Koroner kalp hastalığı tanı ve takibinde serum Lp-PLA2 ölçümünün yeri


T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. RIDVAN EGE HASTANESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
ANKARA
KORONER KALP HASTALIĞI TANI VE TAKİBİNDE SERUM Lp-PLA2 ÖLÇÜMÜNÜN YERİ
Klinik Biyokimya Uzmanlık Tezi
Dr. Tannur ÜNAL
Ankara 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sigara içen ve içmeyen sporcuların eritrositlerinde oksidan ve antioksidan parametrelerin araştırılması - Sayfa 2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık eğitimi çerçevesinde yürütülmüş olan “Sigara İçen ve İçmeyen Sporcuların Eritrositlerinde Oksidan ve Antioksidan Parametrelerin Araştırılması” başlıklı Dr. Işıl Arıtürk’e ait bu çalışma aşağıdaki jüri tarafından Tıpta Uzmanlık Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: 24.01.2008 Jüri Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Su...
Prenatal dörtlü tarama testinde down sendromu riski eşik değerin üstünde çıkan gebelerin serumlarında oksidan/antioksidan durumun araştırılması - Sayfa 2
Ankara Universitesi Tip Fakiiltesi T1bbi Biyokimya Anabilim Dab Tipta Uzmanhk egitimi 9en;evesinde yiiriitiilmii~ olan "Prenatal Dortlii Tiu:ama Testinde Down Sendromu Riski E~ik Degerin Ustiinde <;ikan Gebelerin Serumlannda Oksidan/Antioksidan Durumun Ara~tmlmasi" ba~hkh, Dr. Oguz Han EDEBAL'a ait bu 9ah~ma a~agidaki jiiri tarafmdan T1pta Uzmanhk Tezi olarak kabul edilmi~tir. Tez Savunma Tarihi...
Stevianın rat karaciğerinde oksidan/antioksidan sistem üzerine etkisinin arastırılması - Sayfa 2
Ankara Universitesi Tip Fakiiltesi T1bbi Biyokimya Anabilim/Bilim Dab Tipta Uzmanhk egitimi <;er9evesinde yi.iriitiilmli~ olan "Steviarun Rat Karacigerinde Oksidan/Antioksidan Sistem Uzerine Etkisinin Ar~tmlmas1" ba~hkh, Dr Ebru GURLEYIK'e ait bu <;ah~ma a~ag1dakijiiri tarafmdan T1pta Uzmanhk Tezi olarak kabul edilmi~tir. Tez Savunma Tarihi: 13 I 12 I 2010 Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROGLU Ankara...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
biyokimya
ankara
anabilim
üniversitesi
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dr. RIDVAN EGE HASTANESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
ANKARA
KORONER KALP HASTALIĞI TANI VE TAKİBİNDE SERUM Lp-PLA2 ÖLÇÜMÜNÜN YERİ
Klinik Biyokimya Uzmanlık Tezi
Dr. Tannur ÜNAL
Ankara 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php