Ara~tlrmac1, 1976 ydmda Burdur’da dogdu. ilkokul Egitimini Denizli’de, ortaokul ve lise egitimini Giresun’da Hamdi Bozbag Anadolu Lisesinde tamamladi. 1994 yilmda girdigi IBudag Universitesi Veteriner Fakilltesinden 1999 y:thnda mezun oldu. Ayru yil IBudag Universitesi Saghk Bilimleri Enstitiisu Zootekni Anabilim Dalmda doktoraya ba~ladt. 2001ytlmda8 ay sureyle israil’de Volcani Center’da, MASHAV projesi kapsammda valt~malarda bulundu. Halen aym Anabilim Dalmda Ara~t1rma Gorevlisi olarak devam etmektedir.
7076. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tabu araştırma ve karınca koloni optimizasyon algoritmaları ile anten dizilerinde demet şekillendirme ve diyagram sıfırlama - Sayfa 127
106 OZGE(:Mi~ Ali AKDAGLI, 1974 y1lmda Malatya'da dogdu. ilk, orta ve lise egitimini Adana'da tamamladi. Lisans egitimine 1991 y1lmda Erciyes Universitesi Mlihendislik Fakiiltesi Elektronik Mlihendisligi Boliimiinde ba~lad1 ve bu boliimden 1995 y1lmda mezun oldu. Yiiksek lisans egitimine Erciyes Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisil Elektronik Mlihendisligi Anabilim Dalmda Kas1m 1995'de ba~ladi...
Miadında ve normal doğum ağırlığında doğan çocuklarla prematüre çocukların Güney Kaliforniya Duyu Entegrasyonu testleriyle değerlendirilmesi - Sayfa 118
OZGE~Mi~ 1967 ytlmda Gii.riln\Suyat1,da dogdum. ilkokul egitimimi Suyat1 kasabasmda, ortaokul egitimimi Kangal'da ve lise egitimimi Gii.riin'de tamamlad1m. 1985 yilmda Hacettepe Universitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yiiksek okulundaki egitimime ba~lad1m. 1989 ytlmda Karadeniz Teknik Universitesi Farabi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dahnda fizyoterapist olarak yah~maya ba~...
Tapu ve kadastro verilerine yönelik zamansal coğrafi bilgi sistemi tasarımı - Sayfa 181
1973 y1lmda Ankara' da dogdu. ilk ogrenimini Ankara' da, orta ve lise ogrenimini Kayseri'de tamamladi. 1990 y1lmda girdigi KTU MUhendislik Mimarhk Fakiiltesi Jeodezi ve Fotogrametri MUhendisligi bOlfuniindeki egitimini, 1994 yilmda boliim birincisi olarak tamamladi. 1994 y1lmda KTU Fen Bilimleri Enstitilsii Jeodezi Anabilim Dalmda yiiksek lisans egitimini ba~ladi. 1995 yilmda KTU Fen Bilimleri Ens...

76. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalmda
anabilim
lise
universitesi
mezun
gorevlisi


76. SAYFA ICERIGI

Ara~tlrmac1, 1976 ydmda Burdur’da dogdu. ilkokul Egitimini Denizli’de, ortaokul ve lise egitimini Giresun’da Hamdi Bozbag Anadolu Lisesinde tamamladi. 1994 yilmda girdigi IBudag Universitesi Veteriner Fakilltesinden 1999 y:thnda mezun oldu. Ayru yil IBudag Universitesi Saghk Bilimleri Enstitiisu Zootekni Anabilim Dalmda doktoraya ba~ladt. 2001ytlmda8 ay sureyle israil’de Volcani Center’da, MASHAV projesi kapsammda valt~malarda bulundu. Halen aym Anabilim Dalmda Ara~t1rma Gorevlisi olarak devam etmektedir.
70

İlgili Kaynaklar
single.php