T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA
KORONER ARTER HASTALARINDA, OKSİDATİF STRES VE KORONER ANJİYOGRAFİ PARAMETRELERİNİN KORELASYONU
Kardiyoloji Uzmanlık Tezi Dr. Utku KÜTÜK
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Aycan Fahri ERKAN
Ankara 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akut koroner sendrom hastalarında farklı aspirin dozlarının antiagregan etkinliğinin karşılaştırılması - Sayfa 2
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA FARKLI ASPİRİN DOZLARININ ANTİAGREGAN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Hacı Ali KÜRKLÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Çağdaş ÖZDÖL Bu tez, Türk Kardiyoloji Derneği tarafından desteklenmiştir. ANKARA 2013 ...
Koroner arter bypass greftli hastalarda greft açıklığının değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografi ile konvansiyonel invazif koroner anjiyografinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KORONER ARTER BYPASS GREFTLİ HASTALARDA GREFT AÇIKLIGININ DEGERLENDİRİLMESİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KORONER ANJİYOGRAFİ İLE KONVANSİYONEL İNVAZİF KORONER ANJİYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet Levent ŞAHİNER UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI: Prof. Dr. M. Ali OTO ANKARA 2006 ...
- Sayfa 1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA METABOLİK SENDROMUN KORONER KOLLATERAL DAMARLARIN GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Ali Reza GİVTAJ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Çağdaş ÖZDÖL ANKARA 2009 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
kardiyoloji
anabilim
dalı
koroner
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA
KORONER ARTER HASTALARINDA, OKSİDATİF STRES VE KORONER ANJİYOGRAFİ PARAMETRELERİNİN KORELASYONU
Kardiyoloji Uzmanlık Tezi Dr. Utku KÜTÜK
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Aycan Fahri ERKAN
Ankara 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php