Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
Seksüel Bulaşma: HBVnin başlıca bulaşma yollarından biridir. Tüm endemisite bölgeleri için geçerli olmakla beraber, düşük endemisiteli bölgeler için daha önemli bir bulaşma yoludur.
Homoseksüeller arası cinsell temas, HBV için en riskli bulaşma şeklidir. Rektal mukoza travmalarına bağlı kan teması, riski arttırmaktadır. Kandan daha az virüs bulunsa da, genital sekresyonlar, heteroseksüel temas sırasında da bulaşmaya neden olmaktadır. Çoğul seksüel partneri ve başka cinsel yolla bulaşan hastalığı olanlarda risk daha fazladır. HBV infeksiyonu riski, partner sayısı artmasına paralel olarak, 311 kat, diğer bir veneryal hastalık olmasına bağlı olarak da 23 kat artmaktadır.
KLİNİK BULGULAR
Hepatit B infeksiyonu akut veya kronik olarak iki ana formda klinik bulgulara neden olur.
Akut Viral Hepatit Kliniği:
Akut viral hepatitte (AVH) infeksiyonun seyri; inkubasyon dönemi, preikterik dönem, ikterik dönem ve konvelesan dönem olmak üzere başlıca dört kategoride incelenebilir (Taşyaran MA, 2007).
İnkübasyon devresi 26 aydır. Bunu 1 hafta ile 2 ay arasında değişen sürelerde yorgunluk, zayıflama, anoreksi, sağ hipokondrium ağrısı, 39 dereceyi geçmeyen ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük gibi non-spesifik semptomlar gözlenen prodrom dönemi izler. Myalji, fotofobi, atralji olguların 1/3ünde görülür. Artrit, anjioödem, makulopapüler döküntü, ürtiker, hematüri, proteinüri immün sistem yoluyla ortaya çıkan bulgulardır. Klinik bulgular özellikle infantlarda şiddetlidir. HBV ile infekte olan erişkinlerin sadece %5-10unda akut hepatit klinik belirtileri görülmektedir21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hepatit B hastalarında hepatit D sıklığı ve hasta yakınlarının kesitsel olarak incelenmesi - Sayfa 28
2.4.2.PERİNATAL BULAŞ: Enfekte anneden çocuğa geçiş olan perinatal bulaşma çok ciddi ve etkili bir bulaşma şeklidir. Yeni doğanlarda taşıyıcı olma riski yüksek ve kronikleşme sıktır. Özellikle HBeAg pozitif olan annelerin bebeklerine virusun bulaşması ve kronik hepatit gelişme riski %90’dan fazladır. Doğumda bulaş cilt sıyrıkları, mukoza penetrasyonu, vajinal kanaldan geçiş sırasında anne kanının...
Kan donörlerinde hepatit B virus core antikorlarının saptanması - Sayfa 47
hapishane gibi yerlerde de kolay yayıldığı belirlenmiştir. Kalabalık yaşam şartları, kötü hijyen ve düşük sosyo-ekonomik düzey HBV’nun bulaşma oranını arttırmaktadır (89). Ülkemizde HBV’nun temel bulaşma yollarını ve infeksiyonun alındığı yaş gruplarını kesin söylemek zordur. Bizde infeksiyon, çoğunlukla çocukluk ve genç erişkin dönemlerinde tüm bulaşma yolları ile alınmaktadır. Ancak ülkemizin p...
Denizli ilinin Hepatit B seroprevalansının değerlendirilmesi - Sayfa 17
Kan ve kan ürünleri dışında semen, tükürük, idrar, feçes, ter, gözyaşı, vaginal salgılar, sinoviyal sıvılar, beyin omurilik sıvısı ve kordon kanında da virüs varlığı (HBsAg ve HBV DNA pozitifliği) gösterilmiştir. HBeAg pozitif kişilerin serumlarında ml'de 108-1010 viryon, antiHBe pozitif kişilerin serumlarında ise ml'de 1O1-1O7 viryon bulunduğu saptanmıştır. Doğrudan kandan oluşan eksüdalar, plevr...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hepatit
neden
cinsel
risk
seksüel
bağlı


21. SAYFA ICERIGI

Seksüel Bulaşma: HBVnin başlıca bulaşma yollarından biridir. Tüm endemisite bölgeleri için geçerli olmakla beraber, düşük endemisiteli bölgeler için daha önemli bir bulaşma yoludur.
Homoseksüeller arası cinsell temas, HBV için en riskli bulaşma şeklidir. Rektal mukoza travmalarına bağlı kan teması, riski arttırmaktadır. Kandan daha az virüs bulunsa da, genital sekresyonlar, heteroseksüel temas sırasında da bulaşmaya neden olmaktadır. Çoğul seksüel partneri ve başka cinsel yolla bulaşan hastalığı olanlarda risk daha fazladır. HBV infeksiyonu riski, partner sayısı artmasına paralel olarak, 311 kat, diğer bir veneryal hastalık olmasına bağlı olarak da 23 kat artmaktadır.
KLİNİK BULGULAR
Hepatit B infeksiyonu akut veya kronik olarak iki ana formda klinik bulgulara neden olur.
Akut Viral Hepatit Kliniği:
Akut viral hepatitte (AVH) infeksiyonun seyri; inkubasyon dönemi, preikterik dönem, ikterik dönem ve konvelesan dönem olmak üzere başlıca dört kategoride incelenebilir (Taşyaran MA, 2007).
İnkübasyon devresi 26 aydır. Bunu 1 hafta ile 2 ay arasında değişen sürelerde yorgunluk, zayıflama, anoreksi, sağ hipokondrium ağrısı, 39 dereceyi geçmeyen ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük gibi non-spesifik semptomlar gözlenen prodrom dönemi izler. Myalji, fotofobi, atralji olguların 1/3ünde görülür. Artrit, anjioödem, makulopapüler döküntü, ürtiker, hematüri, proteinüri immün sistem yoluyla ortaya çıkan bulgulardır. Klinik bulgular özellikle infantlarda şiddetlidir. HBV ile infekte olan erişkinlerin sadece %5-10unda akut hepatit klinik belirtileri görülmektedir

İlgili Kaynaklarsingle.php