T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
KRONİK ASETİL SALİSİLİK ASİT VE C VİTAMİNİ UYGULAMASININ YAŞLI SIÇANLARDA UZAMSAL HAFIZA, NMDA RESEPTÖRLERİNDEN NR2A, NR2B VE
NİKOTİNİK KOLİNERJİK ASETİLKOLİN RESEPTÖRLERİNDEN 7, 42 SUBTİPLERİNE
ETKİLERİ
Dr. H. Yusuf KARA
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
ISPARTA-20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İskemi/reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçan böbrek dokusunda quercetinin apoptozis ve real-time PCR ile tayin edilen iNOS gen ekspresyonu üzerine etkisi. - Sayfa 26
Şekil 1. Hücre içi uyaranlarla mitokondriden sitokrom c salınımı ve kaspaz 3’ün aktivasyonu. B. Hücre dışı uyaranlar aracılığı ile hücrenin apoptoza girmesi : Bir diğer yolak da tümör nekroz faktör (TNF) reseptör ailesinden, ölüm reseptörlerinin aracılık yaptığı hücre dışı uyaranlar aracılığı ile oluşur. Bu yolak ölüm ligandının kendi reseptörüne bağlanması ile başlatılır. Şu ana kadar, ölüm res...
Akut tek taraflı üreteral tam obstrüksiyona bağlı gelişen renal hasarın tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliğinin araştırılması: Rat modeli ile deneysel çalışma - Sayfa 39
anahtar oyuncu mitokondridir. Bununla birlikte kaspaz 9, aktive olur ve apoptotik hücre ölümü yolağında kaspaz 3, 6, 7 aktive edilir ve apoptozis gelişir (105, 109) Bir diğer yolak da tümör nekroz faktör (TNF) reseptör ailesinden, ölüm reseptörlerinin aracılık yaptığı hücre dışı uyaranlar aracılığı ile oluşur. Bu yolak ölüm ligandının kendi reseptörüne bağlanması ile başlatılır. Şu ana kadar, ölü...
İntravenöz kemoterapi uygulamasında anti- emetik olarak intravenöz 5–HT3 reseptör antagonisti kullanımı ile oral NK-1 reseptör antagonisti ile birlikte intravenöz 5–HT3 reseptör antagonisti kullanılımının akut elektrokardiyografik değişiklikler açısından değerlendirilmesi - Sayfa 3
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI iii İNTRAVENÖZ KEMOTERAPİ UYGULAMASINDA ANTİ- EMETİK OLARAK İNTRAVENÖZ 5 - HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİ KULLANIMI İLE ORAL NK- 1 RESEPTÖR ANTAGONİSTİ İLE BİRLİKTE İNTRAVENÖZ 5 – HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİ KULLANILIMININ AKUT ELEKTROKARDİYOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDRİLİMESİ TIPTA UZMANLIK TEZİ Dr. UTKU BURAK BOZBULUT ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
dalı
fakültesi
danışman
tezi
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
KRONİK ASETİL SALİSİLİK ASİT VE C VİTAMİNİ UYGULAMASININ YAŞLI SIÇANLARDA UZAMSAL HAFIZA, NMDA RESEPTÖRLERİNDEN NR2A, NR2B VE
NİKOTİNİK KOLİNERJİK ASETİLKOLİN RESEPTÖRLERİNDEN 7, 42 SUBTİPLERİNE
ETKİLERİ
Dr. H. Yusuf KARA
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
ISPARTA-2009single.php