mlanru esirgemeyen Ar~. Gor. Dr. Abdiilkadir ORMAN, Ara. Gor. Yasemin OZEN, Ara. Gor. Hakan USTUNER, Ara~. Gor. Fazh ALPAY, Vet. Sag. Tekn. Miimin GO<;'e, bu vah~marun yaptlabilmesinde emegi geyen TiGEM yetkililerine ve Karacabey Tanm i~letmesi Veteriner Hekimlerinden Murat DURMAZ'a ve valimamtn en zor anlannda her zaman hep yammda olan Aileme, destegi ve sabn ile hep yammda olan e~im Ara~. Gor. Bilgehan DiKMEN'e yok TESEKKOR EDERiM. 6975. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alkolik ratlarda, silimarin, resveratrol ve E vitamininin hepatoprotektif özelliklerinin kıyaslanması - Sayfa 4
iv TESEKKUR inoni.i Universitesi Tibbi Biyokimya Anabilim Dalmda yapm1~ oldugum yuksek lisans ve doktora egitimim suresince, her zaman yammda olan, destegini, deneyimini ve engin bilgisini esirgemeyen degerli hocam Prof Dr. ismail TEMEL'e, doktora tez <;ah~mam suresince yard1mlanm ve bilgisini esirgemeyen degerli arkada~1m Dr. Sule GURSOY' a, tezimin istatistik <;ah~malannda yard1mlanm esirgemeye...
Flourit cevherinden değerli elementlerin kazanılması - Sayfa 3
TE~EKKUR Doktora yah~mamda her tiirlu bilgi ve destegini esirgemeyen Saym Hocam Prof. Dr. Recep ZiYADANOGULLARI'na te~ekkfuil bir bory bilirim. Aynca flotasyon yah~malarmda bana yard1mc1 olan Uzm. M.Emin AYDIN ve ibrahim TEGiN' e te~ekktirlerimi sunanm. <;al1~malanm boyunca analizlerde destegini esirgemeyen Ar~. Gor. Firat AYDIN ve Ar~. Gor. Dr. Zahir DDZ'e te~ekktirlerimi sunanm. ...
Probleme dayalı öğrenme sürecinde üst düzey bilişsel düşünme becerileri ve duyuşsal kazanımlardaki değişim - Sayfa 7
iv TESEKKUR Bilimsel, akademik ve manevi anlamda bugunlere gelmemde her tlirlu olanag1 saglayan, ara~tirmamm her amnda bana destek olan, bilimsel katkilan ile yon veren, emegini, ilgisini, anlay1~1m esirgemeyen, 6rnek ald1g1m manevi annem ve sayg1deger hocam Saym Yrd.D0<;.Dr. Nef e BASER'e te~ekkuru bon; bilirim. Sizinle <;ah~ma ayncahgma sahip oldugum i<;in kendimi <;ok ~ansh hissediyorum. Bana...

75. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
destegi
hocam
yard
esirgemeyen
destegini


75. SAYFA ICERIGI

Doktora yahmarru titizlikle izleyen, yonlendiren, materyal temininden yahmanm sonlandmlmasma kadar destegini hivbir zaman esirgemeyen, yeti~memde biiyiik emegi olan doktora daru~mamm Prof Dr. Hasan BASPINAR’a, yogun vah~malan arasmda yalimamda destegini esirgemeyen Prof Dr. Mustafa OGAN, Doy. Dr. Metin PETEK ve Yard. Dov. Dr. Faruk BALCI’ya , yok degerli katkdan ve yard1mm1 hivbir zaman esirgemeyen degerli hocam Dm;. Dr. Zafer ULUTAS’a, gerektiginde yard1mlanru esirgemeyen Ar~. Gor. Dr. Abdiilkadir ORMAN, Ara. Gor. Yasemin OZEN, Ara. Gor. Hakan USTUNER, Ara~. Gor. Fazh ALPAY, Vet. Sag. Tekn. Miimin GO<;'e, bu vah~marun yaptlabilmesinde emegi geyen TiGEM yetkililerine ve Karacabey Tanm i~letmesi Veteriner Hekimlerinden Murat DURMAZ'a ve valimamtn en zor anlannda her zaman hep yammda olan Aileme, destegi ve sabn ile hep yammda olan e~im Ara~. Gor. Bilgehan DiKMEN'e yok TESEKKOR EDERiM. 69

İlgili Kaynaklar
single.php