Kobi ve ulusal teknoloji politikaları çerçevesinde teknoloji geliştirme bölgeleri: Nuts2 tr61 (Antalya-ısparta-burdur) düzeyi Kobi’lerin tutumları

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
KOBİ VE ULUSAL TEKNOLOJİ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME
BÖLGELERİ: NUTS2 TR61 (ANTALYA-ISPARTABURDUR) DÜZEYİ KOBİLERİN TUTUMLARI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TUĞBA GÖKDOĞAN TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. İLKER ÇARIKÇI
ISPARTA 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

KOBİ'lerde uygun üretim teknolojisine geçişte ortak girişim mesleki eğitim ve enformasyon ağlarının önemi - Sayfa 17
GİRİŞ Gelişmekte olan ülkelerde kıt olan veya hiç olmayan teknolojinin transferinde en etkili yöntem, yabancı sermaye ile işbirliğine gidilmesi ve bu işbirliği çerçevesinde teknolojik alanda mesleki eğitim ve bilgilendirme ağları yardımıyla teknolojik bilgi ve materyal değişimi ile uygun teknolojileri bünyelerine adapte etmesine bağlıdır. Bu nedenle Avrupa Topluluğu tarafından 1987-1994 dönemi ve...
Bölgesel inovasyon sistemleri ve Türkiye: İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması düzey 2 bölgeleri inovasyon indeksi - Sayfa 85
74 - Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, - KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, - Özellikle, sanayinin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerin teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kobi
teknoloji
kobilerin
işletme
çerçevesinde
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
KOBİ VE ULUSAL TEKNOLOJİ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME
BÖLGELERİ: NUTS2 TR61 (ANTALYA-ISPARTABURDUR) DÜZEYİ KOBİLERİN TUTUMLARI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TUĞBA GÖKDOĞAN TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. İLKER ÇARIKÇI
ISPARTA 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php