2.5.4. Solunum Sistemine Etkisi.14 2.5.5. Diğer Sistemler Etkisi ve Klinik Kullanımı.14 2.6. Deksmedetomidin .15 2.6.1. Farmakoloji .16 2.6.2. Santral Sinir Sistemi Etkileri.16 2.6.3. Kardiyovasküler Etkileri.17 2.6.4. Solunum Sistemine Etkileri .18 2.6.5. Diğer Sistemlere Etkisi ve Klinik Kullanımı .18 2.7. Laringoskopi ve Endotrakeal Entübasyon.19 2.7.1. Entübasyon Öncesi Değerlendirme .20 2.7.2. Endotrakeal Entübasyonun Komplikasyonları .20 2.8. Nöromusküler Blokerler.21 2.8.1. Sinir-kas blok tipleri .21 2.8.2. Nondepolarizan Blok .22 2.8.3. Depolarizan Blok.22 2.8.4. Nondepolarizan Kas Gevşeticiler.23 2.8.5. Rokuronyum Bromür.23 3. GEREÇ YÖNTEM .25 4. BULGULAR .29 5. TARTIŞMA.39 6. SONUÇLAR.44 7. KAYNAKLAR .45 7. EKLER .57 Ek 1: Etik Kurul Onayı .58
vii8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Nondepolarizan bloğun geri döndürülmesi üzerine cinsiyetin etkisi - Sayfa 15
1. GİRİŞ VE AMAÇ Genel anestezi sırasında kas gevşetici ajan kullanımıyla endotrakeal entübasyon ve cerrahi işlemler kolaylaşır, hastalar genel anesteziyi daha iyi tolere edebilirler (1, 2). Ayrıca entübasyon sırasındaki aspirasyon riskinin azalması, entübasyon uygulamasına refleks yanıt olarak oluşan solunumsal ve kardiyovasküler yan etkilerin azalması gibi nedenlerle ileri yaş grubu hastalar ve...
Yaşlı olgularda vekuronyum, sisatrakuryum ve rokuronyumun entübasyon, ekstübasyon ve derlenme süreleri üzerine etkileri - Sayfa 17
Dekametonyum, 1951 de Suksemetanyum, 1961 de Alkuronyum, 1968 de pankuronyum, 1972 de Fazadinyum, 1977 de Metakurin, 1980 de Vekuronyum, 1981 de Atrakuryum ve 1990 da Rokuronyum anastezi pratiğinde kullanılmaya başlanmıştır. İdeal bir kas gevşetici ajan; yüksek etkinlikte, hızlı ve kısa etkili, birikici olmayan, histamin serbestleştirmeyen, antikolinesterazlarca antagonize edilebilen, farmakolojik...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

depolarizan
nondepolarizan
blok
entübasyon
endotrakeal
nöromusküler


8. SAYFA ICERIGI

2.5.4. Solunum Sistemine Etkisi.14 2.5.5. Diğer Sistemler Etkisi ve Klinik Kullanımı.14 2.6. Deksmedetomidin .15 2.6.1. Farmakoloji .16 2.6.2. Santral Sinir Sistemi Etkileri.16 2.6.3. Kardiyovasküler Etkileri.17 2.6.4. Solunum Sistemine Etkileri .18 2.6.5. Diğer Sistemlere Etkisi ve Klinik Kullanımı .18 2.7. Laringoskopi ve Endotrakeal Entübasyon.19 2.7.1. Entübasyon Öncesi Değerlendirme .20 2.7.2. Endotrakeal Entübasyonun Komplikasyonları .20 2.8. Nöromusküler Blokerler.21 2.8.1. Sinir-kas blok tipleri .21 2.8.2. Nondepolarizan Blok .22 2.8.3. Depolarizan Blok.22 2.8.4. Nondepolarizan Kas Gevşeticiler.23 2.8.5. Rokuronyum Bromür.23 3. GEREÇ YÖNTEM .25 4. BULGULAR .29 5. TARTIŞMA.39 6. SONUÇLAR.44 7. KAYNAKLAR .45 7. EKLER .57 Ek 1: Etik Kurul Onayı .58
viisingle.php