fazla ozellik yonunden damtzhk degeri hesaplanacagi zaman ozellikler arasmdaki korelasyonlar ve hesaplamada kullamlacak olan hayvan sayis1 olduk9a onemlidir. Damtzltk degerlerini hesaplamak iyin c;eitli geleneksei metotlar da vardir, c;agda siirii eleri kartlatmnas1, indeks yontemleri bunlara ornek olarak gosterilebilir. BLUP yontemi dam1zhk degerlerini hesaplarken genetik ve c;evresel faktorleri geleneksel metotlara gore daha etkin bir ekilde aytrt edebilmektedir. Yontemin bu faktorleri bir birinden en iyi ekilde aytrt edebilmesi, c;evresel etkilerin etki paylanm ve damizhk degerlerini aym anda hesaplayabilmesinden ileri gelmektedir. Geleneksel yontemler kullamldtgmda yogu zaman genetik deger ile c;evresel etkiler kantmlabildiginden, ornegin bu yontemlerde yaa gore bir diizeltme yaptld1gmda elde edilen genetik ilerlemenin etkisi ihmal edilmekte ve buna bagh olarak yiiksek dam1zhk degerine sahip geny hayvanlann daha diiiik darrnzhk degeri hesaplanmasma neden olmakta, farkh genetik yap1ya sahip bogalann, farkh c;aglardaki gruplarda degerlendirmeye almmalannda da yetersiz olmakta ve farkh damtzhk degerlerine sahip bu bogalarm farkh zamanlarda tohurnlamada kullamlarak mevsimin etkisinin ortaya konulmasmda da hesaplama zorluklan ile kartlatlmaktadtr. BLUP yontemiyle degerlendirmelerde ise geleneksel yontemlerde kartlatlan ve yukanda belirtilen sorunlar yoziilmektedir. BLUP yonteminde hayvan sayis1 ve hayvanlar arasmdaki genetik bag ne kadar fazla ise o kadar fazla isabetli sonu9 almabilmektedir. BLUP yontemiyle hesaplanan damtzhk degerleri farklt yataki ve farkl1 suriilerdeki hayvanlann karilatlrtlmasma imkan saglayabilmek:tedir. Bu yontemle hesaplanan damtzhk degerleri kullamlarak siirii, ulke yada arattrmamn yaptldtgt ytllardaki verim ozelliginin genetik degiimi hakkmda bilgi edinme imkam saglayabilmektedir. Bu avantajlarm tamamina farkh c;ag ve surulerde bulunan fazla sayida kayitlann kullamlmas1 ile seleksiyon indeksi yontemiyle ulamak mfunk.iin olabilmekte fakat bu ilemlerin tamamtm aym anda daha ktsa surede ve kolay bir ekilde BLUP ile yapmak mumkiln olabilmektedir. BLUP yontemi aym zamanda rastgele olmayan 9iftletirmenin etkisini de goz onune almakta, omegin degerlendirme yap1lan bogalann baztlanna yiiksek damtzhk degerine sahip inekler, bazilarma ise ortalamaya yakm yada duiik. darmzhk degerine sahip inekler verilrni olabilir, bu nedenle de duuk damtzhk degerine sahip ineklerden yavrulan olan bogalann damtzhk degerlerinin de dililk 91kmas1 beklenirken BLUP yontemi bu etkiyi de ortadan kald1rmaktadir (29).
Ytlhk genetik ilerlemenin diiiik yada negatif olmas1, tohumlamada kullamlan bogalann danuzhk degerlerinin tohumladtklan ineklerden diiiik olmasmdan, seleksiyonun
39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sonu
deger
etki
ileri
degerleri
gore


9. SAYFA ICERIGI

fazla ozellik yonunden damtzhk degeri hesaplanacagi zaman ozellikler arasmdaki korelasyonlar ve hesaplamada kullamlacak olan hayvan sayis1 olduk9a onemlidir. Damtzltk degerlerini hesaplamak iyin c;eitli geleneksei metotlar da vardir, c;agda siirii eleri kartlatmnas1, indeks yontemleri bunlara ornek olarak gosterilebilir. BLUP yontemi dam1zhk degerlerini hesaplarken genetik ve c;evresel faktorleri geleneksel metotlara gore daha etkin bir ekilde aytrt edebilmektedir. Yontemin bu faktorleri bir birinden en iyi ekilde aytrt edebilmesi, c;evresel etkilerin etki paylanm ve damizhk degerlerini aym anda hesaplayabilmesinden ileri gelmektedir. Geleneksel yontemler kullamldtgmda yogu zaman genetik deger ile c;evresel etkiler kantmlabildiginden, ornegin bu yontemlerde yaa gore bir diizeltme yaptld1gmda elde edilen genetik ilerlemenin etkisi ihmal edilmekte ve buna bagh olarak yiiksek dam1zhk degerine sahip geny hayvanlann daha diiiik darrnzhk degeri hesaplanmasma neden olmakta, farkh genetik yap1ya sahip bogalann, farkh c;aglardaki gruplarda degerlendirmeye almmalannda da yetersiz olmakta ve farkh damtzhk degerlerine sahip bu bogalarm farkh zamanlarda tohurnlamada kullamlarak mevsimin etkisinin ortaya konulmasmda da hesaplama zorluklan ile kartlatlmaktadtr. BLUP yontemiyle degerlendirmelerde ise geleneksel yontemlerde kartlatlan ve yukanda belirtilen sorunlar yoziilmektedir. BLUP yonteminde hayvan sayis1 ve hayvanlar arasmdaki genetik bag ne kadar fazla ise o kadar fazla isabetli sonu9 almabilmektedir. BLUP yontemiyle hesaplanan damtzhk degerleri farklt yataki ve farkl1 suriilerdeki hayvanlann karilatlrtlmasma imkan saglayabilmek:tedir. Bu yontemle hesaplanan damtzhk degerleri kullamlarak siirii, ulke yada arattrmamn yaptldtgt ytllardaki verim ozelliginin genetik degiimi hakkmda bilgi edinme imkam saglayabilmektedir. Bu avantajlarm tamamina farkh c;ag ve surulerde bulunan fazla sayida kayitlann kullamlmas1 ile seleksiyon indeksi yontemiyle ulamak mfunk.iin olabilmekte fakat bu ilemlerin tamamtm aym anda daha ktsa surede ve kolay bir ekilde BLUP ile yapmak mumkiln olabilmektedir. BLUP yontemi aym zamanda rastgele olmayan 9iftletirmenin etkisini de goz onune almakta, omegin degerlendirme yap1lan bogalann baztlanna yiiksek damtzhk degerine sahip inekler, bazilarma ise ortalamaya yakm yada duiik. darmzhk degerine sahip inekler verilrni olabilir, bu nedenle de duuk damtzhk degerine sahip ineklerden yavrulan olan bogalann damtzhk degerlerinin de dililk 91kmas1 beklenirken BLUP yontemi bu etkiyi de ortadan kald1rmaktadir (29).
Ytlhk genetik ilerlemenin diiiik yada negatif olmas1, tohumlamada kullamlan bogalann danuzhk degerlerinin tohumladtklan ineklerden diiiik olmasmdan, seleksiyonun
3

İlgili Kaynaklar
single.php